Gene MTMR1 in Strongylocentrotus purpuratus

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold CC1
Superfamily CC1
Family Myotubularin
Subfamily MTMR1
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
SpurP029_AA protein Get Run
SpurP029_AA_237-621 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
GRAM GRAM domain 125-171 4.5e-10 30.3 Pfam-A 18-68 (69) alignment
Range on Protein: 125-171
Range on HMM: 18-68/69.0
TYLCPFIG---PSRGTLTITNYKLYFKGGDREPPF-ILDVPLGAVYRVEKV
.| |....  | |.|..|||.|.|.. . ... ...||... ||||.
dyaCylstskgpvqGrlYlTnyrliFrSdklddskvvvvipladikrveks

subfamily_Dicty-MTMR1-like_pd Subfamily Dicty-MTMR1-like 226-618 1.1e-161 530.5 In-house 1-403 (404) alignment
Range on Protein: 226-618
Range on HMM: 1-403/404.0
FAFEYKEY--YNENGWAVFDPVAEYKRQGLPTE-SWRISRINENFTFCDTYPAVLAIPAAADDELLRQVAAFRSRNRLPIMSWLHPQSQATITRCSQPLV
|||.|.|  . |.|| ..|. ||||.|...| ||||.|| ....|.||| .| .|  || | .||.|||..|.|..|| |.....||||.|||||
fafsysekksvledgwliydaeeEykRlgikseseWriskinsdyelcetYPkllvvPesisDeelkkvasfRskgRiPvlswrhrsknstitRssqplv

GVGGKRSKEDEKYVQMILDANAQSHKLVIMDARPTVNAVANKAKGGGYENEDTYQNAEICFLDIHNIHVMRESLRKLKDICFPSIDE-HHWLANLEATHW
|....||.||||....| |..|...|.|.||||..|||||.||| |||. ..|.|.|| || |.||| .||||.|||... .|.. ..|| .|| ..|
GltksrseedEklinsirkaktqletlyildarpkanavansakgagyedisryenceieflnienihelreslkklkkavnsiiekeknwlselessrW

LEHVKMVLAGAVRIAERVEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLLDPYYRTIRGFEVLIEKEWLACGHKMAQRHGHgDKNYTDADRSPIFQQFIDCVW
|.|.| .| |. ||.| .| .|.||.||||||||||.||..|..||||||||||.||.|||||||| ||| |||.|. ... . .||||| ||||||.
ldhiklllegskriveliekekssvlvhcsdgwDrtsqlsslsqllldpyyrtiegFivliekewlsfGhkfaqRigq.ttekssdersPiflqFidcvy

QVTRQFPNAFEFNEHFLITILDHLYSCLFGTFLFNCERERVKEQVKTKTVSLWSYINSSMEEFINPMYASYMHQHV--LFPVA-----SMRRIELWTSYY
|.|.|||. |||||.|||.|||.|||| |||||...|.||........|||||..... .|..||.| .. ...  .    ....|.|| .||
qltkqfptsFeFnekflikildalyscrfgtFLydsekeRqqnnlaketvslWalleankseylnplyilekkeqkenitssessssadikliklWseyy

IRWN
.||.
lrwr

Myotubularin-like phosphatase domain 226-563 2.1e-148 486.8 Pfam-A 3-352 (353) alignment
Myotubularin-like phosphatase domain 226-563 2.1e-148 486.8 In-house 3-352 (353) alignment
subfamily_MTMR6_pd Subfamily MTMR6 228-618 2.6e-151 496.4 In-house 4-396 (397) alignment
Range on Protein: 228-618
Range on HMM: 4-396/397.0
FEYK----EYYNENGWAVFDPVAEYKRQGLPTESWRISRINENFTFCDTYPAVLAIPAAADDELLRQVAAFRSRNRLPIMSWLHPQSQATITRCSQPLVG
|.||  . ...||. .| |||.|.|.| |.| .. .|.... ||||| | .|..|. |.|  . |||..|||..|.|| . .|.| |||||| |
fsykpkkdkeekvsGwklldlkaeytrmgvpnekwtltdlnkdyelcdtyprelyvPksatkevlvgsskfrskgrlPvlsylhkeneaaicrcsqplsg

VGGkRSKEDEKYVQMILDANAQSHKLVIMDARPTVNAVANKAKGGGYENEDTYQNAEICFLDIHNIHVMRESLRKLKDIC-FPSIDEHHWLANLEATHWL
.  |..|||| ...| .||..|. | ..|.|| .||.||||.| ||||||.|.| .. |..|.|||||||||.|| ...  | . ...| ||.. ||
fsa.rcledeklleairkanpnsellyvvdtrpklnalankaagkGyenednysnikfqfvgienihvmreslqkllevvelksksvseflsglessgwl

EHVKMVLAGAVRIAERVEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLLDPYYRTIRGFEVLIEKEWLACGHKMAQRHGHGDKNytDADRSPIFQQFIDCVWQ
 |.| || .. ||. |. ...||.|||||||||||| ..|| ||||||||||.|| ||||||||. |||. .| |. |..  . ||||.||..||||
khikavldasifiakavaeegasvlvhcsdGwdrtaqvcslasllldpyyrtikGflvliekewlsfGhkfsercGllded..skevsPiftqflecvwq

VTRQFPNAFEFNEHFLITILDHLYSCLFGTFLFNCERERVKEQVKTKTVSLWSYINSSMEEFINPMYASYMHQHVLFPVASMRRIELWTSYYIRWN
...|||.||||||.||... ||.||| ||||| |||..| . ..| .| |||.|. .. ....||.| . ....|| | . ...||.. | |..
lleqfpkafefnerfllelhdhvyscqfGtflgncekdrrdlklkertkslwayllerkddylnplykaetekevlkpdtapaalklwralynrfd

subfamily_MTMR9_pd Subfamily MTMR9 232-618 2.6e-119 390.8 In-house 8-393 (393) alignment
Range on Protein: 232-618
Range on HMM: 8-393/393.0
EYYNENGWAVFDPVAEYKRQGLPTESWRISRINENFTFCDTYPAVLAIPAAADDELLRQVAAFRSRNRLPIMSWLHPQSQATITRCSQPLVGVGGKRSKE
  |.|. ||. |.... ....|||| .|.||. | .||. . .|.| ||| |...||||. |.|..|.|| . .|.. |.||||.| ||| ||
atiledgysafdrenefaklisasdewRissvNknfkvcasypesvivPkaiddeelkasaafreggrfPvLsylhketkavllrssqplcgssgkrcke

DEKYVQMILDANaqsHKLVIMDARPTVNAVANKAKGGGYENEDTYQNAEICFLDIHNIHVMRESLRKLKDICFP-SIDEHHWLANLEATHWLEHVKMVLA
||| ....| ..  .| .|.| | .. | ....|||| | |..|.. .  ........ .||.|| . |  ... ...| .||.. ||..|. .| 
dekllnlvlkkl...kkGlivdtrsksaaenarskgggietevkysqwkkasrslesvasiqdslaklleacsdaglstdkflsrleksgwlsqvadlle

GAVRIAERVEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLLDPYYRTIRGFEVLIEKEWLACGHKMAQRHGHGD-KNYTDADRSPIFQQFIDCVWQVTRQFPN
 |. .|. .. ....|||| ..| | | |.|.||.|.|||..||.|||| |||.||. || |.|. .  |. .. ..|.| |.|||.|. .||| 
aalvvaqcldeegapvvvhgeeGlDatlqvtsLaqlildpdaRtvrgfealiereWiqaGHPFasRaskvaaketkkklsgpvfllFLDcvyqilsqfpa

AFEFNEHFLITILDHLYSCLFGTFLFNCERERVKEQVKTKTVSLWSYINS--SMEEFINPMYASymHQHVLFPVASMRRIELWTSYYIRWN
.|||||..||.. | ||. ||||| ..|.|| ....|.||||||||.|.  ...|.||.|   ..|. | .  .|||.. |.||.
sFEFneelLillfehsyssqfgtflcdneaerkelklkkktvslwsyvnrpeklkqflnplyea..naeviwpsvapqslelWselylrwq

0040695 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 233-619 2e-158 520.9 In-house 2-387 (388) alignment
Range on Protein: 233-619
Range on HMM: 2-387/388.0
YYNENGWAVFDPVAEYKRQGLPTESWRISRINENFTFCDTYPAVLAIPAAADDELLRQVAAFRSRNRLPIMSWLHPQSQATITRCSQPLVGVGGKRSKED
.. |.|| ..|.. |.||.||... |||| .|||...|..|||.| .|. ..||||..|| |||..|.|. |. ||...|...|.||||||. ..||.||
llleegwslydilrelkrlglgldlwrisivNenyelcpsYPallvVPksisdellkrvarfrskgriPvlsyrhpnngavllRssqplvglllsrsled

EKYVQMILDANAQSHKLVIMDARPTVNAVANKAKGGGYENEDTYQNAEICFLDIHNIHVMRESLRKLKDICFPSIDEHHWLANLEATHWLEHVKMVLAGA
||....||... ...||.|.|.||..||.||.|.|||.||||.|.|||. ||.|.||||.|||| || |.|... |....| || ..||...|..|..|
eklleailkllpnlskllivdlrpklnalanralgggvenedaypnaeliflnipnihvvreslqklldaclnvpdslnllslleesgwldliklilela

VRIAERVEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLLDPYYRTIRGFEVLIEKEWLACGHKMAQRHGHGDKNYTDADRSPIFQQFIDCVWQVTRQFPNAFE
| |.. .. ...||.||||||||||.||..||.|||||||||..|| ||||||||. |||.|.|.||..... . ..||.| .|.|||||..|||| |||
vlivklldlgnssvlvhcsdgwdrtsqlssLaqllldPyYRTleGFqvLiekeWlsfghkfadRlghleseidskefsPvFllFLdcvwqLlrqfPtaFe

FNEHFLITILDHLYSCLFGTFLFNCERERVKEQVKTKTVSLWSYINSSMEEFINPMYASYMHQhVLFPVASMRRIELWTSYYIRWNP
|||..|....||||||.|||||||.|.||.. .| ..|.|||||..| .||.||.| .. .. ||.|. |.. . ||..||.||.|
FnerlLlfLadhlyscrfgtFlfnsekerlelsvsertlslwsyllsrkseflnplYdpssle.vllpslsvldlllWleyylrwlp

subfamily_MTMR1_pd Subfamily MTMR1 234-620 2.6e-211 693.9 In-house 2-389 (389) alignment
Range on Protein: 234-620
Range on HMM: 2-389/389.0
YNENGWAVFDPVAEYKRQGLPTE-SWRISRINENFTFCDTYPAVLAIPAAADDELLRQVAAFRSRNRLPIMSWLHPQSQATITRCSQPLVGVGGKRSKED
..|.||.|.||.||..|.||..| .|||...|.....||||||||..|....|| |..||||||..|||..|||....||.|.|.||||||. |||||||
lkedGWkvydpeaelerlgllneklWritklnkkyelcdtYpavlvvpkvvsdedlkkvaafrskgRlPvlswlnkenqavilrasqplvGlsgkrsked

EKYVQMILDANAQSHKLVIMDARPTVNAVANKAKGGGYENEDTYQNAEICFLDIHNIHVMRESLRKLKDICFPSIDEHHWLANLEATHWLEHVKMVLAGA
|||.|.||.|||||.||.|.|||..||||||||||.|||.|..|.|||..|||||||||.||||.|||....|..|...||..||.|.||||.|..||||
ekylqaileanaqsekllildarssvnavankakgkgyeseeaYknaelifldihnihvvReslkklkelvlpnvddkkwlsalestkWlehiklilaga

VRIAERVEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLLDPYYRTIRGFEVLIEKEWLACGHKMAQRHGHGDKNYTDADRSPIFQQFIDCVWQVTRQFPNAFE
|.|.|.|| .||||.||||||||||||||.|||||||.|||||.|||||||||||..|||...|.||||||..||.|||.| ||||||||.|||||.|||
vkivekvetektsvlvhcsdGWDRtaqltsLamlllDsyyRtieGfevliekeWlsfGHkfkeRlghgdknssdaersPvFlqfiDcvwqltrqfptAFe

FNEHFLITILDHLYSCLFGTFLFNCERERVKEQVKTKTVSLWSYINSSMEEFINPMYASYMHQHVLFPVASMRRIELWTSYYIRWNPR
|||.||||.|||||||||||||||.|.|||||.||.||||||||.|||.|||.||.||......||.|.||.||.|||..||.|||||
fneefLitlldhlysclfGtflfnsekervkekvkektvslwsyvnsskeeftnplyaeelekkvlypkaslrrlelWkeyylrwnpr

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 234-316 6.4e-10 30.0 In-house 1-82 (691) alignment
Range on Protein: 234-316
Range on HMM: 1-82/691.0
YNENGWAVFDPVAEYKRQGLPTES-WRISRINENfTFCDTYPAVLAIPAAADDELLRQVAAFRsRNRLPIMSWLHPQSQATITR
|. . . .. .. |..| .| . ||. . ..  .. ||  .|  ||||  . | . ..|..|| ... .... |
ytteifdiyslliegqrlkldldkdwrvveflsr.dlseiyPkrilvPklvsdellvsyvrkr.sskiPvlswsnqnnksslfr

subfamily_Ank-MTMR1_pd Subfamily Ank-MTMR1 237-617 1.8e-111 364.8 In-house 14-404 (405) alignment
Range on Protein: 237-617
Range on HMM: 14-404/405.0
NGWAVFDPVAEYKRQGLPTE----S---WRISRINENFTFCDTYPAVLAIPAAADDELLRQVAAFRSRNRLPIMSWLHPQSQATITRCSQPLVGVGGKRS
.|| |..  || | . ..  |  |... || .. .| .|.. | . . | | | .. .|||. |.| .|| |.|.|.|.||||||||.  | 
dgwevynqkkeylrfniyideenssncywkvtsinkeykmcssyssslvvlskaldkdlekifsfrskgripslswkdpssnasisrcsqplvgierarc

KEDEKYVQMiLDANAQSHKLVIMDARPTVNAVANKAKGGGYENEDTYQNAEICFLDIHNIHVMRESLRKLKDICFPSI-D-------EHHWLANLEATHW
 ||| |.  |  | |. | ..|||| .||.|| |.| |.||  | |. . |..| ||||.| || ||   | |    . ..  .| | |
pedelycss.lalsapsktlylidarpklnaiantangagfenihnypncklvfmnipnihvirksleklvlamkssardkdhtestdmrfwgyieetgw

LEHVKMVLAGAVRIAERVEgQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLLDPYYRTIRGFEVLIEKEWLACGHKMAQRHGHGDKNytDADRSPIFQQFIDCVW
. |.| .| |  || . . |..|||||||||| |.|.|. .||||||||| ||.||||||||. |||.. | ||  | . .||||||||.||..
ishiksileaatfsaelil.kgnsilvhcsdgwdrtpqitsltqilldpyyrtivgfqvliekewlsfghkfslrlghlpgn..eeerspifqqfldccf

QVTRQFPNAFEFNEHFLITILDHLYSCLFGTFLFNCERERVKEQVKTKTVSLWSYINSSMEEFINPMYASYMHQHVlFPVASMRRIELWTSYYIRW
|. ||| |||  .|. | | ..|| .|||| |||..||..||||||.|.|| .| .. |.|| |   | . |  | .||| . |.| 
qllsqfpllfeftpslllfisdnihsckygtflnncekdrvqdqvktktisiwsevnlnvnkflnpyynpqdiqsi.kpklysrclelwkacymrv

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 245-320 7.6e-18 56.6 In-house 11-93 (483) alignment
Range on Protein: 245-320
Range on HMM: 11-93/483.0
VAEYKRQGLPT-------ESWRISRINENFTFCDTYPAVLAIPAAADDELLRQVAAFRSRNRLPIMSWLHPQSQATITRCSQP
| .||| || .    ...|||..|...| |..|||.. .| . .|. ...||  .||||.. | |....|.. | ...
vqdykRlGlgalngaskrgkfrisevNkkytvcrsYPalivvPsevsddsiarvakcfrqnRlPvvtWrhernkalLiRsggf

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 246-345 7.1e-29 93.8 In-house 31-131 (442) alignment
Range on Protein: 246-345
Range on HMM: 31-131/442.0
AEYKRQGLP-TESWRISRINENFTFCDTYPAVLAIPAAADDELLRQVAAFRSRNRLPIMSWLHPQSQATITRCSQPLVGVGGKRSKEDEKYVQMILDANA
.|..|.|. .|.|||| .|..| .| .|| | .|. .|. |..|| ||| .||| . | | ...| ..||||| ||. | |..|||| .. | .| |
eeverlGfdlkeawrisdvnsdfklCssyPkklivPksitdddlkkvasfrslkrlPavvwrhkkngavlarcsqPevgwlgWrnaedekllkaiakaca

Q
.
l

subfamily_MTMR10_pd Subfamily MTMR10 250-361 7.3e-08 23.6 In-house 18-126 (380) alignment
Range on Protein: 250-361
Range on HMM: 18-126/380.0
RQGLPTESWRISRINENFTFCDTYPAVLAIPAAA-DDELLRQVAAFRsRNRLPIMSWLHPQSQATItRCSQplVGVGGKRSKEDEKYVQMILDANAQSHK
..  ..... . || |. . |.| . .|.  |... |.. ...  | |...| |....| . |.|.  .  . ||.|. ... . .  ...
ekktvsdaivvllknelfaaaqtlPqyfvvpnslsdsdverlsrhyk.esRfplwvwshakgaall.rlsa..lqeaesadkekeekmlelvrkchpand

LVIMDARPTVNAV
....|  ... .
vklvdlsdelpsi

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 344-615 5.4e-109 357.9 In-house 170-440 (442) alignment
Range on Protein: 344-615
Range on HMM: 170-440/442.0
AQSHKLVIMDARPTVNAVANKAKGGGYENEDTYQNAEICFLDIHNIHVMRESLRKLKDICFPSIDEHHWLANLEATHWLEHVKMVLAGAVRIAERVEGQK
 ...||.|.|||  |.||.|||||.|.|. |.|.|. ||.. ||| .|.|...|. .. | || .||..||.|.||... ..| ||...| |. ..
eekkkllivdarsytaafanrakgGGceleeyypncevvflglanihavrksfnslrallsqspdesnwlsalektkWlqnlsvllkaavkvveavdkeg

TSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLLDPYYRTIRGFEVLIEKEWLACGHKMAQRHGHGDKNYTDADRSPIFQQFIDCVWQVTRQFPNAFEFNEHFLITILD
 .|.||||||||||.|..||| |||||||||..||.||.|.|||. |||.| | |||.. . .|.|.| |..|.| |..|||| .||||| ||. .. 
rpvlvhCsdGWdrttqivalakllldpyyrtleGfkvlvereWldfGhkfadrcghgenvddanercPvflqwldavhqlqrqfPtsfefneaflvklvq

HLYSCLFGTFLFNCERERVKEQVKTKTVSLWSYINSSMEEFINPMYASYmHQHVLFPVASMRRIELWTSYYI
| |||||||||.|.|.|| .|.||..|.|.||..... .|. | .|..  ..||.|. |.| ..||. |.
htysclfGtflansekereeekvkertlsvWsllrakekeyrnllykek.teavllpavsvrelklwsevyl

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 355-615 6.9e-64 208.4 In-house 205-479 (483) alignment
Range on Protein: 355-615
Range on HMM: 205-479/483.0
RPTVNAVANKAKGGGYeNEDTYQNAEICFLDIHNIHVMRESLRKLKDICFPSID----EHH-WLANLEATHWLEHVKMVLAGAVRIAERVEGQKTSVVVH
. .. .. .|.. .. . .....||. .....| .. |..|| .|.|| .  |.. .| .|. ||. .. .| .. ... .. |. ||.| 
kaaLYvlgeksqlknv.ksevdskaefipvelveirqvkasfkkllraClpstaveeaesqsFlksvedseWlqqissllqlsgavvdlldlqgssvlvs

CSDGWDRTAQLTALAMLLLDPYYRTIRGFEVLIEKEWLACGHKMAQRHGHGDKNyTDADRSPIFQQFIDCVWQVTRQFPNAFEFNEHFLITILDHLYSCL
 |||| |||...|| |||||||||. ||.||.|||||| ||. ..| .  . . . .|.| ||.|||.||.|||| |||||...| .. | |. 
lEdGwdvtaqvsslaqllldpyYRtleGFkvLveKEWLafGHrFtkrsnqtlsa.qssgfaPvFlqFLDcvhqvsrqfPlafefndfylkflayhsvsnr

FGTFLFNCERERVKEQV----------KTKTVSLWSYINSSME---EFINPMYASyMHQHVLFPVASMRRIELWTsYYI
| |||...| ||.....     |. ..|.| ||.  .  | | .|.. ...|| | ... ...|. ||.
frtfllDseyerlesgllyeekaekrakkagksvwdyidrqhkrspifynflysp.desevlrPssnvsslkvWd.yyl

0045098 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 370-501 3.6e-15 51.6 In-house 125-275 (278) alignment
Range on Protein: 370-501
Range on HMM: 125-275/278.0
YENEDTYQNAEICFLDIHNIHVMRESL--RKLKDICFPSIDEHHWLANLEATHWLEHVKMVLAGAVRIAERVEG------QKTSVVVHCSDGWDRTAQLt
...|..... ...| ..|..|.||.| |... ........|.. .  ...||.......  ..|....    ... |.|||| |..||. | 
llseevlddytlrtllvtnltveredlesrgvthlhylpwpdhgvpslpilksflellefirealkllaslllsslllldsggpvlVHCsaGvgRtGtl.

ALAMLLLDP------------YYRTIRGFEVLIEKEWLACGHKMAQRHGHGD
..|.|.|.       ..|. |..... .|..  ....... . 
vaaylmlelleggvdlleavkelrsqRpglavqnleqyrflyefllelllrg

0049772 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 370-469 3.5e-08 29.0 In-house 155-238 (314) alignment
Range on Protein: 370-469
Range on HMM: 155-238/314.0
YenedtyqnAEICFLDIHNIHvmreslrklkDICFPSIDEHHWLANLEATHWLEHVKMVLAGAVRIAERVEG--QKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLL
.    .| .. |. ...     ..... . .. .. ... .  |.  .. | .|  ... |.|||..|..||. . ..|.|.
g........neptaadlellk..........eelydpelferlgikylripvpDgsaplledfdeflefieeadkggpvlvHCkaGkgRtgtfvvaaylm

LD
. 
kl

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 375-503 1.1e-23 75.6 In-house 332-463 (691) alignment
Range on Protein: 375-503
Range on HMM: 332-463/691.0
TYQNAEICFLDIHNIHVMRESLRKLKD-ICFPSIDEHHWlANLEATHWLEHVKMVLAGAVRIAERVEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQL---TALAMLLLDP
. . ..| ||..  . ..|  .| . |   . | ..| .|.. ||..| .||... .. .. ..  .|. . . .|  ..||..|.||
kmissniiflslPtrekveerffdllqsilsldgsddew.keieeskwvdsvkllleaavkvsnlldeGssvllknsidsPlieldlasisslaqvlsdP

YYRTIRGFEVLIEKEWLACGHKMAQRHGHGDKN
.|||. || |||||||| |. .... | ...
fyrtldGfkvliekewlsyGfPfskinyhkesd

0051299 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 379-467 2.2e-06 22.8 In-house 160-243 (288) alignment
Range on Protein: 379-467
Range on HMM: 160-243/288.0
AEICFLDIHNIHV----MRESLRKLKDICFPSIDEHHWLA-NLEATHWLEHVKMVLAgavriaerveGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLL
....  .. ..   . |. . ...... .|..   . ..|..|. .||      .. ||||||.| .||. . || .||
ddytvrtlevtnldlldgdgesrtvthfhytnwpdhgvpdspellldflrlvrkala..........sgggpvvVHCsaGvgRtgtfialdlll

0040439 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 380-466 5e-07 25.1 In-house 123-202 (249) alignment
Range on Protein: 380-466
Range on HMM: 123-202/249.0
EICFLDIHNIHVMRESLRKLKDICFPSIDEHHWL-ANLEATHWLEHVKMVLAGAvriaerveGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAML
...  .. ..  . |. . |..... .|.   .. ..| |. .|. .    .... |.||||.| .||. . |. ..
dytvrtleltnlydgesrtvlhiqytdwpdhgvppsfedlldfieavrkaleel........pkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylm

subfamily_MTMR10_pd Subfamily MTMR10 386-619 2.4e-54 176.5 In-house 123-379 (380) alignment
Range on Protein: 386-619
Range on HMM: 123-379/380.0
IHNIHVMRESLRKLKDICFPSIDE------HHWLANLEATHWLEHVKMVLAGAVRIAERVEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLLDPYYRTIRGFE
. .|. . .. ||. .| .. |   ..||..|| |.||. |...| |. ... |. .|.||.. |.| |  . || |.|||.||||.||.
lpsiqdvqkaylklreLcvidtseefvtlddkwlssLektrWLayvrlclstasdavktvvekkrsvilqesegrDlscvvaSLaqlmldphyrtisGfq

VLIEKEWLACGHKMAQRHGHGDKNYTDADrsPIFQQFIDCVWQVTRQFPNAFEFNEHFLITILDHLYSCLFGTFLFNCERERVKEQVKTKTVSL----WS
 ||.||| | ||. .| ||.... .   |.| | |||.| ..|||..|||.|.|||...|. .|..|.|||||.|..|.|. |. . . .  . 
sliqkewvaaghpfldrlghikpsekses..pvfllFldcvdqlleqfpseFeFtetfLialwdsshsgifltflfnseeqrlkavvsssplliakselk

YINSSMEE--FINPMYA-------------SYMHQHVLFPVASMRRIELWTSYYIRWNP
. .. .| . ...||       ||.. ... |. .. |.||  |.|| |
endllkdeldyrqglyaeiiksirrlaaaksylrseiirPllqipdiqlWdeCYlRWvP

0040438 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 389-466 4.6e-06 21.6 In-house 164-232 (317) alignment
Range on Protein: 389-466
Range on HMM: 164-232/317.0
IHVMRESLRKLKDICFPSIDEHHWL-ANLEATHWLEHVKMVLagavriaervEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAML
 .  . |... ..... ..|.   . ..|| |. .|     |.... |.||||.| .||. . |. ..
edlgdsesrtvthfhytgWpdhgvppspdllldfleavreal..........edpggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylm

0050432 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 390-466 7.8e-06 20.9 In-house 190-255 (308) alignment
Range on Protein: 390-466
Range on HMM: 190-255/308.0
HVMRESLRKLKDICFPSIDEHHWLAN-LEATHWLEHVKMVLagavriaervegQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAML
.. . |... ..... .|.  . . ..||.|. .|      .. .|||||.| ||. . || .|
nlgdgesrtvthfhytnWpdhgvPpspeilldflelvrksl............pggpivVHCsaGvGRtGtfialdll

0046845 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 393-468 8.3e-06 20.9 In-house 161-229 (284) alignment
Range on Protein: 393-468
Range on HMM: 161-229/284.0
RESLRKLKDICFPSIDEHHWLA-NLEATHWLEHVKMVLAGavriaervEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLL
 . |... ....|. .|. .   ..|. |. .|      ... .|||||.| ||. . || .|| 
tgesrtvthfhytswpdhgvppspedlleflrlvrellen........lpgggpivVHCsaGvgRtGtfialdllle

0045450 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 395-469 1.7e-06 23.4 In-house 193-260 (307) alignment
Range on Protein: 395-469
Range on HMM: 193-260/307.0
SLRKLKDICFPSIDEHHWLAN-LEATHWLEHVKMVLAGavriaervEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLLD
 |... ..... .|.  . |. ...| |. .|.     .... |.||||.| .||. . |. ..| 
esrtvthfhytgwpdhgvppsfeelldfieevrkalee........lpkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylmlrq

0051429 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 396-475 3.4e-08 29.0 In-house 105-182 (272) alignment
Range on Protein: 396-475
Range on HMM: 105-182/272.0
LRKLKDICFPSIDEHHWLANLEATHWLEHVKMV--LAGAVRIAERvegqKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLLDPYYRTI
||.| .  | .| ... | | |. |   | .... .  . |.|||| |.|||. . || .|||. . ||
lrellltlllsagearevmhlhytdwpdhgvpqeallellellld....ggpvlvHCsaGkdRTGtvvallllllgvsleti

0039614 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 398-466 1.3e-06 23.6 In-house 170-245 (297) alignment
Range on Protein: 398-466
Range on HMM: 170-245/297.0
KLKDICFPSIDEHHWLANLEATHWLEHVKM-VLAGAVRIAERVEG------QKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAML
.. ..  .| . . . |.| .|   |.  .. | |.    ... |.||||.| .||. . |. ..
tvrtlevtnngesrtvthfqytgwpdhgvppslellleflelvrealaelpkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylm

0036941 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 402-466 9.9e-06 20.5 In-house 173-230 (297) alignment
Range on Protein: 402-466
Range on HMM: 173-230/297.0
ICFPSIDEHHWLA-NLEATHWLEHVKMVLAGAvriaerveGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAML
........|.   . ...| |. ||. .     ... |.||||.| |.. . |. ..
fhytgwpdhgvpespaslldfielvrkvlkll........psggpvlVHCsaGvgRsgtfiaadlm

0048076 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 403-468 4.2e-06 22.0 In-house 43-106 (145) alignment
Range on Protein: 403-468
Range on HMM: 43-106/145.0
CFPSIDEHHWLANLEatHWLEHVKMVLAGAVRIAERVEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLL
... . ....|   |    | .... |.. .. |.|||| | .||. | |. ..||
lerlgiqylylpwpD..hgvpdllellleflefieealkeggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylmll

0043336 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 407-467 5.1e-07 24.9 In-house 174-234 (278) alignment
Range on Protein: 407-467
Range on HMM: 174-234/278.0
IDEHHWLANLEATHWLEHVKMVLAGAVRIAERVEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLL
. |.. .  .. |.....|  .. |..| ... |.||||.| .||. . || .||
tvthyhylgwpdhgvpeslsllldflkavrealedsngpvlVHCsaGvgRTGtfialylll

Y_phosphatase Protein-tyrosine phosphatase 412-467 7.6e-07 24.2 Pfam-A 134-194 (235) alignment
Range on Protein: 412-467
Range on HMM: 134-194/235.0
WLANLEATHWLEH-VKMVLAGAVRIAERVEGQK----TSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLL
 . | |.| .| |.  . ... ..|| .|  ..||||||.| ||. . || .||
evkqlhytnWpdhgvpespkslldlirkvekskeaksgpvvVhCsaGvgRtgtfvaldill

Y_phosphatase Protein-tyrosine phosphatase 412-467 7.6e-07 24.2 In-house 134-194 (235) alignment
Range on Protein: 412-467
Range on HMM: 134-194/235.0
WLANLEATHWLEH-VKMVLAGAVRIAERVEGQK----TSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLL
 . | |.| .| |.  . ... ..|| .|  ..||||||.| ||. . || .||
evkqlhytnWpdhgvpespkslldlirkvekskeaksgpvvVhCsaGvgRtgtfvaldill

0042113 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 415-466 3.2e-06 22.2 In-house 142-199 (245) alignment
Range on Protein: 415-466
Range on HMM: 142-199/245.0
NLEATHWLEHVKMV-LAGAVRIAERVEG-----QKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAML
.. ..| .|   |. ... |.|.   ... |.||||.| .||. . |. ..
hyhylpwpdhgvpdllellldflefvrkalaedsngpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylm

PTPc_DSPc_SM00012 417-542 3.8e-13 44.9 In-house 21-101 (105) alignment
Range on Protein: 417-542
Range on HMM: 21-101/105.0
EATHWLEHVKMVLAGAVRiaervegqKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLLDPYYRTirgfevliekewlacghkmaqrhghgdknytdadrspIFQQF
. ...|..|| .  . .    ...||||||.|..||....||..|| . ...|                   . ..
silellravkknknkses........skpvvVhCsaGvgRtgtfvaldillqqleket.....................................kevdi

IDCVWQVTRQFPNAFEFNEHFLITIL
 ..|... .| |......| .|. . 
fqivkelrkqRpgmvqteeqylflyr

0041856 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 420-467 4.2e-06 22.0 In-house 86-133 (182) alignment
Range on Protein: 420-467
Range on HMM: 86-133/182.0
HWLEHVKMVLAGAVRIAERVEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLL
 | |  | .... |.|. .. |.|||| | .||. | |. ...
pwpDhgvpdldelldfieevleeggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylmk

0051082 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 421-470 1.1e-06 23.9 In-house 72-119 (151) alignment
Range on Protein: 421-470
Range on HMM: 72-119/151.0
WlehVKMVLAGAVRIAERVEGQ-KTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLLDP
  . . .. .... | .. . . |.|||| |..||. | || ..||. 
g...lplsfdavleflellldkkngpvlvHCsaGkgRTGtlvalylmllgv

0049260 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 425-467 3.4e-06 22.3 In-house 70-113 (152) alignment
Range on Protein: 425-467
Range on HMM: 70-113/152.0
VKMVLAGAVRIAER-VEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLL
 ..| .... |. . .. |.|||| | .||. | |. ..|
lsqlllflllfieklaldkggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylml

0048179 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 427-467 9.1e-06 21.0 In-house 67-107 (144) alignment
Range on Protein: 427-467
Range on HMM: 67-107/144.0
MVLAGAVRIAERVEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLL
 | .... |.. .. |.|||| | .||. | |. ...
ellleflefieealeeggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylmk

0043147 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 428-468 5.6e-06 21.7 In-house 83-125 (172) alignment
Range on Protein: 428-468
Range on HMM: 83-125/172.0
VLAGAVRIAER--VEGQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLL
.| .... .. .. .. |.|||| |..||. | |. ..||
llleflefidellalspggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylmll

0044763 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 429-466 2.7e-06 22.7 In-house 95-133 (178) alignment
Range on Protein: 429-466
Range on HMM: 95-133/178.0
LAGAVRIAERVE-GQKTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAML
. .|.. |..  .. |.|||| |..|.. | |. ..
flefvefieealdekggpvlVHCsaGvgRsgtlvaaylm

0036282 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 429-471 5.2e-06 21.8 In-house 88-132 (174) alignment
Range on Protein: 429-471
Range on HMM: 88-132/174.0
LAGAVRIAERVEGQ--KTSVVVHCSDGWDRTAQLTALAMLLLDPY
| .|...|.. . . |.|||| | .||. | |. ..|  .
llefvkfveealsedpggpvlVHCsaGvgRtGtlvaaylmlrgll

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 509-590 3e-25 80.7 In-house 552-633 (691) alignment
Range on Protein: 509-590
Range on HMM: 552-633/691.0
RSPIFQQFIDCVWQVTRQFPNAFEFNEHFLITILDHLYSCLFGTFLFNCERERVKEQVKTKTVSLWSYINSSMEEFINPMYA
 |||| ||.| |||. ..|| |||||..|...... .| ||.||.. .... ..| .. |.||.||   ||| .| 
fsPifvqfldlvwqlqkefPfhfefneslllllvkesfssrfGnflyseakrdserkvlkrsksiwsfinqnksrfinllyk