Gene MTMR6 in Homo sapiens

Synonym: RP11-271M24.1, MTMR6

Gene expression: GTEx, DEPOD

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold CC1
Superfamily CC1
Family Myotubularin
Subfamily MTMR6
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
HsapP057_AA protein Get Run
HsapP057_AA_123-506 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
Myotubularin-like phosphatase domain 106-447 1.6e-143 470.7 Pfam-A 1-352 (353) alignment
Myotubularin-like phosphatase domain 106-447 1.6e-143 470.7 In-house 1-352 (353) alignment
subfamily_MTMR6_pd Subfamily MTMR6 107-504 2e-223 733.8 In-house 1-397 (397) alignment
Range on Protein: 107-504
Range on HMM: 1-397/397.0
LYAFSYNPKQNDSERLQGWQLIDLAEEYKRMGVPNSHWQLSDANRDYKICETYPRELYVPRIASKPIIVGSSKFRSKGRFPVLSYYHQDKEAAICRCSQP
||||||.||....|. .||.|.||..||.||||||..|.|.|.|.||..|.|||||||||. |.| ..|||||||||||.|||||.|...||||||||||
lyafsykpkkdkeekvsGwklldlkaeytrmgvpnekwtltdlnkdyelcdtyprelyvPksatkevlvgsskfrskgrlPvlsylhkeneaaicrcsqp

LSGFSARCLEDEHLLQAISKANPVNRYMYVMDTRPKLNAMANRAAGKGYENEDNYSNIRFQFVGIENIHVMRSSLQKLLEVNGTKGLSVNDFYSGLESSG
||||||||||||.||.||.|||| ....||.||||||||.||.|||||||||||||||.|||||||||||||.||||||||...| ||..|.|||||||
lsgfsarcledeklleairkanpnsellyvvdtrpklnalankaagkGyenednysnikfqfvgienihvmreslqkllevvelksksvseflsglessg

WLRHIKAVMDAAIFLAKAITVENASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTIKGFMVLIEKDWISFGHKFSERCGQLDGDPKEVSPVFTQFLECVWH
||.|||||.||.||.|||.. |.||||||||||||||.|||||.|||||.||||||||.|||||.|.|||||||||||.||.|.|||||.|||||||||.
wlkhikavldasifiakavaeegasvlvhcsdGwdrtaqvcslasllldpyyrtikGflvliekewlsfGhkfsercGlldedskevsPiftqflecvwq

LTEQFPQAFEFSEAFLLQIHEHIHSCQFGNFLGNCQKEREELKLKEKTYSLWPFLLEDQKKYLNPLYSSESHRfTVLEPNTVSFNFKFWRNMYHQFDR
|.||||.||||.|.|||..|.|..|||||.|||||.|.|..|||||.|.|||..|||....||||||..|... .||.|.|.....|.||..|..||.
lleqfpkafefnerfllelhdhvyscqfGtflgncekdrrdlklkertkslwayllerkddylnplykaetek.evlkpdtapaalklwralynrfdk

subfamily_Dicty-MTMR1-like_pd Subfamily Dicty-MTMR1-like 108-501 6.8e-140 458.8 In-house 1-401 (404) alignment
Range on Protein: 108-501
Range on HMM: 1-401/404.0
YAFSYNPKQNDSErlQGWQLIDLAEEYKRMGVPNS-HWQLSDANRDYKICETYPRELYVPRIASKPIIVGSSKFRSKGRFPVLSYYHQDKEAAICRCSQP
.||||..|.  | .||.. | |||||.|.... .|..|..| ||..|||||. | ||  |  .. ...||||||.||||. |..|.. | |.|||
fafsysekksvle..dgwliydaeeEykRlgikseseWriskinsdyelcetYPkllvvPesisDeelkkvasfRskgRiPvlswrhrsknstitRssqp

LSGFS-ARCLEDEHLLQAISKANPVNRYMYVMDTRPKLNAMANRAAGKGYENEDNYSNIRFQFVGIENIHVMRSSLQKLLEVNGTKGLSVNDFYSGLESS
| | . .|. |||.|...|.||.. . .|..|.|||.||.||.| |.|||. ..|.|  .| .||||| .| ||.|| ..   . ....| ||||
lvGltksrseedEklinsirkaktqletlyildarpkanavansakgagyedisryenceieflnienihelreslkklkkavnsiiekeknwlseless

GWLRHIKAVMDAAIFLAKAITVENASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTIKGFMVLIEKDWISFGHKFSERCGQ-LDGDPKEVSPVFTQFLECV
.|| ||| .. .. ... | |. |||||||||||||||..|| ||||.|||||.||.|||||.|.|||||| .|.||  . .| ||.| ||..||
rWldhiklllegskriveliekekssvlvhcsdgwDrtsqlsslsqllldpyyrtiegFivliekewlsfGhkfaqRigqttekssdersPiflqFidcv

WHLTEQFPQAFEFSEAFLLQIHEHIHSCQFGNFLGNCQKEREELKLKEKTYSLWPFLLEDQKKYLNPLYSSESHR-FTVLEPNT--V---SFNFKFWRNM
..||.|||. |||.| ||..| ... ||.||.|| ...|||.. .|...| ||| | .....|||||| .|... . . .. .   ..|.|...
yqltkqfptsFeFnekflikildalyscrfgtFLydsekeRqqnnlaketvslWalleankseylnplyilekkeqkenitssessssadikliklWsey

YHQ
| .
ylr

subfamily_MTMR9_pd Subfamily MTMR9 110-501 1.4e-107 352.2 In-house 2-391 (393) alignment
Range on Protein: 110-501
Range on HMM: 2-391/393.0
FSYNPKQNDSErlQGWQLIDLAEEYKRMGVPNSHWQLSDANRDYKICETYPRELYVPRIASKPIIVGSSKFRSKGRFPVLSYYHQDKEAAICRCSQPLSG
| |.. . .| .|.. | .|.... .. ..| .|. |...|.|..|| .. ||. .  .. |..||..||||||||.|....|.. |.||||.|
ffyrsvatile..dgysafdrenefaklisasdewRissvNknfkvcasypesvivPkaiddeelkasaafreggrfPvLsylhketkavllrssqplcg

FS-ARCLEDEHLLQAISKANpvnRYMYVMDTRPKLNAMANRAAGKGYENEDNYSNIRFQFVGIENIHVMRSSLQKLLEVNGTKGLSVNDFYSGLESSGWL
 | || |||.||... |..  . ...||| | |...|. | | | |..||... .  .|..... .||.||||.  .||| . |.| ||.||||
ssgkrckedekllnlvlkkl...kkGlivdtrsksaaenarskgggietevkysqwkkasrslesvasiqdslaklleacsdaglstdkflsrleksgwl

RHIKAVMDAAIFLAKAITVENASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTIKGFMVLIEKDWISFGHKFSERCGQLDGDP---KEVSPVFTQFLECVW
 .......|| .|.... |.|.|.|| ..| | | || || |.||...||..||. |||..|| || |..|. ..  .  |. .||| ||.||.
sqvadlleaalvvaqcldeegapvvvhgeeGlDatlqvtsLaqlildpdaRtvrgfealiereWiqaGHPFasRaskvaaketkkklsgpvfllFLDcvy

HLTEQFPQAFEFSEAFLLQIHEHIHSCQFGNFLGNCQKEREELKLKEKTYSLWPFLLEDQ--KKYLNPLYSSeshRFTVLEPNTVSFNFKFWRNMYHQ
 . .||| .|||.| .| ..|| .|.|||.||.....||.|||||.|| ||| .. ... |..|||||.   .|. |.   ...|...| .
qilsqfpasFEFneelLillfehsyssqfgtflcdneaerkelklkkktvslwsyvnrpeklkqflnplyea...naeviwpsvapqslelWselylr

subfamily_Ank-MTMR1_pd Subfamily Ank-MTMR1 115-502 1.6e-106 348.5 In-house 6-404 (405) alignment
Range on Protein: 115-502
Range on HMM: 6-404/405.0
KQNDSERLQGWQLIDLAEEYKRMGVP-------NSHWQLSDANRDYKICETYPRELYVPRIASKPIIVGSSKFRSKGRFPVLSYYHQDKEAAICRCSQPL
...... ..||.. . .|| |. .    |..|.... |..||.| .|. | |  |  .   |||||| | ||.  . .|.| ||||||
lnsstssidgwevynqkkeylrfniyideenssncywkvtsinkeykmcssyssslvvlskaldkdlekifsfrskgripslswkdpssnasisrcsqpl

SGFS-ARCLEDEHLLQAISKANPVnRYMYVMDTRPKLNAMANRAAGKGYENEDNYSNIRFQFVGIENIHVMRSSLQKLLEVNGTK------GLSV-NDFY
 |  ||| |||  ... . | . .|..|.||||||.|| | | |.|| || | .. |. | ||||.| ||.||   .     |  |.
vgierarcpedelycsslalsaps.ktlylidarpklnaiantangagfenihnypncklvfmnipnihvirksleklvlamkssardkdhtestdmrfw

SGLESSGWLRHIKAVMDAAIFLAKAITvENASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTIKGFMVLIEKDWISFGHKFSERCGQLDGDPKEVSPVFTQ
 .| .||. |||....|| | |. |   |.||||||||||| |. || .||| |||||.|| |||||.|.||||||| | |.| |. .| ||.| |
gyieetgwishiksileaatfsaelil.kgnsilvhcsdgwdrtpqitsltqilldpyyrtivgfqvliekewlsfghkfslrlghlpgneeerspifqq

FLECVWHLTEQFPQAFEFSEAFLLQIHEHIHSCQFGNFLGNCQKEREELKLKEKTYSLWPFLLEDQKKYLNPLYSSEShrFTVLEPNTVSFNFKFWRNMY
||.|...| .||| |||. ..|| | . ||||..| || ||.|.| . ..| || |.| . . .|.||| | .   ..|. | ...|. |
fldccfqllsqfpllfeftpslllfisdnihsckygtflnncekdrvqdqvktktisiwsevnlnvnkflnpyynpqd..iqsikpklysrclelwkacy

HQF
 ..
mrv

0040695 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 123-503 5.9e-147 483.2 In-house 6-386 (388) alignment
Range on Protein: 123-503
Range on HMM: 6-386/388.0
QGWQLIDLAEEYKRMGVPNSHWQLSDANRDYKICETYPRELYVPRIASKPIIVGSSKFRSKGRFPVLSYYHQDKEAAICRCSQPLSGFS-ARCLEDEHLL
 || |.| .|.||.|.....|..|. |..|..|..||. |.||. .|..... ...||||||.|||||.|... |...|.||||.|.. |.||||.||
egwslydilrelkrlglgldlwrisivNenyelcpsYPallvVPksisdellkrvarfrskgriPvlsyrhpnngavllRssqplvglllsrsledekll

QAISKANPVNRYMYVMDTRPKLNAMANRAAGKGYENEDNYSNIRFQFVGIENIHVMRSSLQKLLEVNgTKGLSVNDFYSGLESSGWLRHIKAVMDAAIFL
.|| |..| .......|.||||||.||||.|.|.||||.|.|....|..|.||||.|.||||||... .. .. ...| ||.|||| .|| ....|...
eailkllpnlskllivdlrpklnalanralgggvenedaypnaeliflnipnihvvreslqklldac.lnvpdslnllslleesgwldliklilelavli

AKAITVENASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTIKGFMVLIEKDWISFGHKFSERCGQLDG--DPKEVSPVFTQFLECVWHLTEQFPQAFEFSE
.| .. .| |||||||||||||||..|| ||||.||||..||.|||||.|.||||||..|.|.|.. |.||.|||| .||.|||.|. |||.||||.|
vklldlgnssvlvhcsdgwdrtsqlssLaqllldPyYRTleGFqvLiekeWlsfghkfadRlghleseidskefsPvFllFLdcvwqLlrqfPtaFeFne

AFLLQIHEHIHSCQFGNFLGNCQKEREELKLKEKTYSLWPFLLEDQKKYLNPLYSSESHRftVLEPNTVSFNFKFWRNMYHQFD
 .|| ...|..||.||.||.|..||| ||.. |.|.||| .|| ....|||||...|.  || |.. .....| ..| ...
rlLlfLadhlyscrfgtFlfnsekerlelsvsertlslwsyllsrkseflnplYdpssle..vllpslsvldlllWleyylrwl

subfamily_MTMR1_pd Subfamily MTMR1 123-503 9.2e-142 464.9 In-house 5-387 (389) alignment
Range on Protein: 123-503
Range on HMM: 5-387/389.0
QGWQLIDLAEEYKRMGVPNS-HWQLSDANRDYKICETYPRELYVPRIASKPIIVGSSKFRSKGRFPVLSYYHQDKEAAICRCSQPLSGFSA-RCLEDEHL
.||.. | .|..|.|..|. .|. .. |..|..|.|||. |.||...|  . ....||||||.||||.... ..|.| |.||||.| |. |. |||..
dGWkvydpeaelerlgllneklWritklnkkyelcdtYpavlvvpkvvsdedlkkvaafrskgRlPvlswlnkenqavilrasqplvGlsgkrskedeky

LQAISKANPVNRYMYVMDTRPKLNAMANRAAGKGYENEDNYSNIRFQFVGIENIHVMRSSLQKLLEVNgTKGLSVNDFYSGLESSGWLRHIKAVMDAAIF
|||| .||  . ....| |.. ||.||.| |||||.|..| |... |. |.||||.| ||.|| |.   .. ....| |||. || |||.....|. 
lqaileanaqsekllildarssvnavankakgkgyeseeaYknaelifldihnihvvReslkklkelv.lpnvddkkwlsalestkWlehiklilagavk

LAKAITVENASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTIKGFMVLIEKDWISFGHKFSERCGQLD--GDPKEVSPVFTQFLECVWHLTEQFPQAFEFS
.......|..|||||||||||||.|. || ||||||||||.|| |||||.|.||||||.|| |. |  ..| |||| ||..||| ||.|||.|||| 
ivekvetektsvlvhcsdGWDRtaqltsLamlllDsyyRtieGfevliekeWlsfGHkfkeRlghgdknssdaersPvFlqfiDcvwqltrqfptAFefn

EAFLLQIHEHIHSCQFGNFLGNCQKEREELKLKEKTYSLWPFLLEDQKKYLNPLYSSESHrFTVLEPNTVSFNFKFWRNMYHQFD
| ||. . .|..|| ||.|| |..|||.. |.|||| ||| .. ...... ||||..| . .|| |..  . . |.. | ...
eefLitlldhlysclfGtflfnsekervkekvkektvslwsyvnsskeeftnplyaeele.kkvlypkaslrrlelWkeyylrwn

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 125-207 2.5e-08 24.8 In-house 6-90 (691) alignment
Range on Protein: 125-207
Range on HMM: 6-90/691.0
WQLIDLAEEYKRMGVPNSH-WQLSDAnRDYKICETYPRELYVPRIASKPIIVGSSKFRSKgRFPVLSYYHQDKEAA---ICRCSQPL
..  | |..|...  . |. .  . ...| ||.  ||.. | ..| . . || ..||||. .|.. ..  ||  ||.
fdiyslliegqrlkldldkdwrvvef.lsrdlseiyPkrilvPklvsdellvsyvrkrss.kiPvlswsnqnnksslfricvynqpf

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 128-232 1.1e-26 86.6 In-house 27-133 (442) alignment
Range on Protein: 128-232
Range on HMM: 27-133/442.0
IDLAEEYKRMGV-PNSHWQLSDANRDYKICETYPRELYVPRIASKPIIVGSSKFRSKGRFPVLSYYHQDKEAAICRCSQPLSGF-SARCLEDEHLLQAIS
 .| ||..|.|  ...|..||.| |.|.|..||..| ||  .  . ...||| .|.|.. . |. . |.. ||||| |. . |. |||.||.||.
eklkeeverlGfdlkeawrisdvnsdfklCssyPkklivPksitdddlkkvasfrslkrlPavvwrhkkngavlarcsqPevgwlgWrnaedekllkaia

KANPVNR
|| ...
kacalda

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 132-206 1e-10 33.1 In-house 12-93 (483) alignment
Range on Protein: 132-206
Range on HMM: 12-93/483.0
EEYKRMGVPN-------SHWQLSDANRDYKICETYPRELYVPRIASKPIIVGSSKFRSKGRFPVLSYYHQDKEAAICRCSQP
 .|||.|. .    ....| .|..|..|..|| . ||  |  |  .|  ..|.|| . |. ..| . | ...
qdykRlGlgalngaskrgkfrisevNkkytvcrsYPalivvPsevsddsiarvakcfrqnRlPvvtWrhernkalLiRsggf

subfamily_MTMR10_pd Subfamily MTMR10 141-473 2.5e-52 169.9 In-house 23-336 (380) alignment
Range on Protein: 141-473
Range on HMM: 23-336/380.0
NSHWQLSDANRDYKICETYPRELYVPRIASKPIIVGSSKFRSKGRFPVLSYYHQDKEAAIcRCSQPLSGFSARCLEDEHLLQAISKANPVNrymyvmdtr
. . . |  . ..|.|. ..||. |. .  |.  ..|||.... | . .|.. |.|.   ||  . | |. . |..| |     
sdaivvllknelfaaaqtlPqyfvvpnslsdsdverlsrhykesRfplwvwshakgaall.rlsalqeaesadkekeekmlelvrkchpan.........

pklnamanraagkgyenEDNYSNIRFQFVGIENIHVMRSSLQKLLEVNGTKG--LSVNDFYSGLESSGWLRHIKAVMDAAIFLAKAITVENASVLVHCSD
         . .. .. .  |...  . |..| .. ..   . ..| ||...|| ..... |. ..|... .. ||.. |.
.................dvklvdlsdelpsiqdvqkaylklreLcvidtseefvtlddkwlssLektrWLayvrlclstasdavktvvekkrsvilqese

GWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTIKGFMVLIEKDWISFGHKFSERCGQLDGDPKEVSPVFTQFLECVWHLTEQFPQAFEFSEAFLLQIHEHIHSCQFGNFL
| |  |.||..|.||..||||.|| ||.| |.. ||.| .|.|... ..|. |||| ||.||. |.||||..|||.| ||. .. . ||. |..||
grDlscvvaSLaqlmldphyrtisGfqsliqkewvaaghpfldrlghikpseksespvfllFldcvdqlleqfpseFeFtetfLialwdsshsgifltfl

GNCQKEREELKLKEKTYSLW------PFLLEDQKKYLNPLY
 |....|.. . . .  .    .||.|. | ..||
fnseeqrlkavvsssplliakselkendllkdeldyrqgly

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 234-500 4.1e-92 302.3 In-house 175-440 (442) alignment
Range on Protein: 234-500
Range on HMM: 175-440/442.0
MYVMDTRPKLNAMANRAAGKGYENEDNYSNIRFQFVGIENIHVMRSSLQKLLEVNGtKGLSVNDFYSGLESSGWLRHIKAVMDAAIFLAKAITVENASVL
. ..| |  |.|||| | |.|.|. |.|  .|.|. ||| .|.|...| ..  ..  ....| ||. ||... .. ||. ...|. |. .||
llivdarsytaafanrakgGGceleeyypncevvflglanihavrksfnslralls.qspdesnwlsalektkWlqnlsvllkaavkvveavdkegrpvl

VHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTIKGFMVLIEKDWISFGHKFSERCGQLDG--DPKEVSPVFTQFLECVWHLTEQFPQAFEFSEAFLLQIHEHIHS
||||||||||.|. .| |||| ||||..|| ||.|..|..|||||..|||. .  | .| .||| |.|..| .|..||| .|||.||||... .| .|
vhCsdGWdrttqivalakllldpyyrtleGfkvlvereWldfGhkfadrcghgenvddanercPvflqwldavhqlqrqfPtsfefneaflvklvqhtys

CQFGNFLGNCQKEREELKLKEKTYSLWPFLLEDQKKYLNPLYSSEshRFTVLEPNTVSFNFKFWRNMYH
| || ||.|..||||| |.||.| |.| .| ...|.| | ||...  .|| |..  ..|.|...| 
clfGtflansekereeekvkertlsvWsllrakekeyrnllykek..teavllpavsvrelklwsevyl

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 239-496 5.6e-55 179.0 In-house 204-476 (483) alignment
Range on Protein: 239-496
Range on HMM: 204-476/483.0
TRPKLNAMANRAAGKGYEnEDNYSNIRFQFVGIENIHVMRSSLQKLLEVNGTK----GLSVNDFYSGLESSGWLRHIKAVMDAAIFLAKAITVENASVLV
 . .| .. ... |... . .|.. | | . .| ...|..||| .  .   ... |.. .| | ||. |..... . ... . ....||||
rkaaLYvlgeksqlknvk.sevdskaefipvelveirqvkasfkkllraClpstaveeaesqsFlksvedseWlqqissllqlsgavvdlldlqgssvlv

HCSDGWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTIKGFMVLIEKDWISFGHKFSERCGQLDGDPK-EVSPVFTQFLECVWHLTEQFPQAFEFSEAFLLQIHEHIHSCQ
  |||| |.|| || ||||.||||..|| ||.||.|..|||.|..|. |   . ..||| |||.||. ...||| ||||.. .| . | |..
slEdGwdvtaqvsslaqllldpyYRtleGFkvLveKEWLafGHrFtkrsnqtlsaqssgfaPvFlqFLDcvhqvsrqfPlafefndfylkflayhsvsnr

FGNFLGNCQKEREELKL----------KEKTYSLWPFLLEDQKK---YLNPLYSSESHrfTVLEPNTVSFNFKFWR
| || ....|| | |     |. . |.| .. . .|.  . | |||.... .|| |..  ..| | 
frtfllDseyerlesgllyeekaekrakkagksvwdyidrqhkrspifynflyspdes..evlrPssnvsslkvWd

0045098 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 258-372 3.1e-07 25.5 In-house 128-260 (278) alignment
Range on Protein: 258-372
Range on HMM: 128-260/278.0
EDNYSNIRFQFVGIENIHVMRSSLQKlLEVNGTKGLSVNDFYSGLES--SGWLRHIKAVMDAAIFLAKAITV------ENASVLVHCSDGWDRTSQVCSL
|......  . ..|..|.|..|.. ..|. . |.. |. . .. . .|.... . .| .||. ...   .. |||||| |..|| .. .
eevlddytlrtllvtnltveredles.rgvthlhylpwpdhgvpslpilksflellefirealkllaslllsslllldsggpvlVHCsaGvgRtGtlvaa

GSLLLD-----------SYYRTIKGFMVLIEKDW
 .|       ...|. ...... ...
ylmlelleggvdlleavkelrsqRpglavqnleq

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 269-384 3.2e-19 60.8 In-house 341-458 (691) alignment
Range on Protein: 269-384
Range on HMM: 341-458/691.0
VGIENIHVMRSSLQKLLEVNGTKGLSvNDFYSGLESSGWLRHIKAVMDAAIFLAKAITvENASVLV-HCSDGWDRTSQV---CSLGSLLLDSYYRTIKGF
. .  . ..  .||.   . | .| .. .| | |. .| ...||. ... . | |||.  .|. . . ..  || .|.| .|||. ||
lslPtrekveerffdllqsilsldgs.ddewkeieeskwvdsvkllleaavkvsnlld.eGssvllknsidsPlieldlasisslaqvlsdPfyrtldGf

MVLIEKDWISFGHKFSERCG
.|||||.|.|.|. ||... 
kvliekewlsyGfPfskiny

PTPc_DSPc_SM00012 313-428 4e-11 38.4 In-house 28-103 (105) alignment
Range on Protein: 313-428
Range on HMM: 28-103/105.0
AVMDAAI---FlakaitveNASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTikgfmvliekdwisfghkfsercgqldgdpkevspVFTQFLECVWHLTE
||..        ...|.||||.|..|| ... | || . ...|                  . .....|..| .
avkknknkses........skpvvVhCsaGvgRtgtfvaldillqqleket...................................kevdifqivkelrk

QFPQAFEFSEAFLLQIHEH
| |..... | .| .. .
qRpgmvqteeqylflyral

0051429 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 316-355 9.8e-06 20.9 In-house 138-176 (272) alignment
Range on Protein: 316-355
Range on HMM: 138-176/272.0
DAAIFLA----KaitveNASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLD
.| . |   .   . |||||| |.||| |. | |||.
eallellellld.....ggpvlvHCsaGkdRTGtvvallllllg

0051082 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 318-355 4.1e-06 22.0 In-house 81-118 (151) alignment
Range on Protein: 318-355
Range on HMM: 81-118/151.0
AIFLAKAITVENASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLD
. || ... .| |||||| |..|| .. | .||.
leflellldkkngpvlvHCsaGkgRTGtlvalylmllg

subfamily_MTMR14_pd Subfamily MTMR14 323-384 4.6e-07 21.0 In-house 261-329 (357) alignment
Range on Protein: 323-384
Range on HMM: 261-329/357.0
KAITVEN-ASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLL--LDSY-YRTIK---GFMVLIEKDWISFGHKFSERCG
| .. .. . .|||| |||||  || |  |. .....   . . || |||....| 
kyvkededsGllvhcisGWdrtPlfvsllrlslWadglihqslsaaellyltvaydWflfghqlpdrlk

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 392-476 3.5e-20 64.0 In-house 551-635 (691) alignment
Range on Protein: 392-476
Range on HMM: 551-635/691.0
EVSPVFTQFLECVWHLTEQFPQAFEFSEAFLLQIHEHIHSCQFGNFLGNCQKEREELKLKEKTYSLWPFLLEDQKKYLNPLYSSE
 ||.| |||. || | .|| ||| | .|| . .. .| .||||| . |.. | |. ... |.| |  .. ...| ||  
sfsPifvqfldlvwqlqkefPfhfefneslllllvkesfssrfGnflyseakrdserkvlkrsksiwsfinqnksrfinllykhs