Gene DDB_G0284481 in Dictyostelium discoideum

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold CC1
Superfamily CC1
Family Myotubularin
Subfamily DdisMTMR1-like
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
DdisP027_AA protein Get Run
DdisP027_AA_541-931 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
Myotubularin-like phosphatase domain 527-866 9.3e-118 386.0 Pfam-A 2-351 (353) alignment
Myotubularin-like phosphatase domain 527-866 9.3e-118 386.0 In-house 2-351 (353) alignment
subfamily_MTMR6_pd Subfamily MTMR6 527-923 7.9e-112 366.4 In-house 1-395 (397) alignment
Range on Protein: 527-923
Range on HMM: 1-395/397.0
LFAFKYSPNKSQ--LQDGWRILNDFGEWLRQGILsetagyNMKWRYSEKNIEY-INPTYPKWLVVPHNISDEEVGICMNFRSKGRIPALSWIS-RDGVPL
|.||.|.|.|..  ..||. |.  |. |.|.    | || .. | .| . |||. |.||.... | .   ||||||.| ||.. ..  .
lyafsykpkkdkeekvsGwklldlkaeytrmgvp......nekwtltdlnkdyelcdtyprelyvPksatkevlvgsskfrskgrlPvlsylhkeneaai

ARSSQPMVGITRqKSVVDEKLVDSIRMACPSGKSLFLLDARPKANAIANVAKGMGYEL--NY-NCDIEFLGIANIHSMRDSINKLEQFC--QSNNDENWL
 |.|||. |... ... ||||.. || | |. ..|...|.||| ||.|| |.| |||  || |. ..|.|| ||| ||.|..|| . . .|.. ...|
crcsqplsgfsa.rcledeklleairkanpnsellyvvdtrpklnalankaagkGyenednysnikfqfvgienihvmreslqkllevvelksksvsefl

SGLNETRWLDHIRTLLL-GVARAVSLINKGHPVLLHCSDGWDRTSQLSSLTMIIQDPYFRTIEGFQVLIEKEWLSFGHCFMNRVRHGDRnwySDSQRSPV
|||... || ||...| .. | .. ..|. ||.|||||||||.| ||. .. |||.|||.||.|||||||||||| | .|. . |  . . ||.
sglessgwlkhikavldasifiakavaeegasvlvhcsdGwdrtaqvcslasllldpyyrtikGflvliekewlsfGhkfsercGllde...dskevsPi

FLQFIDCVYQLMNQYHDYFQFNENYLITILDALYSCQFGTFLCNSEKERQT--IKKDTVSLWSYINSNpLTPYLNPFYISYEHEtsrAFHLPEWRSEHIT
|.||..||.||..|.  |.|||..|... | .|||||||||.|.||.|.  .|. | |||.|. .. . ||||.| . ...  .  |. .. ...
ftqflecvwqlleqfpkafefnerfllelhdhvyscqfGtflgncekdrrdlklkertkslwayller.kddylnplykaetek...evlkpdtapaalk

LWKGYYLRY
||.. | |.
lwralynrf

subfamily_Dicty-MTMR1-like_pd Subfamily Dicty-MTMR1-like 528-924 9.1e-175 573.6 In-house 1-403 (404) alignment
Range on Protein: 528-924
Range on HMM: 1-403/404.0
FAFKYSPNKSQLQDGWRILNDFGEWLRQGILSETagynmKWRYSEKNIEY-INPTYPKWLVVPHNISDEEVGICMNFRSKGRIPALSWISR-DGVPLARS
|||.||..||.|.|||.|... |. |.|| ||.   .||.|. |..| ...||||.||||..|||||. ...||||||||.|||..| ... ..||
fafsysekksvledgwliydaeeEykRlgikses.....eWriskinsdyelcetYPkllvvPesisDeelkkvasfRskgRiPvlswrhrsknstitRs

SQPMVGITRQKSVVDEKLVDSIRMACPSGKSLFLLDARPKANAIANVAKGMGYEL---NYNCDIEFLGIANIHSMRDSINKLEQFCQSNNDE--NWLSGL
|||.||.|...| ||||..|||.|......|..|||||||||.|| |||.|||  ..||.||||.|.|||..|.|..||.....|.... |||| |
sqplvGltksrseedEklinsirkaktqletlyildarpkanavansakgagyedisryenceieflnienihelreslkklkkavnsiiekeknwlsel

NETRWLDHIRTLLLGVARAVSLIN-KGHPVLLHCSDGWDRTSQLSSLTMIIQDPYFRTIEGFQVLIEKEWLSFGHCFMNRVRHgdRNWYSDSQRSPVFLQ
...||||||..|| |..|.|.||. ....||.|||||||||||||||.....|||.||||||.||||||||||||.|..|... ....|...|||.|||
essrWldhiklllegskriveliekekssvlvhcsdgwDrtsqlsslsqllldpyyrtiegFivliekewlsfGhkfaqRigq..ttekssdersPiflq

FIDCVYQLMNQYHDYFQFNENYLITILDALYSCQFGTFLCNSEKERQ--TIKKDTVSLWSYINSNPlTPYLNPFYISYEHETSRAFHLPEWRSEH----I
||||||||..|....|.|||..||.||||||||.|||||..|||||| ...|.|||||.....| ..||||.||....|...... |..|..  |
FidcvyqltkqfptsFeFnekflikildalyscrfgtFLydsekeRqqnnlaketvslWalleank.seylnplyilekkeqkenitssessssadikli

TLWKGYYLRYW
.||. ||||..
klWseyylrwr

subfamily_MTMR9_pd Subfamily MTMR9 530-923 8.3e-85 277.2 In-house 2-392 (393) alignment
Range on Protein: 530-923
Range on HMM: 2-392/393.0
FKYSPNKSQLQDGWRILNDFGEWLRQGIlsetagYNMKWRYSEKNIEY-INPTYPKWLVVPHNISDEEVGICMNFRSKGRIPALSWIS-RDGVPLARSSQ
| | . ..|.||.  .  |. ..      .|| |. | .. . ..||. ..||..|.|||... .||..||.| ||.. ... .| ||||
ffyrsvatiledgysafdrenefaklis......asdewRissvNknfkvcasypesvivPkaiddeelkasaafreggrfPvLsylhketkavllrssq

PMVGITRQKSVVDEKLVDSIRMACpsgKSLFLLDARPKANAIANVAKGMGYELN--Y-NCDIEFLGIANIHSMRDSINKLEQFCQS--NNDENWLSGLNE
|..| . ..  ||||.... .  | . .| | | | .. .|| | | . | .  .  .....|. ||. || . |.  . ...|| |..
plcgssgkrckedekllnlvlkkl...kkGlivdtrsksaaenarskgggietevkysqwkkasrslesvasiqdslaklleacsdaglstdkflsrlek

TRWLDHIRTLLLGVARAVSLINK-GHPVLLHCSDGWDRTSQLSSLTMIIQDPYFRTIEGFQVLIEKEWLSFGHCFMNRVRHGDRNWYSDSQRSPVFLQFI
. ||.... || .. .. .... | ||..| ..| | | |..||...| ||..||..||. |||.||. || | .|... .. .. ...|||| |.
sgwlsqvadlleaalvvaqcldeegapvvvhgeeGlDatlqvtsLaqlildpdaRtvrgfealiereWiqaGHPFasRaskvaaketkkklsgpvfllFL

DCVYQLMNQYHDYFQFNENYLITILDALYSCQFGTFLCNSEKER--QTIKKDTVSLWSYINSNP-LTPYLNPFYISyehetSRAFHLPEWRSEHITLWKG
|||||...|.  | |||..||..  ||.|||||||..|.|| . .||.|||||||.|.. | .|||.|    .  | .  ..||..
DcvyqilsqfpasFEFneelLillfehsyssqfgtflcdneaerkelklkkktvslwsyvnrpeklkqflnplyea.....naeviwpsvapqslelWse

YYLRY
 |||.
lylrw

subfamily_Ank-MTMR1_pd Subfamily Ank-MTMR1 536-923 3.4e-94 307.9 In-house 9-404 (405) alignment
Range on Protein: 536-923
Range on HMM: 9-404/405.0
KSQLQDGWRILNDFGEWLRQGILSETA-GYNMKWRYSEKNIEY-INPTYPKWLVVPHNISDEEVGICMNFRSKGRIPALSWISRD-GVPLARSSQPMVGI
... |||.. |. |.|| | .   |. |.... | || . .|. ||| . | ..  . ||||||||.|||  .  ..| |||.|||
stssidgwevynqkkeylrfniyideenssncywkvtsinkeykmcssyssslvvlskaldkdlekifsfrskgripslswkdpssnasisrcsqplvgi

TRQKSVVDEKLVDSIRMACPSgKSLFLLDARPKANAIANVAKGMGYEL--NY-NCDIEFLGIANIHSMRDSINKLEQFCQSN---------NDENWLSGL
 | .  || . |. ...|| |.|.|.||||| ||||| |.| |.|  || || . |. | ||| .| |..||  .|      | .  .
erarcpedelycsslalsaps.ktlylidarpklnaiantangagfenihnypncklvfmnipnihvirksleklvlamkssardkdhtestdmrfwgyi

NETRWLDHIRTLLLGVARAVSLINKGHPVLLHCSDGWDRTSQLSSLTMIIQDPYFRTIEGFQVLIEKEWLSFGHCFMNRVRHGDRNwysDSQRSPVFLQF
.|| |. ||...|  . . || || .|.||||||||| |..||| |. |||.||| ||||||||||||||| | |. |  |  . .|||.| ||
eetgwishiksileaatfsaelilkgnsilvhcsdgwdrtpqitsltqilldpyyrtivgfqvliekewlsfghkfslrlghlpgn...eeerspifqqf

IDCVYQLMNQYHDYFQFNENYLITILDALYSCQFGTFLCNSEKER--QTIKKDTVSLWSYINSNpLTPYLNPFYISYEHETSRafhlPEWRSEHITLWKG
.||..||..|.  |.| . |. | | ..||..|||| | ||.| . .| |.|.|| .| | . .|||.|  . .. .  |  | . ||| 
ldccfqllsqfpllfeftpslllfisdnihsckygtflnncekdrvqdqvktktisiwsevnln.vnkflnpyynpqdiqsik....pklysrclelwka

YYLRY
 |.|.
cymrv

subfamily_MTMR1_pd Subfamily MTMR1 540-923 2.3e-132 433.9 In-house 4-386 (389) alignment
Range on Protein: 540-923
Range on HMM: 4-386/389.0
QDGWRILNDFGEWLRQGILSETagynmKWRYSEKNIEY-INPTYPKWLVVPHNISDEEVGICMNFRSKGRIPALSWISRD-GVPLARSSQPMVGITRQKS
.|||.. .  | |.|.|.|   .|| .. | .| . .|||. ||||...|||..  .||||||.| |||... . ..|.|||.||.. ..|
edGWkvydpeaelerlgllnek.....lWritklnkkyelcdtYpavlvvpkvvsdedlkkvaafrskgRlPvlswlnkenqavilrasqplvGlsgkrs

VVDEKLVDSIRMACPSGKSLFLLDARPKANAIANVAKGMGYE---LNYNCDIEFLGIANIHSMRDSINKLEQFCQSN-NDENWLSGLNETRWLDHIRTLL
 |||... |. | . . |..||||...||.|| ||| |||   .|... || |.|||..|.|..||.. ...| .|..||| |..|.||.||...|
kedekylqaileanaqsekllildarssvnavankakgkgyeseeaYknaelifldihnihvvReslkklkelvlpnvddkkwlsalestkWlehiklil

LGVARAVSLINKG-HPVLLHCSDGWDRTSQLSSLTMIIQDPYFRTIEGFQVLIEKEWLSFGHCFMNRVRHGDRNwYSDSQRSPVFLQFIDCVYQLMNQYH
 | . |. ... . ||.|||||||||.|| ||.|.. |.|.||||||.|||||||||||| | .|. |||.| .||..||||||||||||.||..|. 
agavkivekvetektsvlvhcsdGWDRtaqltsLamlllDsyyRtieGfevliekeWlsfGHkfkeRlghgdkn.ssdaersPvFlqfiDcvwqltrqfp

DYFQFNENYLITILDALYSCQFGTFLCNSEKERQ--TIKKDTVSLWSYINSNpLTPYLNPFYISYEHetsRAFHLPEWRSEHITLWKGYYLRY
 |.|||..|||.|| |||| |||||.||||||. ..|. |||||||.||. . . ||.| .. .  .  |.. ... ||| ||||.
tAFefneefLitlldhlysclfGtflfnsekervkekvkektvslwsyvnss.keeftnplyaeele...kkvlypkaslrrlelWkeyylrw

0040695 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 540-924 4.1e-119 391.6 In-house 5-386 (388) alignment
Range on Protein: 540-924
Range on HMM: 5-386/388.0
QDGWRILNDFGEWLRQGILSEtagynmKWRYSEKNIEY-INPTYPKWLVVPHNISDEEVGICMNFRSKGRIPALSWISR-DGVPLARSSQPMVGITRQKS
..|| ... . |. |.|. .    ||.| | .| . |.|| .|||| ||||.. ...||||||||.||.. . .| | |||||.||.. ..|
eegwslydilrelkrlglgld......lwrisivNenyelcpsYPallvVPksisdellkrvarfrskgriPvlsyrhpnngavllRssqplvglllsrs

VVDEKLVDSIRMACPSGKSLFLLDARPKANAIANVAKGMGYEL---NYNCDIEFLGIANIHSMRDSINKLEQFCQSN-NDENWLSGLNETRWLDHIRTLL
. ||||...|. ..|. . |...|.|||.||.||.|.|.|.|   .|... ||.| ||| .|.| .|| ..| .. .. |.|| |.|..|||.|...|
ledeklleailkllpnlskllivdlrpklnalanralgggvenedaypnaeliflnipnihvvreslqklldaclnvpdslnllslleesgwldliklil

LGVARAVSLINKGHP-VLLHCSDGWDRTSQLSSLTMIIQDPYFRTIEGFQVLIEKEWLSFGHCFMNRVRHgDRNWYSDSQRSPVFLQFIDCVYQLMNQYH
 .. .|.|...|. ||.|||||||||||||||.... |||.||.||||||||||||||||.|..|. |  ........|||||.|.|||.||..|. 
elavlivklldlgnssvlvhcsdgwdrtsqlssLaqllldPyYRTleGFqvLiekeWlsfghkfadRlgh.leseidskefsPvFllFLdcvwqLlrqfP

DYFQFNENYLITILDALYSCQFGTFLCNSEKER--QTIKKDTVSLWSYINSNPLTpYLNPFYISYEHEtsraFHLPEWRSEHITLWKGYYLRYW
 |.|||..|....| ||||.|||||.||||||  .. . |.|||||..|.  .|||.| ....|  ..|| .. ...|| .||||..
taFeFnerlLlfLadhlyscrfgtFlfnsekerlelsvsertlslwsyllsrkse.flnplYdpssle....vllpslsvldlllWleyylrwl

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 551-634 1.8e-09 28.9 In-house 13-103 (483) alignment
Range on Protein: 551-634
Range on HMM: 13-103/483.0
EWLRQGILSE-TAGYNMKWRYSEKNIEY-INPTYPKWLVVPHNISDEEVGICMNFRSKGRIPALSWISR-DGVPLARSSQP----MVGITR
.. | |. .. .| . |.| || | .| . .|| .|||...||...  .  ..|.|. | .. . | ||...  .||. .
dykRlGlgalngaskrgkfrisevNkkytvcrsYPalivvPsevsddsiarvakcfrqnRlPvvtWrhernkalLiRsggfeskgvvgllk

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 562-653 1.7e-18 59.6 In-house 36-131 (442) alignment
Range on Protein: 562-653
Range on HMM: 36-131/442.0
AGYN--MKWRYSEKNIEY-INPTYPKWLVVPHNISDEEVGICMNFRSKGRIPALSWIS-RDGVPLARSSQPMVGITRQKSVVDEKLVDSIRMACPS
 |..  .|| |. | .. . ..||| |.||. |.|... . .||| .|.||. |  ..| |||.||| ||.  .. ||||...| || .
lGfdlkeawrisdvnsdfklCssyPkklivPksitdddlkkvasfrslkrlPavvwrhkkngavlarcsqPevgwlgWrnaedekllkaiakacal

subfamily_MTMR10_pd Subfamily MTMR10 565-890 7e-51 165.1 In-house 23-311 (380) alignment
Range on Protein: 565-890
Range on HMM: 23-311/380.0
NMKWRYSEKN-IEYINPTYPKWLVVPHNISDEEVGICMNFRSKGRIPALSWISRDGVPLARSSQPMVgiTRQKSVVDEKLVDSIRMACPSGKSLFLLDAR
..... . || .. .|.|. .|||. .||..|  ..  ..| | ..|  .| | | |.   . ..  .|. .   .| ... . |.| 
sdaivvllknelfaaaqtlPqyfvvpnslsdsdverlsrhykesRfplwvwshakgaallrlsalqe..aesadkekeekmlelvrkchpandvklvdls

PKANAIANVAKGmgyelnYNcdieflgiaNIHSMRdSINKLEQFCQsnNDENWLSGLNETRWLDHIRTLLLGVARAVSLI-NKGHPVLLHCSDGWDRTSQ
 ... |..| |.   |.     .....  |. |.|..  |..||| |..||||. .|..| . || .. .|...|.| |.| |  
delpsiqdvqka......yl.........klreLc.vidtseefvt..lddkwlssLektrWLayvrlclstasdavktvvekkrsvilqesegrDlscv

LSSLTMIIQDPYFRTIEGFQVLIEKEWLSFGHCFMNRVRHGDRNWYSDSqrsPVFLQFIDCVYQLMNQYHDYFQFNENYLITILDALYSCQFGTFLCNSE
..||. .. ||..|||.||| ||.||| . ||.|..|. |.... |.|  |||| | |||.||..|. . |.|.| .||...| .|. |.|||.|||
vaSLaqlmldphyrtisGfqsliqkewvaaghpfldrlghikpsekses...pvfllFldcvdqlleqfpseFeFtetfLialwdsshsgifltflfnse

KERQTIKKDTVslwsyinsnpltpylnP
..|.. ...         |
eqrlkavvsss................p

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 655-921 1.5e-86 283.9 In-house 173-440 (442) alignment
Range on Protein: 655-921
Range on HMM: 173-440/442.0
KSLFLLDARPKANAIANVAKGMGYELN---YNCDIEFLGIANIHSMRDSINKLEQFCQSNNDE-NWLSGLNETRWLDHIRTLLLGVARAVSLINK-GHPV
|.|...||| . |.|| ||| |.||.  ||...|||.||||..| | |.| ..... .|| |||| |..|.|| .. .||  .. |. ..| |.||
kkllivdarsytaafanrakgGGceleeyypncevvflglanihavrksfnslrallsqspdesnwlsalektkWlqnlsvllkaavkvveavdkegrpv

LLHCSDGWDRTSQLSSLTMIIQDPYFRTIEGFQVLIEKEWLSFGHCFMNRVRHGDrNWYSDSQRSPVFLQFIDCVYQLMNQYHDYFQFNENYLITILDAL
|.|||||||||.|. .|. .. |||.||.|||.||.|.|||.||| |..|. ||. |.  .|.|||||..|.|.|| .|.  |.||| .|. ..  
lvhCsdGWdrttqivalakllldpyyrtleGfkvlvereWldfGhkfadrcghge.nvddanercPvflqwldavhqlqrqfPtsfefneaflvklvqht

YSCQFGTFLCNSEKERQ--TIKKDTVSLWSYINSNPlTPYLNPFYisyEHEtSRAFHLPEWRSEHITLWKGYYL
||| |||||.||||||. ..|. |.|.||..... . | | |  ... . | || . ...||. ||
ysclfGtflansekereeekvkertlsvWsllrake.keyrnlly...kek.teavllpavsvrelklwsevyl

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 673-917 1.4e-51 167.8 In-house 217-476 (483) alignment
Range on Protein: 673-917
Range on HMM: 217-476/483.0
AKGMGYELNYNCDIEFLGIANIHSMRDSINKLEQFCQSNND----E--NWLSGLNETRWLDHIRTLLLGVARAVSLIN-KGHPVLLHCSDGWDRTSQLSS
.|.. | . .... . . .| .. |..|| . | ....  |  .|. ... || |..||  . .| |.. .| ||.  |||| |.|.||
lknvksevdskaefipvelveirqvkasfkkllraClpstaveeaesqsFlksvedseWlqqissllqlsgavvdlldlqgssvlvslEdGwdvtaqvss

LTMIIQDPYFRTIEGFQVLIEKEWLSFGHCFMNRVRHGDRNwySDSQRSPVFLQFIDCVYQLMNQYHDYFQFNENYLITILDALYSCQFGTFLCNSEKER
|. ...|||.||.|||.||.|||||.||| | .| .  . . | .||||||.|||.|...|.  | ||. || ..   |..| ||| .||.||
laqllldpyYRtleGFkvLveKEWLafGHrFtkrsnqtlsa..qssgfaPvFlqFLDcvhqvsrqfPlafefndfylkflayhsvsnrfrtfllDseyer

QTI------------KKDTVSLWSYINS-NPLTPYLnpFYISYEHETSRAFHlPEWRSEHITLWK
        || ..|.| ||. .. .|  .  |. . | ... |. . ....|.
lesgllyeekaekrakkagksvwdyidrqhkrspif..ynflyspdesevlr.PssnvsslkvWd

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 683-806 3.8e-28 90.3 In-house 335-463 (691) alignment
Range on Protein: 683-806
Range on HMM: 335-463/691.0
NCDIEFLGIANIHSMRDSINKLEQ--FCQSNNDENWlSGLNETRWLDHIRTLLLGVARAVSLINKGHPVLLH-CSDGWDRTSQL---SSLTMIIQDPYFR
 ..|.|| .  . ... ..| |   ..|..| . . | |.| .. || .. .  |...|. |||. .|. . . .|  |||.... ||..|
ssniiflslPtrekveerffdllqsilsldgsddew.keieeskwvdsvkllleaavkvsnlldeGssvllknsidsPlieldlasisslaqvlsdPfyr

TIEGFQVLIEKEWLSFGHCFMNRVRHGDRN
|..||.|||||||||.|. | .. | ...
tldGfkvliekewlsyGfPfskinyhkesd

0051429 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 708-775 5.8e-08 28.2 In-house 113-179 (272) alignment
Range on Protein: 708-775
Range on HMM: 113-179/272.0
CQSNNDENWLSGLNETRWLDHIRTLLLgVARAVSLINKGHPVLLHCSDGWDRTSQLSSLTMIIQDPYF
. |... .. | |.|.||    . ....|...|.||| ||| |.||| .. | .....  
llsagearevmhlhytdwpdhgvpqea.llellellldggpvlvHCsaGkdRTGtvvallllllgvsl

PTPc_DSPc_SM00012 727-845 1.5e-10 36.6 In-house 20-100 (105) alignment
Range on Protein: 727-845
Range on HMM: 20-100/105.0
DHIRTLLLGVARAVSLINKGHPVLLHCSDGWDRTSQLSSLTMIIQDPYFRTiegfqvliekewlsfghcfmnrvrhgdrnwysdsqrspVFLQFIDCVYQ
|.| .|| | . . .....||..|||.|..|| .. | ...|. . .|                    .... ..| .
dsilellravkknknksesskpvvVhCsaGvgRtgtfvaldillqqleket......................................kevdifqivke

LMNQYHDYFQFNENYLITI
|..| . ..|..|.||. .
lrkqRpgmvqteeqylfly

0051082 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 734-773 2.9e-06 22.5 In-house 78-119 (151) alignment
Range on Protein: 734-773
Range on HMM: 78-119/151.0
LGVARAVSLIN--KGHPVLLHCSDGWDRTSQLSSLTMIIQDP
 |.....|.. |..||| ||| |..|| | | ..... 
davleflellldkkngpvlvHCsaGkgRTGtlvalylmllgv

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 813-892 1.8e-20 64.9 In-house 552-632 (691) alignment
Range on Protein: 813-892
Range on HMM: 552-632/691.0
RSPVFLQFIDCVYQLMNQYHDYFQFNENYLITILDALYSCQFGTFLCNSEKERQ--TIKKDTVSLWSYINSNPLTpYLNPFY
 ||.|.||.| |.|| .. .|.||| .|..... .| .||.||.. |..  . | . |.||.|| | . ..| .|
fsPifvqfldlvwqlqkefPfhfefneslllllvkesfssrfGnflyseakrdserkvlkrsksiwsfinqnksr.finlly