Gene MTMR1-2 in Nematostella vectensis

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold CC1
Superfamily CC1
Family Myotubularin
Subfamily MTMR1
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
NvecP025_AA protein Get Run
NvecP025_AA_165-548 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
GRAM GRAM domain 43-99 4.4e-11 33.5 Pfam-A 12-68 (69) alignment
Range on Protein: 43-99
Range on HMM: 12-68/69.0
GEKPQATakdvtYLCPFTG---PVRGFLYITNYKLFFKA-DDDIPF-TVEVPLGTIYRVEKI
.|| ..   | |.. .  || | ||.|||.| |. . | .. .| .||..| ||||.
eEklldd.....yaCylstskgpvqGrlYlTnyrliFrSdklddskvvvvipladikrveks

subfamily_Dicty-MTMR1-like_pd Subfamily Dicty-MTMR1-like 154-545 2.2e-155 509.8 In-house 1-403 (404) alignment
Range on Protein: 154-545
Range on HMM: 1-403/404.0
FAYSFKDEFE--YNGWDVYDAEKEFERLGLPTD-CWYVTRINEKYELSDTYPAVVGVPSSVSDEDIKKVAVFRSRNRLPVLCWLHPTNNASITRASQPNR
||.|.....  .|| .||||.|..|||.... | ...|| .|||..||| .. ||.|.|||..|||| |||..|.|||.| |. .|..|||.||| 
fafsysekksvledgwliydaeeEykRlgikseseWriskinsdyelcetYPkllvvPesisDeelkkvasfRskgRiPvlswrhrsknstitRssqplv

GLL-ARNKDDEKYFQAILEANPQCHKLLIFDARPRINAVANQAKGGGYETEENYQNTEVIFLDIANIHVMRESLRKLKDICFPNIDD-THWLTNLENTKW
|| .| ..|||. ..| |..| ..|.| ||||..|||||.||| |||. ..|.|.|. || |.||| .||||.|||... .|.. ..||..||...|
GltksrseedEklinsirkaktqletlyildarpkanavansakgagyedisryenceieflnienihelreslkklkkavnsiiekeknwlselessrW

LDHIKMIMAGAVRIADAVDRCRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLLMDPYYRTIIGFEVLIEKEWLSFGHKFNQRYGHgDKNHADDQRSPVFLQFIDCVW
||||| .. |. ||.. .. ..||.||||||||||.||..|..||.||||||| ||.||||||||||||||.|| |. ... .|.|||.||||||||.
ldhiklllegskriveliekekssvlvhcsdgwDrtsqlsslsqllldpyyrtiegFivliekewlsfGhkfaqRigq.ttekssdersPiflqFidcvy

QVTRQFPCAFEFNETFLITILDHLYSCMFGTFLYNSESQREKEDVKTRTTSLWSYINTSMMEFKNPLYAPYLHQHVL--FPVP-----SLRRLELWTRYY
|.|.||| ||||| |||.|||.|||| ||||||.|| .|....... |.|||.....  |. |||| . ...  .    ......|| ||
qltkqfptsFeFnekflikildalyscrfgtFLydsekeRqqnnlaketvslWalleankseylnplyilekkeqkenitssessssadikliklWseyy

IRWN
.||.
lrwr

subfamily_MTMR9_pd Subfamily MTMR9 156-545 1.2e-111 365.5 In-house 4-393 (393) alignment
Range on Protein: 156-545
Range on HMM: 4-393/393.0
YSFKDEFEYNGWDVYDAEKEFERLGLPTDCWYVTRINEKYELSDTYPAVVGVPSSVSDEDIKKVAVFRSRNRLPVLCWLHPTNNASITRASQPNRGLL-A
|  .  .|.. .| |.||..| ..| | .. .|..... .||. | || ...||..|..| ||. |.|||..|| ...| . |.||| |  
yrsvatiledgysafdrenefaklisasdewRissvNknfkvcasypesvivPkaiddeelkasaafreggrfPvLsylhketkavllrssqplcgssgk

RNKDDEKYFQAILEANpqcHKLLIFDARPRINAVANQAKGGGYETEENYQNTEVIFLDIANIHVMRESLRKLKDICFP-NIDDTHWLTNLENTKWLDHIK
| |.||| ....|...  .| ||.| |  | ....|||| |||..|.. . . ........ .||.|| . |  ... ..| .||...||....
rckedekllnlvlkkl...kkGlivdtrsksaaenarskgggietevkysqwkkasrslesvasiqdslaklleacsdaglstdkflsrleksgwlsqva

MIMAGAVRIADAVDRCRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLLMDPYYRTIIGFEVLIEKEWLSFGHKFNQRYGHGD-KNHADDQRSPVFLQFIDCVWQVTR
 .. |. .|...|. ..|||| ..| | | |.|.||.|..||..||. ||| |||.||. || |..| .  |.. .....|||| |.|||.|. .
dlleaalvvaqcldeegapvvvhgeeGlDatlqvtsLaqlildpdaRtvrgfealiereWiqaGHPFasRaskvaaketkkklsgpvfllFLDcvyqils

QFPCAFEFNETFLITILDHLYSCMFGTFLYNSESQREKEDVKTRTTSLWSYINT--SMMEFKNPLYAPylHQHVLFPVPSLRRLELWTRYYIRWN
|||..|||||..||.. | ||. |||||...|..|.....|..|.|||||.|.  . .| |||| .  ..|. |  . ||||.. |.||.
qfpasFEFneelLillfehsyssqfgtflcdneaerkelklkkktvslwsyvnrpeklkqflnplyea..naeviwpsvapqslelWselylrwq

subfamily_MTMR6_pd Subfamily MTMR6 159-545 1.1e-146 481.2 In-house 11-396 (397) alignment
Range on Protein: 159-545
Range on HMM: 11-396/397.0
KDEFEYNGWDVYDAEKEFERLGLPTDCWYVTRINEKYELSDTYPAVVGVPSSVSDEDIKKVAVFRSRNRLPVLCWLHPTNNASITRASQPNRGLLARNKD
..| . .||. .| ..|..|.|.| . | .| .|..||| |||| . ||.|.. | .  . |||..||||| .|| .|.|.| |.||| |. || ..
dkeekvsGwklldlkaeytrmgvpnekwtltdlnkdyelcdtyprelyvPksatkevlvgsskfrskgrlPvlsylhkeneaaicrcsqplsgfsarcle

DEKYFQAILEANPQCHKLLIFDARPRINAVANQAKGGGYETEENYQNTEVIFLDIANIHVMRESLRKLKDICFPN-IDDTHWLTNLENTKWLDHIKMIMA
||| ..|| .|||. . | . |.||..||.||.|.| |||.|.||.| . |..| |||||||||.|| ... . . ...|. ||...|| ||| .. 
deklleairkanpnsellyvvdtrpklnalankaagkGyenednysnikfqfvgienihvmreslqkllevvelksksvseflsglessgwlkhikavld

GAVRIADAVDRCRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLLMDPYYRTIIGFEVLIEKEWLSFGHKFNQRYGHGDKNhaDDQRSPVFLQFIDCVWQVTRQFPCA
 .. || || . ..||.|||||||||| | ..|| ||.||||||| || ||||||||||||||..|.|. |..  . ||.|.||..||||...|||.|
asifiakavaeegasvlvhcsdGwdrtaqvcslasllldpyyrtikGflvliekewlsfGhkfsercGllded..skevsPiftqflecvwqlleqfpka

FEFNETFLITILDHLYSCMFGTFLYNSESQREKEDVKTRTTSLWSYINTSMMEFKNPLYAPYLHQHVLFPVPSLRRLELWTRYYIRWN
|||||.||... ||.||| ||||| |.| .|.. .| ||.|||.|. .. .. |||| . ...|| | . .|.||. | |..
fefnerfllelhdhvyscqfGtflgncekdrrdlklkertkslwayllerkddylnplykaetekevlkpdtapaalklwralynrfd

subfamily_MTMR1_pd Subfamily MTMR1 162-547 6.4e-204 669.5 In-house 2-389 (389) alignment
Range on Protein: 162-547
Range on HMM: 2-389/389.0
FEYNGWDVYDAEKEFERLGLPTD-CWYVTRINEKYELSDTYPAVVGVPSSVSDEDIKKVAVFRSRNRLPVLCWLHPTNNASITRASQPNRGLLA-RNKDD
.. .||.|||.|.|.|||||... .| .|..|.||||.||||||. ||..|||||.|||| |||..|||||.||...|.|.|.|||||..|| . |.|.|
lkedGWkvydpeaelerlgllneklWritklnkkyelcdtYpavlvvpkvvsdedlkkvaafrskgRlPvlswlnkenqavilrasqplvGlsgkrsked

EKYFQAILEANPQCHKLLIFDARPRINAVANQAKGGGYETEENYQNTEVIFLDIANIHVMRESLRKLKDICFPNIDDTHWLTNLENTKWLDHIKMIMAGA
|||.||||||| |..||||.|||...|||||.|||.|||.||.|.|.|.|||||.||||.||||.|||....||.||..||..||.||||.|||.|.|||
ekylqaileanaqsekllildarssvnavankakgkgyeseeaYknaelifldihnihvvReslkklkelvlpnvddkkwlsalestkWlehiklilaga

VRIADAVDRCRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLLMDPYYRTIIGFEVLIEKEWLSFGHKFNQRYGHGDKNHADDQRSPVFLQFIDCVWQVTRQFPCAFE
|.|...|....|||.|||||||||| |||.|||||.|.||||| |||||||||||||||||..|.||||||..|..||||||||||||||.|||||.|||
vkivekvetektsvlvhcsdGWDRtaqltsLamlllDsyyRtieGfevliekeWlsfGHkfkeRlghgdknssdaersPvFlqfiDcvwqltrqfptAFe

FNETFLITILDHLYSCMFGTFLYNSESQREKEDVKTRTTSLWSYINTSMMEFKNPLYAPYLHQHVLFPVPSLRRLELWTRYYIRWNPR
|||.||||.|||||||.|||||.|||..|.||.||..|.|||||.|.|..||.|||||..|...||.|. ||||||||..||.|||||
fneefLitlldhlysclfGtflfnsekervkekvkektvslwsyvnsskeeftnplyaeelekkvlypkaslrrlelWkeyylrwnpr

0040695 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 162-546 1.6e-155 511.4 In-house 3-387 (388) alignment
Range on Protein: 162-546
Range on HMM: 3-387/388.0
FEYNGWDVYDAEKEFERLGLPTDCWYVTRINEKYELSDTYPAVVGVPSSVSDEDIKKVAVFRSRNRLPVLCWLHPTNNASITRASQPNRGLL-ARNKDDE
. ..|| .|| ..|..||||..| |... .||.|||...|||.. ||.|.|||..|.|| |||..|.|||.. ||.|.|...| ||| ||| |...||
lleegwslydilrelkrlglgldlwrisivNenyelcpsYPallvVPksisdellkrvarfrskgriPvlsyrhpnngavllRssqplvglllsrslede

KYFQAILEANPQCHKLLIFDARPRINAVANQAKGGGYETEENYQNTEVIFLDIANIHVMRESLRKLKDICFPNIDDTHWLTNLENTKWLDHIKMIMAGAV
|...|||...|...||||.|.||..||.||.|.|||.| |..|.| |.|||.| ||||.|||| || |.|... |....|. ||...|||.||.|...||
klleailkllpnlskllivdlrpklnalanralgggvenedaypnaeliflnipnihvvreslqklldaclnvpdslnllslleesgwldliklilelav

RIADAVDRCRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLLMDPYYRTIIGFEVLIEKEWLSFGHKFNQRYGHGDKNHADDQRSPVFLQFIDCVWQVTRQFPCAFEF
 |.. .|. .||.||||||||||.||..||.||.||||||. || |||||||||||||| .|.||..... ....|||||.|.|||||..||||.||||
livklldlgnssvlvhcsdgwdrtsqlssLaqllldPyYRTleGFqvLiekeWlsfghkfadRlghleseidskefsPvFllFLdcvwqLlrqfPtaFeF

NETFLITILDHLYSCMFGTFLYNSESQREKEDVKTRTTSLWSYINTSMMEFKNPLYAPYLHQhVLFPVPSLRRLELWTRYYIRWNP
||..|....||||||.|||||.||| .| . .| .|| |||||..  ||.|||| |. .. ||.|..|.. | ||. ||.||.|
nerlLlfLadhlyscrfgtFlfnsekerlelsvsertlslwsyllsrkseflnplYdpssle.vllpslsvldlllWleyylrwlp

Myotubularin-like phosphatase domain 163-490 8.4e-142 465.1 Pfam-A 17-352 (353) alignment
Myotubularin-like phosphatase domain 163-490 8.4e-142 465.1 In-house 17-352 (353) alignment
subfamily_Ank-MTMR1_pd Subfamily Ank-MTMR1 164-544 7.4e-109 356.2 In-house 13-404 (405) alignment
Range on Protein: 164-544
Range on HMM: 13-404/405.0
YNGWDVYDAEKEFERLGLPTD-------CWYVTRINEKYELSDTYPAVVGVPSSVSDEDIKKVAVFRSRNRLPVLCWLHPTNNASITRASQPNRGLL-AR
 .||.||. .||. |. . .|    | || || .|.. .|.. . | |  | |..|. |||. |.| | | |. ||||.|.||| |. ||
idgwevynqkkeylrfniyideenssncywkvtsinkeykmcssyssslvvlskaldkdlekifsfrskgripslswkdpssnasisrcsqplvgierar

NKDDEKYFQAILEANPQcHKLLIFDARPRINAVANQAKGGGYETEENYQNTEVIFLDIANIHVMRESLRKLK--------DICFPNIDDTHWLTNLENTK
 .|| | .. . | . | . ||||..||.|| |.| |.|  || | ..|..| ||||.| || ||     |  . | ..  .|.| 
cpedelycsslalsaps.ktlylidarpklnaiantangagfenihnypncklvfmnipnihvirksleklvlamkssardkdhtestdmrfwgyieetg

WLDHIKMIMAGAVRIADAVDRCrTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLLMDPYYRTIIGFEVLIEKEWLSFGHKFNQRYGHGDKNhaDDQRSPVFLQFIDCV
|. ||| |. |  |. . .  |..||||||||||||.|.|. .|.||||||| ||.|||||||||||||| | ||  | ...|||.| ||.||.
wishiksileaatfsaelilkg.nsilvhcsdgwdrtpqitsltqilldpyyrtivgfqvliekewlsfghkfslrlghlpgn..eeerspifqqfldcc

WQVTRQFPCAFEFNETFLITILDHLYSCMFGTFLYNSESQREKEDVKTRTTSLWSYINTSMMEFKNPLYAPYLHQHVLfPVPSLRRLELWTRYYIRW
.|. ||| ||| ..|. | | ..|| .|||| | | .| ...|||.|.|.|| .| . | || | |  | . |  | ||||  |.| 
fqllsqfpllfeftpslllfisdnihsckygtflnncekdrvqdqvktktisiwsevnlnvnkflnpyynpqdiqsik.pklysrclelwkacymrv

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 165-248 1.3e-11 35.6 In-house 4-86 (691) alignment
Range on Protein: 165-248
Range on HMM: 4-86/691.0
NGWDVYDAEKEFERLGLPTDC-WYVTRINEKyELSDTYPAVVGVPSSVSDEDIKKvAVFRSRNRLPVLCWLHPTNNASITRASQP
. .|.|  .|..||.| | | |. . .. .||. || . || .|||| ..  | . . ..|||.| ...| .|. |  
eifdiyslliegqrlkldldkdwrvveflsr.dlseiyPkrilvPklvsdellvs.yvrkrsskiPvlswsnqnnksslfricvy

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 171-269 9.1e-26 83.6 In-house 28-128 (442) alignment
Range on Protein: 171-269
Range on HMM: 28-128/442.0
DAEKEFERLGLP-TDCWYVTRINEKYELSDTYPAVVGVPSSVSDEDIKKVAVFRSRNRLPVLCWLHPTNNASITRASQPNRGLLA-RNKDDEKYFQAILE
. ..|.||||. .. | .. .|....| .|| . ||.|..|.|.|||| ||| .|||.. | | .| | ..|.|||. |.|. ||..||| ..|| .
klkeeverlGfdlkeawrisdvnsdfklCssyPkklivPksitdddlkkvasfrslkrlPavvwrhkkngavlarcsqPevgwlgWrnaedekllkaiak

A
|
a

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 174-250 4e-18 57.5 In-house 12-95 (483) alignment
Range on Protein: 174-250
Range on HMM: 12-95/483.0
KEFERLGLPT-------DCWYVTRINEKYELSDTYPAVVGVPSSVSDEDIKKVAVFRSRNRLPVLCWLHPTNNASITRASQPNR
....|||| .    . . ....|.||.....|||.. |||.|||. |..||  .||||| .| |. |.| . |......
qdykRlGlgalngaskrgkfrisevNkkytvcrsYPalivvPsevsddsiarvakcfrqnRlPvvtWrhernkalLiRsggfes

subfamily_MTMR10_pd Subfamily MTMR10 184-546 1.9e-60 196.6 In-house 24-379 (380) alignment
Range on Protein: 184-546
Range on HMM: 24-379/380.0
DCWYVTRINEKYELSDTYPAVVGVPSSVSDEDIKKVAVFRSRNRLPVLCWLHPTNNASItRASQPNRGLLARNKDDEKYFQAILEANPQChkllifdarp
| . |. ||. .  |.| . || |.||.|....    | |...| |. .| . | |. ..  | ... || . . ...|.      
daivvllknelfaaaqtlPqyfvvpnslsdsdverlsrhykesRfplwvwshakgaall.rlsalqeaesadkekeekmlelvrkchpan..........

rinavanqakgggyeteenyqNT--EVIFLDIANIHVMRESLRKLKDICFPNI------DDTHWLTNLENTKWLDHIKMIMAGAVRIADAVDRCRTSVVV
           .   . ....|. . .. ||. .| ..    | .||..||.|.||. ..... |. ....| . ..||..
.....................dvklvdlsdelpsiqdvqkaylklreLcvidtseefvtlddkwlssLektrWLayvrlclstasdavktvvekkrsvil

HCSDGWDRTPQLTALAMLLMDPYYRTIIGFEVLIEKEWLSFGHKFNQRYGHGDKNHADDQrsPVFLQFIDCVWQVTRQFPCAFEFNETFLITILDHLYSC
 |.| |  . || |..||.|||| ||. ||.||| . ||.| .| ||.... . .. |||| | |||.| ..||| .|||.|||||...|. .|.
qesegrDlscvvaSLaqlmldphyrtisGfqsliqkewvaaghpfldrlghikpsekses..pvfllFldcvdqlleqfpseFeFtetfLialwdsshsg

MFGTFLYNSESQREKEDVK----TRTTSLWSY--INTSMMEFKNPLYAP-------------YLHQHVLFPVPSLRRLELWTRYYIRWNP
.|.||| |||.||.|. |.  ... | . .   . . ....|||       ||. ... |. .. ..|| . |.|| |
ifltflfnseeqrlkavvsssplliakselkendllkdeldyrqglyaeiiksirrlaaaksylrseiirPllqipdiqlWdeCYlRWvP

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 272-542 2.6e-113 372.1 In-house 171-440 (442) alignment
Range on Protein: 272-542
Range on HMM: 171-440/442.0
QCHKLLIFDARPRINAVANQAKGGGYETEENYQNTEVIFLDIANIHVMRESLRKLKDICFPNIDDTHWLTNLENTKWLDHIKMIMAGAVRIADAVDRCRT
. .|||| |||  |.||.|||||.|.|| |.|.||.||..|||| .|.|...|. ..  |...||..||.|||| .. ... ||....|||.  
ekkkllivdarsytaafanrakgGGceleeyypncevvflglanihavrksfnslrallsqspdesnwlsalektkWlqnlsvllkaavkvveavdkegr

SVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLLMDPYYRTIIGFEVLIEKEWLSFGHKFNQRYGHGDKNHADDQRSPVFLQFIDCVWQVTRQFPCAFEFNETFLITILDH
.|.||||||||||.|..||| ||.||||||. ||.||.|.|||.|||||. | |||.. . ..|.|||||..|.| |..||||..|||||.||. .. |
pvlvhCsdGWdrttqivalakllldpyyrtleGfkvlvereWldfGhkfadrcghgenvddanercPvflqwldavhqlqrqfPtsfefneaflvklvqh

LYSCMFGTFLYNSESQREKEDVKTRTTSLWSYINTSMMEFKNPLYAPYlHQHVLFPVPSLRRLELWTRYYI
 |||.||||| ||| .||.| ||.|| |.||..... |..| ||..  ..||.|. |.| |.||. |.
tysclfGtflansekereeekvkertlsvWsllrakekeyrnllykek.teavllpavsvrelklwsevyl

0049772 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 296-395 4.1e-10 35.4 In-house 156-237 (314) alignment
Range on Protein: 296-395
Range on HMM: 156-237/314.0
GYETEENYQNTEvifldianihvmreslrklkDICFPNIDDTHWLTNLENTKWLDHIKMIMAGAVRIADAVDR--CRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAML
.. |...... .          ...... . ... .. .. . |.  . .  .. .....  . |.|||..|..||. . ..|.|
neptaadlellk....................eelydpelferlgikylripvpDgsaplledfdeflefieeadkggpvlvHCkaGkgRtgtfvvaayl

LM
..
mk

0045098 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 298-428 4.2e-12 41.5 In-house 126-275 (278) alignment
Range on Protein: 298-428
Range on HMM: 126-275/278.0
ETEENYQNTEVIFLDIANIHVMRESL--RKLKDICFPNIDDTHWLTNLENTKWLDHIKMIMAGAVRIADAVDR------CRTSVVVHCSDGWDRTPQLTA
. ||.... ...| . |..|.||.| |... .......| .. ..  . .|.....| .  ..|. .     . |.|||| |..|| | |
lseevlddytlrtllvtnltveredlesrgvthlhylpwpdhgvpslpilksflellefirealkllaslllsslllldsggpvlVHCsaGvgRtGtlva

LAMLLMD----P-------YYRTIIGFEVLIEKEWLSFGHKFNQRYGHGD
. ..|       ..|. ..... .|.. | ..| ... . 
aylmlelleggvdlleavkelrsqRpglavqnleqyrflyefllelllrg

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 301-542 5.5e-65 212.0 In-house 223-479 (483) alignment
Range on Protein: 301-542
Range on HMM: 223-479/483.0
ENYQNTEVIFLDIANIHVMRESLRKLKDICFPNID---DTH--WLTNLENTKWLDHIKMIMAGAVRIADAVDRCRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLLM
| ....|.| ... .| .. |..|| .|.|. .  .. .| .|. || |. .. .. ..| .|  ||.|  |||| | |...|| ||.
evdskaefipvelveirqvkasfkkllraClpstaveeaesqsFlksvedseWlqqissllqlsgavvdlldlqgssvlvslEdGwdvtaqvsslaqlll

DPYYRTIIGFEVLIEKEWLSFGHKFNQRYGHgDKNHADDQRSPVFLQFIDCVWQVTRQFPCAFEFNETFLITILDHLYSCMFGTFLYNSESQREKEDV--
||||||. ||.||.|||||.|||.|..| . ....  .||||||.|||.||.|||| |||||. .| .. | |. | |||..|| .| .... 
dpyYRtleGFkvLveKEWLafGHrFtkrsnq.tlsaqssgfaPvFlqFLDcvhqvsrqfPlafefndfylkflayhsvsnrfrtfllDseyerlesglly

--------KTRTTSLWSYINTSM---MEFKNPLYAPyLHQHVLFPVPSLRRLELWTrYYI
    |. ..|.| ||.    | | ||.| ...|| | .. |..|. ||.
eekaekrakkagksvwdyidrqhkrspifynflysp.desevlrPssnvsslkvWd.yyl

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 304-431 1.2e-28 91.9 In-house 334-464 (691) alignment
Range on Protein: 304-431
Range on HMM: 334-464/691.0
QNTEVIFLDIANIHVMRESLRKLKD--ICFPNIDDtHWlTNLENTKWLDHIKMIMAGAVRIADAVDRCRTSVVVHCSDGWDRTPQL---TALAMLLMDPY
. ...|||..  . ..|  .| . . . . || | ..|. ||.| .|... .||... .|. .. ..  .|. . . .|  ..||..|.||.
issniiflslPtrekveerffdllqsilsldgsdd.ew.keieeskwvdsvkllleaavkvsnlldeGssvllknsidsPlieldlasisslaqvlsdPf

YRTIIGFEVLIEKEWLSFGHKFNQRYGHGDKNH
|||. || |||||||||.|. |... | ....
yrtldGfkvliekewlsyGfPfskinyhkesdd

0039614 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 321-394 5.8e-07 24.7 In-house 166-246 (297) alignment
Range on Protein: 321-394
Range on HMM: 166-246/297.0
ESLRKLKDICFPNIDDTHWLTNLENTKWLDHIKM-IMAGAVRIADAVDR------CRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLL
.. .. .. | . .. .| . |.| ||  ...  .. ..|..    . |.||||.| .|| . |. ..|
ldgytvrtlevtnngesrtvthfqytgwpdhgvppslellleflelvrealaelpkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylml

0051429 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 323-404 4.6e-09 31.8 In-house 105-184 (272) alignment
Range on Protein: 323-404
Range on HMM: 105-184/272.0
LRKLKDICFPNIDDTHWLTNLENTKWLDHIKMI--MAGAVRIADAvdrcRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLLMDPYYRTIIG
||.| .  . ....... | | |.||   . .... .    |.|||| |.||| . || .||.. . ||. 
lrellltlllsagearevmhlhytdwpdhgvpqeallellellld....ggpvlvHCsaGkdRTGtvvallllllgvsletivd

0047943 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 332-394 8.1e-06 21.0 In-house 160-229 (273) alignment
Range on Protein: 332-394
Range on HMM: 160-229/273.0
PNIDDTHWLTNLENTKWLDHIKM-IMAGAVRIADAVDR------CRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLL
 . .... | . |.| ||   .. ... ..|..    . ||||||.| || . || .||
lgtgesrtvthfhytgwpdhgvppslesllefielvrkalealpsngpvvVHCsaGvgRtgtfialdlll

0043336 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 336-394 1.9e-06 23.0 In-house 171-234 (278) alignment
Range on Protein: 336-394
Range on HMM: 171-234/278.0
DTHWLTNLENTKWLDH-----IKMIMAGAVRIADAVDRCRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLL
 ... | . ..| ||   .....  .. .|.. . . |.||||.| .|| . || .||
esrtvthyhylgwpdhgvpeslsllldflkavrealedsngpvlVHCsaGvgRTGtfialylll

0042113 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 336-394 3.8e-06 22.0 In-house 136-200 (245) alignment
Range on Protein: 336-394
Range on HMM: 136-200/245.0
DTHWLTNLENTKWLDHIKMI-MAGAVRIADAVDR-----CRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLL
 .. ... . | ||   .. ... ..|..    . |.||||.| .|| . |. ..|
esrevihyhylpwpdhgvpdllellldflefvrkalaedsngpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylml

0041856 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 338-394 3.9e-06 22.1 In-house 77-133 (182) alignment
Range on Protein: 338-394
Range on HMM: 77-133/182.0
HWLTNLENTKWLDHIKMIMAGAVRIADAVDRCRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLL
.. ... .. | ||  . .... ..| .  |.|||| | .||. | |. ...
rlgiqylylpwpDhgvpdldelldfieevleeggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylmk

0036282 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 339-396 2e-06 23.1 In-house 68-130 (174) alignment
Range on Protein: 339-396
Range on HMM: 68-130/174.0
WLTNLENTKWLDHIKMIMAGAVRIADAVDRC-----RTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLLMD
  .. . | ||  ..  .. ..|...    |.|||| | .||. | |. ..|. 
lgiqylylpwpDhgvpdlsillefvkfveealsedpggpvlVHCsaGvgRtGtlvaaylmlrg

0043147 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 340-395 5.9e-07 24.9 In-house 65-125 (172) alignment
Range on Protein: 340-395
Range on HMM: 65-125/172.0
LTNLENTKWLDHIKMIMAGAVRIADAVDR-----CRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLLM
  . . | ||  ...  .. . .|.     |.|||| |..||. | |. ..|.
giqylylpwpDhgvpllellleflefidellalspggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylmll

0048076 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 342-394 7.1e-06 21.3 In-house 49-105 (145) alignment
Range on Protein: 342-394
Range on HMM: 49-105/145.0
NLENTKWLDHIKMIM-AGAVRIADAVDRC---RTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLL
.. .. | ||  . .  .. ......   |.|||| | .||. | |. ..|
qylylpwpDhgvpdllellleflefieealkeggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylml

PTPc_DSPc_SM00012 344-469 1.2e-11 40.1 In-house 6-101 (105) alignment
Range on Protein: 344-469
Range on HMM: 6-101/105.0
ENTKWLDHIKMI-MAGAVRIADAVDRCRT------SVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLLMDPYYRTiigfevliekewlsfghkfnqryghgdknhaddqr
. |.| || .  .  ... .||.....   .||||||.|..|| ...||..||.. ...|                  
hytgwpdhgvPeesdsilellravkknknksesskpvvVhCsaGvgRtgtfvaldillqqleket...................................

spVFLQFIDCVWQVTRQFPCAFEFNETFLITIL
  .... ..|... .| | .....| .|. . 
..kevdifqivkelrkqRpgmvqteeqylflyr

0040439 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 347-394 6.5e-06 21.4 In-house 149-203 (249) alignment
Range on Protein: 347-394
Range on HMM: 149-203/249.0
KWLDHIKM-IMAGAVRIADAVDR------CRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLL
.| ||   .. .... .||.    . . |.||||.| .||. . |. ..|
dwpdhgvppsfedlldfieavrkaleelpkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylml

0051082 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 352-402 2.8e-06 22.5 In-house 73-124 (151) alignment
Range on Protein: 352-402
Range on HMM: 73-124/151.0
IKMIMAGAVRIADAVDRC-RTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAMLLMDPYYRTI
. .. . .... ......  |.|||| |..|| | || ..|.. . ..
lplsfdavleflellldkkngpvlvHCsaGkgRTGtlvalylmllgvsleea

0044763 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 356-393 3.7e-06 22.2 In-house 92-133 (178) alignment
Range on Protein: 356-393
Range on HMM: 92-133/178.0
MAGAVRIAD----AVDRCRTSVVVHCSDGWDRTPQLTALAML
..  .. .  |.|..  |.|||| |..|.. | |. ..
lehflefvefieealdekggpvlVHCsaGvgRsgtlvaaylm

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 437-518 1.8e-26 84.7 In-house 553-634 (691) alignment
Range on Protein: 437-518
Range on HMM: 553-634/691.0
SPVFLQFIDCVWQVTRQFPCAFEFNETFLITILDHLYSCMFGTFLYNSESQREKEDVKTRTTSLWSYINTSMMEFKNPLYAP
||.|.||.| |||. ..|| ||||| .|...... .| ||.|||.  .. ..| |. |.||.||   | | || .
sPifvqfldlvwqlqkefPfhfefneslllllvkesfssrfGnflyseakrdserkvlkrsksiwsfinqnksrfinllykh

3-PAP Myotubularin-associated protein 517-588 2.2e-06 18.0 Pfam-A 69-137 (142) alignment
Range on Protein: 517-588
Range on HMM: 69-137/142.0
APYLHQHVLFPVPSLRRLELWTRYYIRWNPRMQAQESEEQRnRDlFFLCEQLRQkCEELQQEIDQRMTVEVP
.|  . .| | ... |.||...| || | .  . .. | ..|.| |.. ..||. ..||. ..|
vPadlhqlLlpqqlgldlslWsqcylRwiPeaeikgggqvq.vd.lklsellee.iaklqrlleqrdmsdlp