Gene Y105C5B.15 in Caenorhabditis elegans

Synonym: CELE_Y105C5B.15, CELE_Y105C5B.15

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold PPPL
Superfamily PPPL
Family PAP
Subfamily PAPL
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
CeleP203_AA protein Get Run
CeleP203_AA_126-340 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_ACP5_pd Subfamily ACP5 128-325 6.3e-65 210.7 In-house 1-189 (189) alignment
Range on Protein: 128-325
Range on HMM: 1-189/189.0
IFGDLSVYKgAPSIKQLTDATHDNHFDVIIHIGDIAYDLHDDEGNRGDDYMNAVQPFAAYVPYMVFAGNHESDSHFNQIINRFTMPkngvyDNNLFWSFD
.||||.|.. | |...| . ...|..|.|||.||.||.|...... .|..||...|.|..|||||..|||||||.|... .||.||   ..| ..|||
vfgDlgvse.aaslatllkeeeaneldliihvGDlaYalkakneavwdefmnlieplaskvPymvsiGnhesdsnfsaykkrfsmp.....sknewYsfd

YGLTHFIGLNSEYYAEIHtkeaQAQYKWLQADLA----KNKAQWTIVMFHRPWYCSTKDKGGCnDYLDMLSRKGnsELPGLEKLLFDHKVDMVLYGHKHT
|| |||.|..|..  .  . |||||..||.  ..| .|.||| |||.|||.||.. | .. ..|.||| . ..||.|| ..|||..|.||.|.
ygpvhfislstevdfslg....seqykWLekdLkeannrkktpwiivmgHrPmYcsnkdeddc.tkeetlvrkg..lresledllykykvdlalsgHeHs

YE
||
Ye

PAPL 127-324 4.9e-51 165.6 In-house 1-194 (194) alignment
Range on Protein: 127-324
Range on HMM: 1-194/194.0
AIFGDLSVYKGAPsIKQLTDATHDNHFDVIIHIGDIAYDLHDDEGNRGDDYMNAVQPFAAYVPYMVFAGNHESDSHFNQIINRFTMPKNGVYDNNLF---
|.||||  . . .|.|...|.....|.|.|.||.||........ ||..|. ..|.||.||||| .||||....|.. .||.||..  ..| .  
avfGDlGqtnass.lkrlqketqkgkydailhvGDlaYaddeqnewdgdefmrqieplaasvpymvapGNHEeeynfsnykarfsmpgseegesnssesg

---WSFDYGLTHFIglnsEYYAEIHTKEAQAQYKWLQADLAK---NKAQWTIVMFHRPWYCSTKDKGGCNDYLDMlsrkgnseLPGLEKLLFDHKVDMVL
  .||... .|||   . | ..|| . ||.||..||||  .| | |||.|||.|||.||| |.. .|    | .||.||....||.||
snsysfetesvhfi....vlsseedvkekseqyewleedlakvnRsktPWiivmgHrpmYcsnkdkddckekakm........laaledllykygVDlvl

YGHKHTY
 ||.|.|
aGHeHsY

Metallophos Calcineurin-like phosphoesterase 128-324 2.2e-20 66.8 Pfam-A 5-200 (200) alignment
Range on Protein: 128-324
Range on HMM: 5-200/200.0
IFGDLSVYKGAP--SIKQLTDATHDNHFDVIIHIGDIAYDLHDDEGNRGDDYmNAVQPFAAYVPYMVFAGNHESDSHFNQIINRFTMPKNGVYDNNLFWS
..|||   .   .| .. .. .|.... ||. .  . .. ... . . |.......|... ||||||..   . ...| .. .| ...
vigDlHgglddledlllillkiaaeekpdlvlflGDlvdrgdwssetlalld.ylvlklllpipvfllrGNHesdpgnsaygflleqlkdlrglangeee

FD------YGLTHFIGLNSEYYAEIHTKEAQAQYKWLQADLAKNKAQWTIVMFHRPWYCSTKDKGGCndyldmlsRKGNSELPGLEKLLFDHKVDMVLYG
..     . ... .| | . ......| ... | ...... ..|...|.|...|..       . ... . |||||....||.||.|
yenlkitllttsgelyglsglypllgdsaqeeqleeflalplralvdgkilltHgplsssggsgddi........gselfgpdalekllekygvdlvlrG

HKHTY
| | .
HtHkp

Metallophos_C Iron/zinc purple acid phosphatase-like protein C 348-412 1.7e-19 61.3 Pfam-A 1-62 (62) alignment
Range on Protein: 348-412
Range on HMM: 1-62/62.0
KAPVYILTGSAGCHTHEgPSDAPQSFSATRLGQYGYTRLKVYNTTHLSTYFVDTSDkvGNFMDKF
||||.|..|.||..... |. ....||.| .|||.||.|.| |||. || ..| |. .|.|
kApvhIvvGaAGnglsk.fskpqpewsafresdyGysrltvvNrthLhwefvrsdd..gqvlDsf

ACP5 138-322 7.3e-11 34.1 In-house 16-197 (198) alignment
Range on Protein: 138-322
Range on HMM: 16-197/198.0
APSIKQLTDATHDNHFDVIIHIGDIAYDLH--DDEGNR-GDDYMNAVQPFAAYVPYMVFAGNHESDSHFNQIINRFTMPKN-GVYDNNLFWSFDYGLTHF
  ||..... ... |... .|| ||  . . .| ... . .. . ||..| .|||.   .. |.   |. .. .. ..|.  |..
savakqmgkvaekldidfvlslGDnfyddGvtsvddprfkesfekiytakslqvpWyvvlGNHDyrgnvsaqieyakrskdsrfpslryslskkevvtel

I-----GLNSEYYAEIHTKEAQAQYKWLQADLAKNKAQWTIVMFHRPWYcSTKDKGGCNDYLDMlsrkgnselpgLEKLLFDHKVDMVLYGHKH
.    ... . . ..|.|. | |||.. |||..|.|.||. | | | |. .| .. ...      |. || .|||. | || |
ftekkdeksdqrevaerekyaeeqlkwlekalakstadwkiVvGHhpvy.Sigehgdtkelver...........llpllkkykvdaYlnGHdH

Metallophos_2 Calcineurin-like phosphoesterase superfamily domain 125-326 1.4e-10 33.4 Pfam-A 2-123 (156) alignment
Range on Protein: 125-326
Range on HMM: 2-123/156.0
RAAIFGDLSVYKGApsIKQLTDAThdNHFDVIIHIGDIAYdlHddegnrgddyMNAVQPFAAYvPYMVFAGNHESDSHFNQIINRFtmpkngvydnnlfw
..||..||   | .... ..  . |.|.| ||.  .     . |. .... | . |||. .  ... ..       
kiaiiSDlHgnlda..leavledi..kevdlilhaGDlve..p..........eevvelledi.pvlavrGnhDeaelpkelavel..............

sfdyglthfiglnseyyaeihtkeaqaqykwLQADLAKNKAQWTIVMFHRPWYCstkdkggCNdyldmlsrK---GnselpgLEKLLFDHKVDMVLYGHK
                |.| .| . .......|. .    ..    .     |..||.....|.|..|| 
...............................llaaaaleiegdrvllvhgtpls.......vq........sseee......laellkeagadlvflGHt

HTYER
| .. 
Hkpkv

PhoD PhoD-like phosphatase 82-169 2.9e-08 24.1 Pfam-A 60-149 (453) alignment
Range on Protein: 82-169
Range on HMM: 60-149/453.0
VRYTHRATMTKMVPGDTYYYKVGS--SQDMSDVYHFHQPdPTQ---PLRAAIFGDLSVYKGApsIKQLTDATHDNHFDVIIHIGDIAYDLHDD
 || ....|.. || .|.|.. . .. | | ..  |..  || |.... . .|  .. . ........|...|.||. | ...
rdytvkvevtgLepgqeyfYrfraeegesespvGrtrTl.peaaveslrlavvSCsnyeqGy..fnayrelaekedlDfvlhlGDyiYeygeg

subfamily_PAPL_pd Subfamily PAPL 142-322 1e-06 20.1 In-house 24-210 (212) alignment
Range on Protein: 142-322
Range on HMM: 24-210/212.0
KQLTDATHDNHFDVIIHIGDIAYD--LHDDEGNRGDD-YMNAVQPFAAYVPYMVFAGNHES------DSHFNQIINRFTMPKNGVYDNNLFWSFDYGL--
|.|.. ... . ......||. |. ..| . .| . . . . . ||..|.||||.     .. .. .|...|.   . . . . . 
kelgkvaeeleaqfvlalGDnfYekGvkdvddarfketfedvftaeslqvpwyvvagnHDykGnvsaqiaYsklskrWkfpslyytksfkipdsnatvql

----THFIGLNSE---YYAEIHTKEAQAQYKWLQADLAKNKAQWTIVMFHRPWYcSTKDKGGCNdYLdmlSRKgnselpgLEKLLFDHKVDMVLYGHKH
  | .. .|.   . .... |..|..||...|....|.. || | | . |. ..| . |  ..    |. || ..|. | || |
vlidtvllcgksddlklegpvdvslaeeqwawleeeLkaseadylivaGhypvw.svaehGptk.iL...vkr.......LkPlLekynvtaylsGhDh

DUF3212 Protein of unknown function (DUF3212) 150-185 8.5e-06 12.0 Pfam-A 49-84 (121) alignment
Range on Protein: 150-185
Range on HMM: 49-84/121.0
DNHFDVIIHIGDIAYDLHDDEGNRGDDYMNAVQPFA
| | .|| ||||  |... ..  |..|..|| 
dyvfsiiiniGdiesalekeiedklssylsallpfv