Gene CG3632 in Drosophila melanogaster

Synonym: Dmel\CG3632, Dmel_CG3632, CG3632

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold CC1
Superfamily CC1
Family Myotubularin
Subfamily MTMR3
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
DmelP030_AA protein Get Run
DmelP030_AA_215-648 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 212-643 1.3e-219 722.4 In-house 19-441 (442) alignment
Range on Protein: 212-643
Range on HMM: 19-441/442.0
LQRSVRYESDFKNEVARLGFDLKGSWRISTANADFKLCPSYPPKLLVPCCITDEMLHNVANFRGSRRLPAVVWRHQKSGAILARCSQPEVGWLGWRNTRD
|. . ..|...|.||.|||||||..||||..|.|||||.||| ||.||..|||..|..||.||...|||||||||.|.||.||||||||||||||||..|
lraasvaeeklkeeverlGfdlkeawrisdvnsdfklCssyPkklivPksitdddlkkvasfrslkrlPavvwrhkkngavlarcsqPevgwlgWrnaed

EQLLKALADACAFDRGEHARHSTCANAKAqptkgsKETNGQSGLSGKSSpslddSSHEELTLDEIKKILIVDARSYTSAVTNRARGGGCECIEYYPCAEI
|.||||.|.|||.|.||.|......|.||   |...... |.....   .|.|| . .| ||.|||||||||.|..|||.|||||. ||||..|.
ekllkaiakacaldagekakgeklsngka......kkkdvsdaldaead.....aseeeslaeekkkllivdarsytaafanrakgGGceleeyypncev

EFMNLGNIHAIRKSFHAVRQLCASSPDDPNWYGQLEKTMWMQHLSGLLGATMTVVHTIEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCLDPYYRTVEGFRVL
.|..|.||||.||||...|.|...|||..||...||||.|.|.|| || |...||....|.|||||||||||||||.||||.|.|.|||||||.|||.||
vflglanihavrksfnslrallsqspdesnwlsalektkWlqnlsvllkaavkvveavdkegrpvlvhCsdGWdrttqivalakllldpyyrtleGfkvl

VEREWLNFGHKFADRSGNGPNSDEVNERCPVFLQWLDLVHQIHRQYPCSFEFSISYLIKLAQHSLSCLFGTFLCNSLRERIENSVFDRTFSVWPFL--AE
||||||.||||||||.|.|.|.|..||||||||||||.|||..||.|.||||. ..|.||.||..||||||||.|| .|| |..| .||.||| .| .|
vereWldfGhkfadrcghgenvddanercPvflqwldavhqlqrqfPtsfefneaflvklvqhtysclfGtflansekereeekvkertlsvWsllrake

TMYRNPLYKHETEKVLWPAHSVRFLYFWSDVYLG
..||| |||..||.||.||.||| |..||.||| 
keyrnllykekteavllpavsvrelklwsevyle

0040695 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 218-643 5.7e-137 450.3 In-house 9-384 (388) alignment
Range on Protein: 218-643
Range on HMM: 9-384/388.0
YESDFKNEVARLGFDLKgSWRISTANADFKLCPSYPPKLLVPCCITDEMLHNVANFRGSRRLPAVVWRHQKSGAILARCSQPEVGWLGWRNTRDEQLLKA
.. |...|. |||..|. ||||. | ...||||||..|.||..|.||.| .||.|| .|.|....||...|| | |.||| ||.|..|. ||.||.|
slydilrelkrlglgld.lwrisivNenyelcpsYPallvVPksisdellkrvarfrskgriPvlsyrhpnngavllRssqplvglllsrsledekllea

LADACAfdrgeharhstcanakaqptkgsketngqsglsgksspslddssheeltldEIKKILIVDARSYTSAVTNRARGGGCECIEYYPCAEIEFMNLG
. ...                          . .|.||||.|....|..||| |||.|....||.||. |.|. 
ilkllp...................................................nlskllivdlrpklnalanralgggvenedaypnaeliflnip

NIHAIRKSFHAVRQLCASSPDDPNWYGQLEKTMWMQHLSGLLGATMTVVHTIEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCLDPYYRTVEGFRVLVEREWL
||| .|.|.. ....| ..||. |.. ||.. |..... .| .....|. ..... .||||||||||||.|... |||.|||||||.|||.||.|.|||
nihvvreslqklldaclnvpdslnllslleesgwldliklilelavlivklldlgnssvlvhcsdgwdrtsqlssLaqllldPyYRTleGFqvLiekeWl

NFGHKFADRSGNGPNSDEVNERCPVFLQWLDLVHQIHRQYPCSFEFSISYLIKLAQHSLSCLFGTFLCNSLRERIENSVFDRTFSVWPFLA--ETMYRNP
 ||||||||.| ..... .|..||||..|| |.|..||.|..|||. .|. ||.|..||.|||||.|| .||.|.||..||.|.| .|  .....||
sfghkfadRlghleseidskefsPvFllFLdcvwqLlrqfPtaFeFnerlLlfLadhlyscrfgtFlfnsekerlelsvsertlslwsyllsrkseflnp

LYKHETEKVLWPAHSVRFLYFWSDVYLG
||..... ||.| .||. |..|...|| 
lYdpsslevllpslsvldlllWleyylr

Myotubularin-like phosphatase domain 215-593 8.2e-133 435.5 Pfam-A 19-352 (353) alignment
Myotubularin-like phosphatase domain 215-593 8.2e-133 435.5 In-house 19-352 (353) alignment
subfamily_Dicty-MTMR1-like_pd Subfamily Dicty-MTMR1-like 222-642 2.9e-115 377.6 In-house 21-400 (404) alignment
Range on Protein: 222-642
Range on HMM: 21-400/404.0
FKNEVARLGFDLKGSWRISTANADFKLCPSYPPKLLVPCCITDEMLHNVANFRGSRRLPAVVWRHQKSGAILARCSQPEVGWLGWRNTRDEQLLKALADA
 ..| .|||. . ||||..| |..||..|| | || |.|| |..||.||  |.|...|||..... ..|.||| || . | . ||.|.... |
aeeEykRlgikseseWriskinsdyelcetYPkllvvPesisDeelkkvasfRskgRiPvlswrhrsknstitRssqplvGltksrseedEklinsirka

CAFDRgeharhstcanakaqptkgsketngqsglsgksspslddssheeltldeikKILIVDARSYTSAVTNRARGGGCECIEYYPCAEIEFMNLGNIHA
.. .                          ...|.|||....||.|.| | |.| |. | .||||.|. ||| 
ktqle...................................................tlyildarpkanavansakgagyedisryenceieflnienihe

IRKSFHAVRQLCASSPDD-PNWYGQLEKTMWMQHLSGLLGATMTVVHTIEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCLDPYYRTVEGFRVLVEREWLNFG
.|.|.. ..... |. .. ||. .||.. |..|.. || .....|..|||.. .||||||||||||.|... .||.|||||||.||| ||.|.|||.||
lreslkklkkavnsiiekeknwlselessrWldhiklllegskriveliekekssvlvhcsdgwDrtsqlsslsqllldpyyrtiegFivliekewlsfG

HKFADRSGNgPNSDEVNERCPVFLQWLDLVHQIHRQYPCSFEFSISYLIKLAQHSLSCLFGTFLCNSLRERIENSVFDRTFSVWPFLAE--TMYRNPLY-
||||.|.|. .. . .|| |.|||..| |.|. .|.| ||||. ..|||. ... || |||||..| .|| .| .  | |.| | . . | |||| 
hkfaqRigq.ttekssdersPiflqFidcvyqltkqfptsFeFnekflikildalyscrfgtFLydsekeRqqnnlaketvslWalleankseylnplyi

--KHETEKVLW-PA----HSVRFLYFWSDVYL
 |.|...     .... . .||. ||
lekkeqkenitssessssadikliklWseyyl

subfamily_MTMR1_pd Subfamily MTMR1 353-642 2.2e-100 328.7 In-house 91-384 (389) alignment
Range on Protein: 353-642
Range on HMM: 91-384/389.0
SGLSGKSSPSLDDSSHEELT-LDEIKKILIVDARSYTSAVTNRARGGGCECIEYYPCAEIEFMNLGNIHAIRKSFHAVRQLCASSPDDPNWYGQLEKTMW
.||||| |. .  .. |. .. .|.||.|||| ..||.|.|.|.| | |.| ||. |....|||..|.|.. ...|. .. || .|. .||.| |
vGlsgkrskedekylqaileanaqsekllildarssvnavankakgkgyeseeaYknaelifldihnihvvReslkklkelvlpnvddkkwlsalestkW

MQHLSGLLGATMTVVHTIEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCLDPYYRTVEGFRVLVEREWLNFGHKFADRSGNGPNSDEVNERCPVFLQWLDLVH
..|.. .| ... .|...|..  |||||||||||| |... |.| ||.||||.|||.||.|.||| |||||..| |.| .. ...|| |||||..| |.
lehiklilagavkivekvetektsvlvhcsdGWDRtaqltsLamlllDsyyRtieGfevliekeWlsfGHkfkeRlghgdknssdaersPvFlqfiDcvw

QIHRQYPCSFEFSISYLIKLAQHSLSCLFGTFLCNSLRERIENSVFDRTFSVWPFLAET--MYRNPLYKHE-TEKVLWPAHSVRFLYFWSDVYL
|..||.|. ||| ..|| |..|. ||||||||.|| .||....| ..| |.| .. ..  ..||||..| ..||| | |.| | |.. ||
qltrqfptAFefneefLitlldhlysclfGtflfnsekervkekvkektvslwsyvnsskeeftnplyaeelekkvlypkaslrrlelWkeyyl

subfamily_MTMR6_pd Subfamily MTMR6 377-641 1.7e-82 269.8 In-house 126-392 (397) alignment
Range on Protein: 377-641
Range on HMM: 126-392/397.0
KKILIVDARSYTSAVTNRARGGGCECIEYYPCAEIEFMNLGNIHAIRKSFHAVRQLC-ASSPDDPNWYGQLEKTMWMQHLSGLLGATMTVVHTIEKNGRP
. . .||.|  |..|.| | | | . |  ...|... ||| .|.| ... . . .|.. ... ||.. |..|. .| |.. . ......| 
ellyvvdtrpklnalankaagkGyenednysnikfqfvgienihvmreslqkllevvelksksvseflsglessgwlkhikavldasifiakavaeegas

VLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCLDPYYRTVEGFRVLVEREWLNFGHKFADRSGNGpnSDEVNERCPVFLQWLDLVHQIHRQYPCSFEFSISYLIKLAQHS
|||||||||||| |... |.| |||||||..|| ||.|.||| ||||| .|.|.  ... | |.|.|.|. | |. .|.|..|||. ..|..| .| 
vlvhcsdGwdrtaqvcslasllldpyyrtikGflvliekewlsfGhkfsercGll..dedskevsPiftqflecvwqlleqfpkafefnerfllelhdhv

LSCLFGTFLCNSLRERIENSVFDRTFSVWPFLAET--MYRNPLYKHETE-KVLWPAHSVRFLYFWSDVY
 || |||||.|. ..| .. . .||.|.|..|.|.  | |||||.||| .||.| .. | .|. .|
yscqfGtflgncekdrrdlklkertkslwayllerkddylnplykaetekevlkpdtapaalklwraly

subfamily_MTMR9_pd Subfamily MTMR9 370-642 1.1e-67 220.8 In-house 113-390 (393) alignment
Range on Protein: 370-642
Range on HMM: 113-390/393.0
ELTLDEIKKILIVDARSYTSAVTNRARGGGCECIEYYPCAEIEFMNLGNIHAIRKSFHAVRQLCAS-SPDDPNWYGQLEKTMWMQHLSGLLGATMTVVHT
.|.| . || |||| || ..| ..|..||| | . |. . . .| ... | .|. . . |  . . ... .|||. |.... || |...|...
nlvlkklkkGlivdtrsksaaenarskgggietevkysqwkkasrslesvasiqdslaklleacsdaglstdkflsrleksgwlsqvadlleaalvvaqc

IEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCLDPYYRTVEGFRVLVEREWLNFGHKFADRSGNGPNSD-EVNERCPVFLQWLDLVHQIHRQYPCSFEFSISY
....| ||.|| ..| | | |... ||| |||..|||.|| |.||||.. || || | .  .. . ... |||| .|| |.|| .|.|.||||. ..
ldeegapvvvhgeeGlDatlqvtsLaqlildpdaRtvrgfealiereWiqaGHPFasRaskvaaketkkklsgpvfllFLDcvyqilsqfpasFEFneel

LIKLAQHSLSCLFGTFLCNSLRERIENSVFDRTFSVWPFLAE----TMYRNPLYKHeTEKVLWPAHSVRFLYFWSDVYL
|| | .|| |. ||||||.. .|| |. . .| |.| .. .   . ||||.. ...|.||.   | .||..||
Lillfehsyssqfgtflcdneaerkelklkkktvslwsyvnrpeklkqflnplyea.naeviwpsvapqslelWselyl

subfamily_Ank-MTMR1_pd Subfamily Ank-MTMR1 376-642 1.5e-64 210.3 In-house 129-402 (405) alignment
Range on Protein: 376-642
Range on HMM: 129-402/405.0
IKKILIVDARSYTSAVTNRARGGGCECIEYYPCAEIEFMNLGNIHAIRKSFHAVRQLCASSPD--------DPNWYGQLEKTMWMQHLSGLLGATMTVVH
 | . ..|||  |..| | | | | | || . . |||. ||| ||||. .   ||     | ..| .|.| |. |. .| |.  .
sktlylidarpklnaiantangagfenihnypncklvfmnipnihvirksleklvlamkssardkdhtestdmrfwgyieetgwishiksileaatfsae

TIEKnGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCLDPYYRTVEGFRVLVEREWLNFGHKFADRSGNGPNSDEvnERCPVFLQWLDLVHQIHRQYPCSFEFSISY
 | | | .|||||||||||||| . .|. |||||||. ||.||.|.||| |||||. | | | .| || |.| |.|| . |. |.| |||. | 
lilk.gnsilvhcsdgwdrtpqitsltqilldpyyrtivgfqvliekewlsfghkfslrlghlpgnee..erspifqqfldccfqllsqfpllfeftpsl

LIKLAQHSLSCLFGTFLCNSLRERIENSVFDRTFSVWPFL--AETMYRNPLYKHETEKVLWPAHSVRFLYFWSDVYL
|. ...  || .|||| | ..|... | .| |.| .   . || |. . . . |  | | .| .|.
llfisdnihsckygtflnncekdrvqdqvktktisiwsevnlnvnkflnpyynpqdiqsikpklysrclelwkacym

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 405-638 1.9e-59 193.7 In-house 224-476 (483) alignment
Range on Protein: 405-638
Range on HMM: 224-476/483.0
YYPCAEIEFMNLGNIHAIRKSFHAVRQLCASSPD----DPN-WYGQLEKTMWMQHLSGLLGATMTVVHTIEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCLD
 . .||. ..| .| ....||. ... | .| .  ... .. ..|. |.| .| || . .|| .. .| |||  |||| | |... |||.||
vdskaefipvelveirqvkasfkkllraClpstaveeaesqsFlksvedseWlqqissllqlsgavvdlldlqgssvlvslEdGwdvtaqvsslaqllld

PYYRTVEGFRVLVEREWLNFGHKFADRSGNGPNSDEVnERCPVFLQWLDLVHQIHRQYPCSFEFSISYLIKLAQHSLSCLFGTFLCNSLRERIENSV---
|||||.|||.||||.||| |||.|..|| . ... .   |||||.|| |||..||.| .|||. || || || |. | ||| .| ||.|...  
pyYRtleGFkvLveKEWLafGHrFtkrsnqtlsaqss.gfaPvFlqFLDcvhqvsrqfPlafefndfylkflayhsvsnrfrtfllDseyerlesgllye

------FD-RTFSVWPFLAETM-----YRNPLYKHETEKVLWPAHSVRFLYFWS
    . . ||| .. ..   . | ||. . ..|| | .| | |.
ekaekrakkagksvwdyidrqhkrspifynflyspdesevlrPssnvsslkvWd

subfamily_MTMR10_pd Subfamily MTMR10 416-597 3.1e-46 149.9 In-house 123-308 (380) alignment
Range on Protein: 416-597
Range on HMM: 123-308/380.0
LGNIHAIRKSFHAVRQLCASSPD------DPNWYGQLEKTMWMQHLSGLLGATMTVVHTIEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCLDPYYRTVEGFR
| .|. . |... .|.||. .    |..|...|||| |.. . .| .. .|.|.....|.|.. |.| |  .  |||.|||.||| .|| 
lpsiqdvqkaylklreLcvidtseefvtlddkwlssLektrWLayvrlclstasdavktvvekkrsvilqesegrDlscvvaSLaqlmldphyrtisGfq

VLVEREWLNFGHKFADRSGNGPNSDEVNErcPVFLQWLDLVHQIHRQYPCSFEFSISYLIKLAQHSLSCLFGTFLCNSLRERIENSVF
 |...|| . ||.| || |.. .|.. .. |||| ||.|.| ..|.| .|||. ..||.| .| |..|.|||.|| ..| ...| 
sliqkewvaaghpfldrlghikpsekses..pvfllFldcvdqlleqfpseFeFtetfLialwdsshsgifltflfnseeqrlkavvs

subfamily_MTMR1_pd Subfamily MTMR1 221-340 1.3e-27 89.1 In-house 11-133 (389) alignment
Range on Protein: 221-340
Range on HMM: 11-133/389.0
DFKNEVARLGFDLKGSWRISTANADFKLCPSYPPKLLVPCCITDEMLHNVANFRGSRRLPAVVWRHQKSGAILARCSQPEVGWLGWRNTRDEQLLKALAD
|...|. |||  . .|||.. | ...||..||..| || ...||.|..||.||  ||| ..| .....|...|.||| || | |.. ||..|.|. .
dpeaelerlgllneklWritklnkkyelcdtYpavlvvpkvvsdedlkkvaafrskgRlPvlswlnkenqavilrasqplvGlsgkrskedekylqaile

ACAFDRG---EHARHSTCANAKA
| | .   || |. | | 
anaqsekllildarssvnavank

subfamily_MTMR9_pd Subfamily MTMR9 233-347 5.8e-24 76.9 In-house 30-142 (393) alignment
Range on Protein: 233-347
Range on HMM: 30-142/393.0
LKGSWRISTANADFKLCPSYPPKLLVPCCITDEMLHNVANFRGSRRLPAVVWRHQKSGAILARCSQPEVGWLGWRNTRDEQLLKALADACafDRGEHARH
 . .||||. | .||.|.|||....|| |.|| |. .|.||  |.|  ..|.. .| | |.||| .| | |  ||.||..  .  .| . 
asdewRissvNknfkvcasypesvivPkaiddeelkasaafreggrfPvLsylhketkavllrssqplcgssgkrckedekllnlvlkkl..kkGlivdt

STCANAKAQPTKGSK
 .  |... .||..
rsksaaenarskggg

FYVE FYVE zinc finger 1162-1225 1.9e-21 65.8 Pfam-A 3-68 (69) alignment
Range on Protein: 1162-1225
Range on HMM: 3-68/69.0
WVPDHAVSRCSSCQTEFWLGRRKHHCRSCGEIFCADCSEFWAPLP--NEKLFNPVRLCGSCYTSVT
||.|.....|..|...| | ||.|||| ||...|..||. .. . ... ..||.| .|.....
wvddaeakkCeiCakkFsltrrrhhCrlCGkvvCskCsskrvekleeesaeekevrvCkeCleels

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 225-300 4.8e-20 63.8 In-house 13-94 (483) alignment
Range on Protein: 225-300
Range on HMM: 13-94/483.0
EVARLGFDL------KGSWRISTANADFKLCPSYPPKLLVPCCITDEMLHNVANFRGSRRLPAVVWRHQKSGAILARCSQPE
. |||...   .|..|||..| ....| ||| ..|| . |. .. ||.   |||.|.|||....|.| | ...|
dykRlGlgalngaskrgkfrisevNkkytvcrsYPalivvPsevsddsiarvakcfrqnRlPvvtWrhernkalLiRsggfe

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 540-621 6.5e-20 63.1 In-house 553-636 (691) alignment
Range on Protein: 540-621
Range on HMM: 553-636/691.0
CPVFLQWLDLVHQIHRQYPCSFEFSISYLIKLAQHSLSCLFGTFLCNSLRERIENSVFDRTFSVWPFLAE--TMYRNPLYKHET
 |.|.|.|||| |.....| ||| |.|. | ..| | ||.||.. ... |. |. |. |.| |   . . | |||| .
sPifvqfldlvwqlqkefPfhfefneslllllvkesfssrfGnflyseakrdserkvlkrsksiwsfinqnksrfinllykhsa

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 409-528 1.2e-18 58.9 In-house 336-458 (691) alignment
Range on Protein: 409-528
Range on HMM: 336-458/691.0
AEIEFMNLGNIHAIRKSFHAVRQLCASSPD-DPNWyGQLEKTMWMQHLSGLLGATMTVVHTIEkNGRPVLVH-CSDGWDRTPQI---VATAQLCLDPYYR
..|.|..|  . ... |. . |  | . | .| ..|. .|. . || |.. |  .. .|. ||.. .|. . . ..  . ||. .||.||
sniiflslPtrekveerffdllqsilsldgsddew.keieeskwvdsvkllleaavkvsnlld.eGssvllknsidsPlieldlasisslaqvlsdPfyr

TVEGFRVLVEREWLNFGHKFADRSG
|..||.||.|.|||..|. |.... 
tldGfkvliekewlsyGfPfskiny

subfamily_MTMR6_pd Subfamily MTMR6 220-322 1.4e-18 59.4 In-house 22-122 (397) alignment
Range on Protein: 220-322
Range on HMM: 22-122/397.0
SDFKNEVARLGFDlKGSWRISTANADFKLCPSYPPKLLVPCCITDEMLHNVANFRGSRRLPAVVWRHQKSGAILARCSQPEVGWLGwRNTRDEQLLKALA
 | |.|..|.|  . .| .. .| |..|| .|| .| || .| |.|  . || .||| . . |.. | . ||||| |  | . ||.||.|. 
ldlkaeytrmgvp.nekwtltdlnkdyelcdtyprelyvPksatkevlvgsskfrskgrlPvlsylhkeneaaicrcsqplsgfsa.rcledeklleair

DAC
.| 
kan

subfamily_Ank-MTMR1_pd Subfamily Ank-MTMR1 236-319 2.2e-14 45.0 In-house 41-124 (405) alignment
Range on Protein: 236-319
Range on HMM: 41-124/405.0
SWRISTANADFKLCPSYPPKLLVPCCITDEMLHNVANFRGSRRLPAVVWRHQKSGAILARCSQPEVGWLGWRNTRDEQLLKALA
 |.... | ..|.| ||. |.|  .| | .. ||  |.|.. |. .| | ..||||| ||  |  ||  .||
ywkvtsinkeykmcssyssslvvlskaldkdlekifsfrskgripslswkdpssnasisrcsqplvgierarcpedelycssla

PTPc_DSPc_SM00012 465-571 5.8e-10 34.7 In-house 25-100 (105) alignment
Range on Protein: 465-571
Range on HMM: 25-100/105.0
VVHTIEKN------GRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCLDPYYRTvegfrvlverewlnfghkfadrsgngpnsdevnercpVFLQWLDLVHQIHRQYP
... ..||   . ||.||||.|..|| ..|| . |. . ...|                   .......|... .| |
llravkknknksesskpvvVhCsaGvgRtgtfvaldillqqleket.....................................kevdifqivkelrkqRp

CSFEFSISYLIKL
 ....  ||. .
gmvqteeqylfly

0043336 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 394-496 2.9e-09 32.3 In-house 122-233 (278) alignment
Range on Protein: 394-496
Range on HMM: 122-233/278.0
RARGGGCECIEYYPcaeIEFMNLGNIHAIRKSFH-----AVRQLCAS--SPDDPNWYGQLEKTMWMQH-----LSGLLGATMTVVHTIEKNGRPVLVHCS
  | . | .|.|  .... |...  ....   ||.|. .  . . . .. . |. |   || ||  .| . .|... |||||||
lvelgrvkcaqYwp...ggsltygdftvtllkeehlddytvrtlevtnlgdgesrtvthyhylgwpdhgvpeslsllldflkavrealedsngpvlVHCs

DGWDRTPQIVATAQL
.| .|| ..|  |
aGvgRTGtfialyll

0039614 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 401-496 4.6e-09 31.6 In-house 141-245 (297) alignment
Range on Protein: 401-496
Range on HMM: 141-245/297.0
ECIEYYPCAEIefmNLGNI--------HairKSFHAVRQLCASSPDDPNWYGQLEKTMWMQHLSG-LLGATMTVVHTIEK------NGRPVLVHCSDGWD
 | .|.| .  . |..    |  ..  ||.|. . . . . .. | | |  .|  . ... ...   .|.|||||||.| .
kcaqywpeegg...tygdftvtllkveh...ldgytvrtlevtnngesrtvthfqytgwpdhgvppslellleflelvrealaelpkggpvlVHCsaGvg

RTPQIVATAQL
|| ..|  .
RtGtfiaaylm

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 224-295 1.1e-08 26.0 In-house 13-82 (691) alignment
Range on Protein: 224-295
Range on HMM: 13-82/691.0
NEVARLGFDLKGSWRISTAnADFKLCPSYPPKLLVPCCITDEMLHNVANFRgSRRLPAVVWRHQKSGAILAR
 | ||. ||  ||. .  . .|. ||.. ||| ..||.|  . | | ..| . | .|. . | |
iegqrlkldldkdwrvvef.lsrdlseiyPkrilvPklvsdellvsyvrkr.sskiPvlswsnqnnksslfr

0051429 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 408-499 1.6e-08 30.1 In-house 84-176 (272) alignment
Range on Protein: 408-499
Range on HMM: 84-176/272.0
CAEIEFMNLGNIHAIRKSFHAVRQLCAS---SPDDPNWYGQLEKTMWMQHLSGLlGATMTVVHTIEKnGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCLD
 .. .. . ... . .... .| |...  |.... .. .| | | |   | .... . . |.||||||| |.||| .||  | |.
tilygalrvtllseellldyilrellltlllsagearevmhlhytdwpdhgvpq.eallellellld.ggpvlvHCsaGkdRTGtvvallllllg

subfamily_MTMR14_pd Subfamily MTMR14 467-547 1.4e-07 22.6 In-house 261-345 (357) alignment
Range on Protein: 467-547
Range on HMM: 261-345/357.0
HTI-EKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCLDPY---YRT---VEGFRVLVEREWLNFGHKFADRSGNGpnsDEVNERCPVFLQWL
. . |..  .|||| |||||| |. .| |   ...  .|  . | .|. |||...||  |  .|.  | .|...
kyvkededsGllvhcisGWdrtPlfvsllrlslWadglihqslsaaellyltvaydWflfghqlpdrlkkg...eeilffcfdvlkfi

0045098 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 398-498 1.7e-07 26.4 In-house 102-231 (278) alignment
Range on Protein: 398-498
Range on HMM: 102-231/278.0
GGCECIEYYPcaEIEFMNLGNIHAIRKSFHAVRQLCASSPDDPNW----YGQLEKTMWMQHL--------------SGLLGATMTVVHTI----------
| . | .|.| | .... |...  .|.. .  .    |   .. . .... |.       . .| .. . . .     
grekcaqywp..eggsltygdftvtllseevlddytlrtllvtnltveredlesrgvthlhylpwpdhgvpslpilksflellefirealkllaslllss

---EKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCL
  . .| ||||||| |..|| .||  .. 
lllldsggpvlVHCsaGvgRtGtlvaaylmle

0049772 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 455-495 2.4e-07 26.3 In-house 195-234 (314) alignment
Range on Protein: 455-495
Range on HMM: 195-234/314.0
LSGLLGATMTVVHTIeKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQ
|. . . . .... ..|.||||||..|..||. |..| 
lledfdeflefieea.dkggpvlvHCkaGkgRtgtfvvaay

0044763 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 464-493 2.5e-07 26.0 In-house 100-130 (178) alignment
Range on Protein: 464-493
Range on HMM: 100-130/178.0
TVVHTI-EKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVAT
 .... ...|.||||||| |..|.. .|| 
efieealdekggpvlVHCsaGvgRsgtlvaa

0043147 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 461-496 4.4e-07 25.3 In-house 86-123 (172) alignment
Range on Protein: 461-496
Range on HMM: 86-123/172.0
ATMTVVHT--IEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQL
 .. ... ....| ||||||| |..||. .||  .
eflefidellalspggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylm

0036941 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 395-496 4.6e-07 24.9 In-house 113-230 (297) alignment
Range on Protein: 395-496
Range on HMM: 113-230/297.0
ARGGGCECIEYYPCAEIEFMNLGNIHAIRKSFHA-------VRQLCASSP--DDPNWYGQLEKTMWMQHLSGL-LGATMTVVHTIEK------NGRPVLV
  |  | .|.| | |... |...  .|..    .|.|. .  ...  .. | | |     . .. ..|   .| ||||
velgrekcaqywpleegesltygdftvtllsvevvllddytlrtlevtdtgngesrtvthfhytgwpdhgvpespaslldfielvrkvlkllpsggpvlV

HCSDGWDRTPQIVATAQL
|||.| |. ..|  .
HCsaGvgRsgtfiaadlm

0046846 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 462-498 9.6e-07 24.2 In-house 98-134 (176) alignment
Range on Protein: 462-498
Range on HMM: 98-134/176.0
TMTVVHTIEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCL
 . ... |.|.||||||| | ||. .||  |.|
llefirealkeggpvlVHCsaGigRtgtlvaayllel

0049260 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 463-496 1e-06 24.0 In-house 78-112 (152) alignment
Range on Protein: 463-496
Range on HMM: 78-112/152.0
MTVVHT-IEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQL
. ... ....| ||||||| | .||. .||  .
llfieklaldkggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylm

0040439 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 456-496 1.1e-06 23.9 In-house 156-202 (249) alignment
Range on Protein: 456-496
Range on HMM: 156-202/249.0
SGLLGATMTVVHTIEK------NGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQL
. . .. .. ..|   .| |||||||.| .||. ..|  .
ppsfedlldfieavrkaleelpkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylm

0045450 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 399-498 1.2e-06 24.0 In-house 146-259 (307) alignment
Range on Protein: 399-498
Range on HMM: 146-259/307.0
GCECIEYYPCAeIEFMNLGNIHAIRKSF-----HAVRQLCASSP---DDPNWYGQLEKTMW-----MQHLSGLLGATMTVVHTIEK--NGRPVLVHCSDG
  | .|.|  |... ||..  .|.    ||.|. .   . .  .. | |   .... ||   | . .|. .| |||||||.|
rekcaqywPde.geeltygnftvtllseehldgytvrtlevtdldgtgesrtvthfhytgwpdhgvppsfeelldfieevrkaleelpkggpvlVHCsaG

WDRTPQIVATAQLCL
 .||. ..|  .. 
vgRtGtfiaaylmlr

0048076 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 461-494 1.2e-06 23.8 In-house 69-102 (145) alignment
Range on Protein: 461-494
Range on HMM: 69-102/145.0
ATMTVVHTIEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATA
. . .... |.|.||||||| | .||. .|| 
eflefieealkeggpvlVHCsaGvgRtgtlvaay

0051082 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 463-497 1.4e-06 23.6 In-house 81-116 (151) alignment
Range on Protein: 463-497
Range on HMM: 81-116/151.0
MTVVHTIEKN-GRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLC
. ... .... . ||||||| |..|| .||  ..
leflellldkkngpvlvHCsaGkgRTGtlvalylml

0048179 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 461-494 1.6e-06 23.5 In-house 71-104 (144) alignment
Range on Protein: 461-494
Range on HMM: 71-104/144.0
ATMTVVHTIEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATA
... .... ..|.||||||| | .||. .|| 
eflefieealeeggpvlVHCsaGvgRtgtlvaay

0051299 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 399-496 1.7e-06 23.2 In-house 131-242 (288) alignment
Range on Protein: 399-496
Range on HMM: 131-242/288.0
GCECIEYYPCaeIEFMNLGNIHAIR-----KSFHAVRQLCASSPDDPNWYGQLEKTMWMQH-----------LSGLLGATMTVVHTIEKNGRPVLVHCSD
  | |.|  .....|.|.    ..  ||.|. . | ... |. . .....      .. ||  . | . ....| ||.||||.
rekcaqYwpl..ggsltygditvtllseevlddytvrtlevtnldlldgdgesrtvthfhytnwpdhgvpdspellldflrlvrkalasgggpvvVHCsa

GWDRTPQIVATAQL
| .|| ..|  |
GvgRtgtfialdll

0041856 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 450-493 1.7e-06 23.3 In-house 86-129 (182) alignment
Range on Protein: 450-493
Range on HMM: 86-129/182.0
MWMQHLSGLLGATMTVVHTIEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVAT
 | |  | .  .......|.||||||| | .||. .|| 
pwpDhgvpdldelldfieevleeggpvlVHCsaGvgRtgtlvaa

0047943 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 398-496 1.8e-06 23.1 In-house 115-228 (273) alignment
Range on Protein: 398-496
Range on HMM: 115-228/273.0
GGCECIEYYPCAEIE-FMNLGNIHAIRK-----SFHAVRQLCASS--PDDPNWYGQLEKTMWMQHLSG-LLGATMTVVHTIEK------NGRPVLVHCSD
|  | |.| . | ... |...  .   . . ||.|. ..  ... . .. | | |   |  .. .. ..|   .. ||.||||.
grekcaqYwpleggelsltygkftvtllseetkddytvrtleltnlgtgesrtvthfhytgwpdhgvppslesllefielvrkalealpsngpvvVHCsa

GWDRTPQIVATAQL
| || ..|  |
GvgRtgtfialdll

0037934 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 437-497 2e-06 23.0 In-house 129-202 (243) alignment
Range on Protein: 437-497
Range on HMM: 129-202/243.0
PDDPNWYGQLEKTMWMQ--------HLSGLLGATMTVVHT-----IEKNGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLC
.| .  .. . |     .| .| .. ....    ...|.||||||| | .|| ..|  ..
ddltrlvihyhylpwpdhgvPdspedlldfldevrefieellsllaldsggpvlVHCsaGvgRtGtliaaylml

0036282 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 463-500 3.3e-06 22.4 In-house 92-131 (174) alignment
Range on Protein: 463-500
Range on HMM: 92-131/174.0
MTVVHTIEKN--GRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQLCLDP
. |... .. |.||||||| | .||. .||  ..  
vkfveealsedpggpvlVHCsaGvgRtGtlvaaylmlrgl

0042113 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 446-496 3.5e-06 22.1 In-house 143-199 (245) alignment
Range on Protein: 446-496
Range on HMM: 143-199/245.0
LEKTMWMQHLSGL-LGATMTVVHTIEK-----NGRPVLVHCSDGWDRTPQIVATAQL
. . | |   |   ... ..|   .. |||||||.| .|| ..|  .
yhylpwpdhgvpdllellldflefvrkalaedsngpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylm

0040438 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 400-496 5.7e-06 21.3 In-house 126-232 (317) alignment
Range on Protein: 400-496
Range on HMM: 126-232/317.0
CECIEYYPCaeIEFMNLGNIHAIRKSFH-----AVRQLCASS--PDDPNWYGQLEKTMWMQ-----HLSGLLGATMTVVHTIEKNGRPVLVHCSDGWDRT
 | .|.|  |... |...  .|..   .|.|. .  ...  .. | |    ... ||   | . .|..| |||||||.| .||
ekcaqYwpl..getltygdftvtllseeelagitlrtlevedlgdsesrtvthfhytgWpdhgvppspdllldfleavrealedpggpvlVHCsaGvgRt

PQIVATAQL
 ..|  .
Gtfiaaylm

0050432 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 397-496 6.2e-06 21.2 In-house 145-255 (308) alignment
Range on Protein: 397-496
Range on HMM: 145-255/308.0
GGGCECIEYYPCAEI-EFMNLGNIHAIRKSFH-----AVRQLCASSPDD--PNWYGQLEKTMWMQ-----HLSGLLGATMTVVHTIekNGRPVLVHCSDG
 |  | .|.| . .... |...  .| .   ||.|. . .|   . .. | |    ... ||   | ... .| |..||||.|
ngrekcaqYwplelgggsleygkftvtllseevlddytvrtleltnlgdgesrtvthfhytnWpdhgvPpspeilldflelvrksl..pggpivVHCsaG

WDRTPQIVATAQL
 || ..|  |
vGRtGtfialdll