Gene mtm in Drosophila melanogaster

Synonym: CG9115, Dmel\CG9115, MTM1, dMTMH1, Dmel_CG9115, mtm

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold CC1
Superfamily CC1
Family Myotubularin
Subfamily MTMR1
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
DmelP027_AA protein Get Run
DmelP027_AA_184-570 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
GRAM GRAM domain 45-112 3e-16 50.1 Pfam-A 5-68 (69) alignment
Range on Protein: 45-112
Range on HMM: 5-68/69.0
TPFGYLEGEEDQDQkndvtYVCPYRG---PVFGALTITNYRLYFRSLPLRDQEppVVVDVPLGVIARVEKI
..|.....|. |.   | |.. .  ||.|.|..|||||.||| .|.|.  |||..||..|.||||.
ktfklppeEklldd.....yaCylstskgpvqGrlYlTnyrliFrSdklddsk..vvvvipladikrveks

Myotubularin-like phosphatase domain 166-509 1.3e-145 477.6 Pfam-A 2-351 (353) alignment
Myotubularin-like phosphatase domain 166-509 1.3e-145 477.6 In-house 2-351 (353) alignment
subfamily_MTMR6_pd Subfamily MTMR6 167-567 6.2e-148 485.3 In-house 2-396 (397) alignment
Range on Protein: 167-567
Range on HMM: 2-396/397.0
FAFAHAAANSvnGNGGWDGWAVYEPLAELRRLGVPNDMWRATKLNESYAICDSYPAVWAVPKAASDDFLRRVAQFRSRCRLPVLSWMNPRTQATITRCSQ
.|| . ....  .  .||. .. ||. |.||||. | .|.||..| .||.||  |||.|. . |  ..|||. ||||||.. ...|.| ||||
yafsykpkkd..keekvsGwklldlkaeytrmgvpnekwtltdlnkdyelcdtyprelyvPksatkevlvgsskfrskgrlPvlsylhkeneaaicrcsq

PLVGVSGkRNSDDEAYLSFIMEANAQSDKLTIMDARPSANAIANKAKGGGYESEDAYKNVEINFLDIHNIHVMRESLRKVKEAC-FPTTDDSKWQTAIDN
|| |.| | .||. | .|..||..|. | ..|.|| ||.||||.| |||.|| |.|....|..|.|||||||||.|. |..  ... |........
plsgfsa.rcledeklleairkanpnsellyvvdtrpklnalankaagkGyenednysnikfqfvgienihvmreslqkllevvelksksvseflsgles

TLWLKHIRCILAGAVRIVDKVETMSTSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLDPHYRTVRGFEVLIEKEWLSFGHKFQQRIGHGDNkhSDADRSPVFLQFID
. |||||. .| .. |  |.. .||.|||||||||||| ..|. |||||.|||..|| ||||||||||||||..| |. |. . . ||.|.||..
sgwlkhikavldasifiakavaeegasvlvhcsdGwdrtaqvcslasllldpyyrtikGflvliekewlsfGhkfsercGllde..dskevsPiftqfle

SVWQVSQQFNNAFEFNEHFLITIVDHLYSCRFGTFLCNTEAERVAEDLKHKTTSLWTHINSSLDQYLNPLFPSFTHGaeLVLRPIASVRSVRLWKGLYCR
.|||. .|| .||||||.||... ||.|||.|||||.|.| .|  ||..|.|||... .. |.|||||. . |.  ||.| .. ...||..||.|
cvwqlleqfpkafefnerfllelhdhvyscqfGtflgncekdrrdlklkertkslwayllerkddylnplykaetek..evlkpdtapaalklwralynr

WN
..
fd

subfamily_Ank-MTMR1_pd Subfamily Ank-MTMR1 175-566 2.7e-105 344.4 In-house 5-404 (405) alignment
Range on Protein: 175-566
Range on HMM: 5-404/405.0
NSVNGNGGWDGWAVYEPLAELRRLGVPND-------MWRATKLNESYAICDSYPAVWAVPKAASDDFLRRVAQFRSRCRLPVLSWMNPRTQATITRCSQP
| . .  ||| ||.  | |. . |    .|. |..| | .| ||..  | . | | | .. |||. |.| ||| .| ..|.|.|||||
nlnsstssidgwevynqkkeylrfniyideenssncywkvtsinkeykmcssyssslvvlskaldkdlekifsfrskgripslswkdpssnasisrcsqp

LVGVSGKRNSDDEAYLSFIMeANAQSDKLTIMDARPSANAIANKAKGGGYESEDAYKNVEINFLDIHNIHVMRESLRKVKEACFPTT--------DDSKW
|||.  | .|| | | .  | | | ..|||| ||||| |.| |.|  | |. . |..| ||||.| || |. |  ..     | ..
lvgierarcpedelycssla.lsapsktlylidarpklnaiantangagfenihnypncklvfmnipnihvirksleklvlamkssardkdhtestdmrf

QTAIDNTLWLKHIRCILAGAVRIVDKVeTMSTSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLDPHYRTVRGFEVLIEKEWLSFGHKFQQRIGHGDNkhSDADRSPV
  |..| |. ||. || |  . .   |..|||||||||| |.|.|. .||||.|||. ||.|||||||||||||| |.||   . .|||.
wgyieetgwishiksileaatfsaeli.lkgnsilvhcsdgwdrtpqitsltqilldpyyrtivgfqvliekewlsfghkfslrlghlpg..neeerspi

FLQFIDSVWQVSQQFNNAFEFNEHFLITIVDHLYSCRFGTFLCNTEAERVAEDLKHKTTSLWTHINSSLDQYLNPLFPSFthgAELVLRPIASVRSVRLW
| ||.| ..|. .||  |||  .|. | | ..||..|||| | | .|| ...| ||.|.|. .| ....||| .     ..|  | . ||
fqqfldccfqllsqfpllfeftpslllfisdnihsckygtflnncekdrvqdqvktktisiwsevnlnvnkflnpyynpq...diqsikpklysrclelw

KGLYCRW
| | | 
kacymrv

subfamily_Dicty-MTMR1-like_pd Subfamily Dicty-MTMR1-like 179-567 2.3e-149 489.9 In-house 13-403 (404) alignment
Range on Protein: 179-567
Range on HMM: 13-403/404.0
GnggwDGWAVYEPLAELRRLGVPND-MWRATKLNESYAICDSYPAVWAVPKAASDDFLRRVAQFRSRCRLPVLSWMNPRTQATITRCSQPLVGVSGKRNS
   ||| .|.. | .|||.... || .|.| | .|..|| . ||. ||. | .||.|||. |.||||| .. ...||||.||||||....| .
e....dgwliydaeeEykRlgikseseWriskinsdyelcetYPkllvvPesisDeelkkvasfRskgRiPvlswrhrsknstitRssqplvGltksrse

DDEAYLSFIMEANAQSDKLTIMDARPSANAIANKAKGGGYESEDAYKNVEINFLDIHNIHVMRESLRKVKEACFPTTDD-SKWQTAIDNTLWLKHIRCIL
.|| .. | |..|...| |.||||.|||.||.||| |||. . |.|.||.|| |.||| .||||.|.|.|. .... ..| . .... || ||. .|
edEklinsirkaktqletlyildarpkanavansakgagyedisryenceieflnienihelreslkklkkavnsiiekeknwlselessrWldhiklll

AGAVRIVDKVETMSTSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLDPHYRTVRGFEVLIEKEWLSFGHKFQQRIGHgDNKHSDADRSPVFLQFIDSVWQVSQQFNN
 |. |||. .|. ..||.||||||||||.||..||.|||||.|||..||.||||||||||||||.||||. ...|. .|||.|||||| |.|. .||..
egskriveliekekssvlvhcsdgwDrtsqlsslsqllldpyyrtiegFivliekewlsfGhkfaqRigq.ttekssdersPiflqFidcvyqltkqfpt

AFEFNEHFLITIVDHLYSCRFGTFLCNTEAERVAEDLKHKTTSLWTHINSSLDQYLNPLFPSFTHGAELVLRP-----IASVRSVRLWKGLYCRWN
 |||||.|||.|.|.||||||||||...| ||. ..|...|.|||. ... ..|||||. . .. .      |... ..||. .|.||.
sFeFnekflikildalyscrfgtFLydsekeRqqnnlaketvslWalleankseylnplyilekkeqkenitssessssadikliklWseyylrwr

0040695 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 183-568 1e-151 498.8 In-house 5-387 (388) alignment
Range on Protein: 183-568
Range on HMM: 5-387/388.0
WDGWAVYEPLAELRRLGVPNDMWRATKLNESYAICDSYPAVWAVPKAASDDFLRRVAQFRSRCRLPVLSWMNPRTQATITRCSQPLVGVSGKRNSDDEAY
..|| .| .| || |||...|.|| ...|| | .|.||||.. ||| .||..|.|||.|||. |.||||...|...|...|.||||||....|. .|| .
eegwslydilrelkrlglgldlwrisivNenyelcpsYPallvVPksisdellkrvarfrskgriPvlsyrhpnngavllRssqplvglllsrsledekl

LSFIMEANAQSDKLTIMDARPSANAIANKAKGGGYESEDAYKNVEINFLDIHNIHVMRESLRKVKEACFPTTDDSKWQTAIDNTLWLKHIRCILAGAVRI
|. |.... ...||.|.|.|| .||.||.|.|||.|.||||.|.|. ||.|.||||.|||| |. .||... |.... ...... ||..|. ||..|| |
leailkllpnlskllivdlrpklnalanralgggvenedaypnaeliflnipnihvvreslqklldaclnvpdslnllslleesgwldliklilelavli

VDKVETMSTSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLDPHYRTVRGFEVLIEKEWLSFGHKFQQRIGHGDNKHSDADRSPVFLQFIDSVWQVSQQFNNAFEFNE
|.... ..||.||||||||||.||..|..|||||.|||..|| ||||||||||||||..|.||... ... ..|||||.|.| |||. .|| ||||||
vklldlgnssvlvhcsdgwdrtsqlssLaqllldPyYRTleGFqvLiekeWlsfghkfadRlghleseidskefsPvFllFLdcvwqLlrqfPtaFeFne

HFLITIVDHLYSCRFGTFLCNTEAERVAEDLKHKTTSLWTHINSSLDQYLNPLFPSFTHGaelVLRPIASVRSVRLWKGLYCRWNP
..|....||||||||||||.|.| ||. .. ..| |||....| ...||||. ....  ||.|. ||....|| ..|.||.|
rlLlfLadhlyscrfgtFlfnsekerlelsvsertlslwsyllsrkseflnplYdpssle...vllpslsvldlllWleyylrwlp

subfamily_MTMR1_pd Subfamily MTMR1 184-568 6.5e-199 653.1 In-house 5-388 (389) alignment
Range on Protein: 184-568
Range on HMM: 5-388/389.0
DGWAVYEPLAELRRLGVPND-MWRATKLNESYAICDSYPAVWAVPKAASDDFLRRVAQFRSRCRLPVLSWMNPRTQATITRCSQPLVGVSGKRNSDDEAY
|||.||.| |||.|||..|. .||.||||..|..||.||||..|||..||..|..||.|||..|||||||.|...||.|.|.||||||.||||...||.|
dGWkvydpeaelerlgllneklWritklnkkyelcdtYpavlvvpkvvsdedlkkvaafrskgRlPvlswlnkenqavilrasqplvGlsgkrskedeky

LSFIMEANAQSDKLTIMDARPSANAIANKAKGGGYESEDAYKNVEINFLDIHNIHVMRESLRKVKEACFPTTDDSKWQTAIDNTLWLKHIRCILAGAVRI
|..|.||||||.||.|.|||.|.||.||||||.|||||.||||.|. |||||||||.||||.|.||...|..||.||..|...| ||.||..||||||.|
lqaileanaqsekllildarssvnavankakgkgyeseeaYknaelifldihnihvvReslkklkelvlpnvddkkwlsalestkWlehiklilagavki

VDKVETMSTSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLDPHYRTVRGFEVLIEKEWLSFGHKFQQRIGHGDNKHSDADRSPVFLQFIDSVWQVSQQFNNAFEFNE
|.||||..|||.||||||||||||||.|.|||||..|||..|||||||||||||||||..|.||||...|||.||||||||||.|||...||..||||||
vekvetektsvlvhcsdGWDRtaqltsLamlllDsyyRtieGfevliekeWlsfGHkfkeRlghgdknssdaersPvFlqfiDcvwqltrqfptAFefne

HFLITIVDHLYSCRFGTFLCNTEAERVAEDLKHKTTSLWTHINSSLDQYLNPLFPSFTHgaELVLRPIASVRSVRLWKGLYCRWNP
.||||..||||||.|||||.|.|.|||.|..|.||.|||...||| ... |||. . .. . || | ||.|...||| |.||||
efLitlldhlysclfGtflfnsekervkekvkektvslwsyvnsskeeftnplyaeele..kkvlypkaslrrlelWkeyylrwnp

subfamily_MTMR9_pd Subfamily MTMR9 184-567 2.8e-110 361.1 In-house 13-393 (393) alignment
Range on Protein: 184-567
Range on HMM: 13-393/393.0
DGWAVYEPLAELRRLGVPNDMWRATKLNESYAICDSYPAVWAVPKAASDDFLRRVAQFRSRCRLPVLSWMNPRTQATITRCSQPLVGVSGKRNSDDEAYL
||. ... |. .| .. | || .. |. ...| |||.  |||| .|. |. .|.||. |.||||... .|.|.. |.||||.| |||| .||. |
dgysafdrenefaklisasdewRissvNknfkvcasypesvivPkaiddeelkasaafreggrfPvLsylhketkavllrssqplcgssgkrckedekll

SFIMEANaqsDKLTIMDARPSANAIANKAKGGGYESEDAYKNVEINFLDIHNIHVMRESLRKVKEACFP-TTDDSKWQTAIDNTLWLKHIRCILAGAVRI
 .....  | .|.| | . | ....|||| | |. |.... . ........ .||.|. |||  ... .|.  .... ||.... .| |. .
nlvlkkl...kkGlivdtrsksaaenarskgggietevkysqwkkasrslesvasiqdslaklleacsdaglstdkflsrleksgwlsqvadlleaalvv

VDKVETMSTSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLDPHYRTVRGFEVLIEKEWLSFGHKFQQRIGHGDNKH-SDADRSPVFLQFIDSVWQVSQQFNNAFEFN
.. ... ..|||| ..| | | |.|.|..|.|||..||||||| |||.||. || |..| .  |. .. ..|||| |.|.|.|. .|| .||||
aqcldeegapvvvhgeeGlDatlqvtsLaqlildpdaRtvrgfealiereWiqaGHPFasRaskvaaketkkklsgpvfllFLDcvyqilsqfpasFEFn

EHFLITIVDHLYSCRFGTFLCNTEAERVAEDLKHKTTSLWTHINS--SLDQYLNPLFPSfthgAELVLRPIASVRSVRLWKGLYCRWN
|..||.. | ||..||||||..|||| ...||.||.|||...|.  |.|.||||.    . |..| .  |..||..||.||.
eelLillfehsyssqfgtflcdneaerkelklkkktvslwsyvnrpeklkqflnplyea....naeviwpsvapqslelWselylrwq

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 185-265 4.3e-12 37.2 In-house 5-84 (691) alignment
Range on Protein: 185-265
Range on HMM: 5-84/691.0
GWAVYEPLAELRRLGVPNDM-WRATKLNESyAICDSYPAVWAVPKAASDDFLRRVAQFRSrCRLPVLSWMNPRTQATITRCS
 . .| .| | .||.. | || ... .. ... ||  ||| ||..|  .. || ..||||| |. .... | 
ifdiyslliegqrlkldldkdwrvveflsr.dlseiyPkrilvPklvsdellvsyvrkrs.skiPvlswsnqnnksslfric

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 193-292 6.7e-26 84.0 In-house 31-131 (442) alignment
Range on Protein: 193-292
Range on HMM: 31-131/442.0
AELRRLGV-PNDMWRATKLNESYAICDSYPAVWAVPKAASDDFLRRVAQFRSRCRLPVLSWMNPRTQATITRCSQPLVGVSGKRNSDDEAYLSFIMEANA
.|. |||  ...|| ...|... .| |||  ||| .|| |..||.||| |||.. |  ...| ..||||| ||. | ||..|| |. |..| |
eeverlGfdlkeawrisdvnsdfklCssyPkklivPksitdddlkkvasfrslkrlPavvwrhkkngavlarcsqPevgwlgWrnaedekllkaiakaca

Q
.
l

subfamily_MTMR10_pd Subfamily MTMR10 202-568 9.9e-53 171.2 In-house 23-379 (380) alignment
Range on Protein: 202-568
Range on HMM: 23-379/380.0
NDMWRATKLNESYAICDSYPAVWAVPKAASDDFLRRVAQFRSRCRLPVLSWMNPRTQATItRCSQplvgvSGKRNSDDE----AYLSFIMEANAQSdklt
.| .... || | . ..|  ||. ||. ..|. .   | |...| ....| . |.|.   ... .| |.  . | . .....   
sdaivvllknelfaaaqtlPqyfvvpnslsdsdverlsrhykesRfplwvwshakgaall.rlsa.....lqeaesadkekeekmlelvrkchpan....

imdarpsanaiankakgggyesedAYKNVEInFLDIHNIHVMRESLRKVKEACFPTTD------DSKWQTAIDNTLWLKHIRCILAGAVRIVDKVETMST
             | |..  .. .|. . .. |..| | . |    | || .....| ||. .| .| |. .|. |.. .
........................dvklvdl.sdelpsiqdvqkaylklreLcvidtseefvtlddkwlssLektrWLayvrlclstasdavktvvekkr

SVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLDPHYRTVRGFEVLIEKEWLSFGHKFQQRIGHGDNKHSDADrsPVFLQFIDSVWQVSQQFNNAFEFNEHFLITIVDH
||.. |.| |  . |. |.||||||| .||. ||.||| . ||.|..|.||.... .   |||| | | |.| .|| ..|||.|.|||...|.
svilqesegrDlscvvaSLaqlmldphyrtisGfqsliqkewvaaghpfldrlghikpsekses..pvfllFldcvdqlleqfpseFeFtetfLialwds

LYSCRFGTFLCNTEAERVAE----DLKHKTTSLWTH-------------INSSLDQYLNPLFPSFTHGAELVLRPIASVRSVRLWKGLYCRWNP
 .|. |.|||.|.|..|. .   .  . | . .       ..  . ...| . ..  ..|| .. ..||. | || |
shsgifltflfnseeqrlkavvsssplliakselkendllkdeldyrqglyaeiiksirrlaaaksylrseiirPllqipdiqlWdeCYlRWvP

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 203-267 1.1e-18 59.3 In-house 29-93 (483) alignment
Range on Protein: 203-267
Range on HMM: 29-93/483.0
DMWRATKLNESYAICDSYPAVWAVPKAASDDFLRRVAQFRSRCRLPVLSWMNPRTQATITRCSQP
. .| .. |..|..|.||||.. ||.. ||| ..|||.  . |||| |...|..|.. | ...
gkfrisevNkkytvcrsYPalivvPsevsddsiarvakcfrqnRlPvvtWrhernkalLiRsggf

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 290-564 8.6e-103 337.4 In-house 169-440 (442) alignment
Range on Protein: 290-564
Range on HMM: 169-440/442.0
NAQSDKLTIMDARPSANAIANKAKGGGYESEDAYKNVEINFLDIHNIHVMRESLRKVKEACFPTTDDSKWQTAIDNTLWLKHIRCILAGAVRIVDKVETM
 .. || |.||| . |.||.|||||.| |. |.|.|. ||.. ||| .|.|...... . ..|.|.| .|...| ||... .| ||..|..|.. 
aeekkkllivdarsytaafanrakgGGceleeyypncevvflglanihavrksfnslrallsqspdesnwlsalektkWlqnlsvllkaavkvveavdke

STSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLDPHYRTVRGFEVLIEKEWLSFGHKFQQRIGHGDNKHSDADRSPVFLQFIDSVWQVSQQFNNAFEFNEHFLITIV
. .|.||||||||||.|..||. |||||.|||..||.||.|.|||.|||||. |.|||.|..  .|.|||||..|.| |...|| .||||| ||. .|
grpvlvhCsdGWdrttqivalakllldpyyrtleGfkvlvereWldfGhkfadrcghgenvddanercPvflqwldavhqlqrqfPtsfefneaflvklv

DHLYSCRFGTFLCNTEAERVAEDLKHKTTSLWTHINSSLDQYLNPLFpsfTHGAELVLRPIASVRSVRLWKGLYC
 | ||| |||||.|.| || | .|..| |.|. .... ..| | |.  .. .| || | |||...||. .| 
qhtysclfGtflansekereeekvkertlsvWsllrakekeyrnlly...kekteavllpavsvrelklwsevyl

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 306-560 2.3e-62 203.4 In-house 209-476 (483) alignment
Range on Protein: 306-560
Range on HMM: 209-476/483.0
NAIANKAKGGGYESeDAYKNVEINFLDIHNIHVMRESLRKVKEACFPTTDD--SK---WQTAIDNTLWLKHIRCILAGAVRIVDKVETMSTSVVVHCSDG
 .. .|.. ...| ......|. .....| .. |..|. ||.| |.  ..  . .... ||. |. .| .. .|| ..  ||.|  ||
Yvlgeksqlknvks.evdskaefipvelveirqvkasfkkllraClpstaveeaesqsFlksvedseWlqqissllqlsgavvdlldlqgssvlvslEdG

WDRTAQLTALSMLLLDPHYRTVRGFEVLIEKEWLSFGHKFQQRIGHGDNkHSDADRSPVFLQFIDSVWQVSQQFNNAFEFNEHFLITIVDHLYSCRFGTF
|| |||...|. |||||.|||. ||.||.|||||.|||.|..| . . .. . .||||||.| |.|||.|| |||||...| .. | |.|| ||
wdvtaqvsslaqllldpyYRtleGFkvLveKEWLafGHrFtkrsnqtls.aqssgfaPvFlqFLDcvhqvsrqfPlafefndfylkflayhsvsnrfrtf

LCNTEAERVAEDL----------KHKTTSLWTHINSSLDQylNPLFPSFTHGA--ELVLRPIASVRSVRLWK
| ..| ||. ..|     |. ..|.| .|.  .  |.| | .  . |||| ..| |...|.
llDseyerlesgllyeekaekrakkagksvwdyidrqhkr..spifynflyspdesevlrPssnvsslkvWd

0045098 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 317-447 5.6e-13 44.4 In-house 125-274 (278) alignment
Range on Protein: 317-447
Range on HMM: 125-274/278.0
YESEDAYKNVEINFLDIHNIHVMRESL--RKVKEACFPTTDDSKWQTAIDNTLWLKHIRCILAGAVRIVDKVET------MSTSVVVHCSDGWDRTAQLT
..||. .... . .| ..|..|.||.| |.|. .... .| . .  . .|.... |..  ........    .. |.|||| |..||. | 
llseevlddytlrtllvtnltveredlesrgvthlhylpwpdhgvpslpilksflellefirealkllaslllsslllldsggpvlVHCsaGvgRtGtlv

ALSMLLLD-----------PHYRTVRGFEVLIEKEWLSFGHKFQQRIGHG
|. ..|       ..|. |..... .|.. | ..|.... . 
aaylmlelleggvdlleavkelrsqRpglavqnleqyrflyefllelllr

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 324-450 3.7e-23 73.8 In-house 334-463 (691) alignment
Range on Protein: 324-450
Range on HMM: 334-463/691.0
KNVEINFLDIHNIHVMRESLRKVKEA-CFPTTDDSKWQTaIDNTLWLKHIRCILAGAVRIVDKVETMSTSVVVHCSDGWDRTAQL---TALSMLLLDPHY
. .| ||..  . ..|  .. ..    |..|. | . |. .. .| .||.. ... |. ..  .|. . . .|  ..|...|.||.|
issniiflslPtrekveerffdllqsilsldgsddewke.ieeskwvdsvkllleaavkvsnlldeGssvllknsidsPlieldlasisslaqvlsdPfy

RTVRGFEVLIEKEWLSFGHKFQQRIGHGDNK
||. || |||||||||.|. |... | ...
rtldGfkvliekewlsyGfPfskinyhkesd

0051429 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 353-423 4.2e-08 28.7 In-house 115-183 (272) alignment
Range on Protein: 353-423
Range on HMM: 115-183/272.0
TTDDSKWQTAIDNTLWLKHIRCI--LAGAVRIVDKvetmSTSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLDPHYRTVR
..... . . . | |. | .  | ..... .  . |.|||| |.|||. . || .|||. .. |. 
sagearevmhlhytdwpdhgvpqeallellellld....ggpvlvHCsaGkdRTGtvvallllllgvsletiv

0051082 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 360-416 1.1e-06 23.9 In-house 72-118 (151) alignment
Range on Protein: 360-416
Range on HMM: 72-118/151.0
QtaidntlwlkhIRCILAGAVRIVDKVETM-STSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLD
.      . ... ......... . . |.|||| |..||. | || ..||.
g...........lplsfdavleflellldkkngpvlvHCsaGkgRTGtlvalylmllg

0040439 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 370-414 4.6e-06 21.9 In-house 143-203 (249) alignment
Range on Protein: 370-414
Range on HMM: 143-203/249.0
KHIRC----------ILAGAVRIVDKVET------MSTSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLL
.||..      .. .......|..    .. |.||||.| .||. . |. ..|
lhiqytdwpdhgvppsfedlldfieavrkaleelpkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylml

0049772 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 374-416 6.9e-07 24.8 In-house 197-238 (314) alignment
Range on Protein: 374-416
Range on HMM: 197-238/314.0
CILAGAVRIVDKVeTMSTSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLD
 .. ........  . |.|||..|..||. . .. .|.. 
edfdeflefieea.dkggpvlvHCkaGkgRtgtfvvaaylmkl

0039614 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 376-414 9e-06 20.8 In-house 202-246 (297) alignment
Range on Protein: 376-414
Range on HMM: 202-246/297.0
LAGAVRIVDKVET------MSTSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLL
|.  .....|..    .. |.||||.| .||. . |. ..|
lellleflelvrealaelpkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylml

Y_phosphatase Protein-tyrosine phosphatase 377-418 5.2e-06 21.4 Pfam-A 153-198 (235) alignment
Range on Protein: 377-418
Range on HMM: 153-198/235.0
AGAVRIVDKVETMS----TSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLDPH
 . .....|||. .  ..||||||.| ||. . ||..||  .
kslldlirkvekskeaksgpvvVhCsaGvgRtgtfvaldilleqle

Y_phosphatase Protein-tyrosine phosphatase 377-418 5.2e-06 21.4 In-house 153-198 (235) alignment
Range on Protein: 377-418
Range on HMM: 153-198/235.0
AGAVRIVDKVETMS----TSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLDPH
 . .....|||. .  ..||||||.| ||. . ||..||  .
kslldlirkvekskeaksgpvvVhCsaGvgRtgtfvaldilleqle

PTPc_DSPc_SM00012 381-491 1.8e-12 42.7 In-house 27-103 (105) alignment
Range on Protein: 381-491
Range on HMM: 27-103/105.0
RIVDKVETM---STSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLLDPHYRTvrgfevliekewlsfghkfqqrighgdnkhsdadrspVFLQFIDSVWQVSQQFNNA
| |.|...  |..||||||.|..||....||..|| . ...|                   .... . |... .| ...
ravkknknksesskpvvVhCsaGvgRtgtfvaldillqqleket.....................................kevdifqivkelrkqRpgm

FEFNEHFLITIVDH
....| .|. . .
vqteeqylflyral

subfamily_MTMR14_pd Subfamily MTMR14 390-449 5.7e-06 17.4 In-house 268-333 (357) alignment
Range on Protein: 390-449
Range on HMM: 268-333/357.0
STSVVVHCSDGWDRTAQLTALSMLLL--DPH-YRTVRGFEVL---IEKEWLSFGHKFQQRIGHGDN
 . ..||| |||||  ..| | | | . ..... |.|  . .|. |||....|. .|..
dsGllvhcisGWdrtPlfvsllrlslWadglihqslsaaellyltvaydWflfghqlpdrlkkgee

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 457-536 6.1e-24 76.4 In-house 553-632 (691) alignment
Range on Protein: 457-536
Range on HMM: 553-632/691.0
SPVFLQFIDSVWQVSQQFNNAFEFNEHFLITIVDHLYSCRFGTFLCNTEAERVAEDLKHKTTSLWTHINSSLDQYLNPLF
||.|.||.| |||. ..|  |||||..|...|.. .| |||.||..  ... ... ... |.|. ||  ...| |.
sPifvqfldlvwqlqkefPfhfefneslllllvkesfssrfGnflyseakrdserkvlkrsksiwsfinqnksrfinlly