Gene mtm-9 in Caenorhabditis elegans

Synonym: CELE_Y39H10A.3, mtm-9

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold CC1
Superfamily CC1
Family Myotubularin
Subfamily MTMR9
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
CeleP133_AA protein Get Run
CeleP133_AA_133-520 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_MTMR9_pd Subfamily MTMR9 121-517 6.1e-181 593.7 In-house 1-393 (393) alignment
Range on Protein: 121-517
Range on HMM: 1-393/393.0
AFFYNSPFTILDDGWSAFDLEQEFARLMLSTDAFRISSVNENFAICPTYPEKLIVPKGIGDDYLKISATFREGGRFPVLSYFHKETKSPLVRCSQPLIGP
.|||.| .|||.||.|||| |.|||.|. ..|..||||||.||..|..|||..||||.| |..||.||.||||||||||||.|||||..|.|.||||.| 
pffyrsvatiledgysafdrenefaklisasdewRissvNknfkvcasypesvivPkaiddeelkasaafreggrfPvLsylhketkavllrssqplcgs

TNRRCREDETILNSMITVN-RGYIIDTRSKSSATAAKAKGGGAEPQGNYRQWRYIQCPIPRQREIHDALTRMVDVCSERKVTSDRWVSRVGQAGWLSSVA
...||.|||..||...... .|.|.||||||.|..|..||||.|.. .|.||....... ....|.|.|......||......|...||. ..||||.||
sgkrckedekllnlvlkklkkGlivdtrsksaaenarskgggietevkysqwkkasrslesvasiqdslaklleacsdaglstdkflsrleksgwlsqva

ASLEAAANVAQCIYNerlEEVPVVIHGGDGLDSTLIASSLAQILLDADARTIRGFESVIEREWICGGHPFSLRNNHCAYAEgtVTGPFESPVFLVFLDAV
..||||..||||...  |..|||.||..|||.||...||||..||.||||.||||..||||||..||||. |....|..| .. ...||||.|||.|
dlleaalvvaqclde...egapvvvhgeeGlDatlqvtsLaqlildpdaRtvrgfealiereWiqaGHPFasRaskvaake..tkkklsgpvfllFLDcv

HQMIAQYPMSFEFDENFLIFLFEHAYASEFGSFLGNCEKEKKDNGIRKKTVSLWSHVHHPENMKQFVNVCYDPTPGVIWPSIAPQCIKIWDRLFFRWQ
.|...|.|.||||.|..||.||||.|.|.||.||...|.|.|.....||||||||.|..||..|||.|..|... |||||.|||....|..|..|||
yqilsqfpasFEFneelLillfehsyssqfgtflcdneaerkelklkkktvslwsyvnrpeklkqflnplyeanaeviwpsvapqslelWselylrwq

Myotubularin-like phosphatase domain 119-462 3.8e-124 407.0 Pfam-A 2-352 (353) alignment
Myotubularin-like phosphatase domain 119-462 3.8e-124 407.0 In-house 2-352 (353) alignment
0040695 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 131-518 3.7e-123 404.9 In-house 4-387 (388) alignment
Range on Protein: 131-518
Range on HMM: 4-387/388.0
LDDGWSAFDLEQEFARLMLSTDAFRISSVNENFAICPTYPEKLIVPKGIGDDYLKISATFREGGRFPVLSYFHKETKSPLVRCSQPLIGPTNRRCREDET
| .||| .| ..|. || |..| .|||.||||. .||.|| .|.||| | |..|| .|.||..||.|||||.|..... |.|.||||.| ...|. ||| 
leegwslydilrelkrlglgldlwrisivNenyelcpsYPallvVPksisdellkrvarfrskgriPvlsyrhpnngavllRssqplvglllsrsledek

ILNSMIT----VNRGYIIDTRSKSSATAAKAKGGGAEPQGNYRQWRYIQCPIPRQREIHDALTRMVDVCsERKVTSDRWVSRVGQAGWLSSVAASLEAAA
.|.....   ....|.|.|.| .|.|..|.||| |....|.....|...||. . . ..| ...|.|  ..|... |.... |||. .  ||.| 
lleailkllpnlskllivdlrpklnalanralgggvenedaypnaeliflnipnihvvreslqklldac.lnvpdslnllslleesgwldliklilelav

NVAQCIYnerLEEVPVVIHGGDGLDSTLIASSLAQILLDADARTIRGFESVIEREWICGGHPFSLRNNHcayAEGTVTGPFESPVFLVFLDAVHQMIAQY
......  |....|..|. || |.| . |||||.|||.. ||..|| . ||.||.. ||.|. | .|  .|...  .|||||.|||.|.|.. |.
livklld...lgnssvlvhcsdgwdrtsqlssLaqllldPyYRTleGFqvLiekeWlsfghkfadRlgh...leseidskefsPvFllFLdcvwqLlrqf

PMSFEFDENFLIFLFEHAYASEFGSFLGNCEKEKKDNGIRKKTVSLWSHVHHPENMkqFVNVCYDPTPG-VIWPSIAPQCIKIWDRLFFRWQR
|..|||.|..|.||..|.|.. ||.||.|.|||. .......|.||||.. .... |.|. |||.. |..||. ......|. ...|| .
PtaFeFnerlLlfLadhlyscrfgtFlfnsekerlelsvsertlslwsyllsrkse..flnplYdpsslevllpslsvldlllWleyylrwlp

subfamily_MTMR1_pd Subfamily MTMR1 132-517 1.6e-104 342.3 In-house 4-387 (389) alignment
Range on Protein: 132-517
Range on HMM: 4-387/389.0
DDGWSAFDLEQEFARLMLSTD-AFRISSVNENFAICPTYPEKLIVPKGIGDDYLKISATFREGGRFPVLSYFHKETKSPLVRCSQPLIGPTNRRCREDET
.|||. .| |.|. || | .. ..||...|.....|.|||..|.||| . |. || .|.||. ||.||||...||... ..|.|||| | ...|..|||.
edGWkvydpeaelerlgllneklWritklnkkyelcdtYpavlvvpkvvsdedlkkvaafrskgRlPvlswlnkenqavilrasqplvGlsgkrskedek

ILNSMITVN----RGYIIDTRSKSSATAAKAKGGGAEPQGNYRQWRYIQCPIPRQREIHDALTRMVDVCSErKVTSDRWVSRVGQAGWLSSVAASLEAAA
.|. ... |  . .|.| ||...|.| ||||.|.| . .|.. . |  |. . . ..| .. ...  .| ...|.| . .. ||. . . |..| 
ylqaileanaqsekllildarssvnavankakgkgyeseeaYknaelifldihnihvvReslkklkelvlp.nvddkkwlsalestkWlehiklilagav

NVAQCIYNERleeVPVVIHGGDGLDSTLIASSLAQILLDADARTIRGFESVIEREWICGGHPFSLRNNHcayAEGTVTGPFESPVFLVFLDAVHQMIAQY
...... .|.   |..| || | |  |||..|||. |||.||| .||.||. ||.|. | |  ..  .  .||||| |.|.|.|. |.
kivekvetek...tsvlvhcsdGWDRtaqltsLamlllDsyyRtieGfevliekeWlsfGHkfkeRlgh...gdknssdaersPvFlqfiDcvwqltrqf

PMSFEFDENFLIFLFEHAYASEFGSFLGNCEKEKKDNGIRKKTVSLWSHVHhpENMKQFVNVCYDPT--PGVIWPSIAPQCIKIWDRLFFRWQ
|. |||.|.|||.| .| |.. ||.|| |.|||.... . .|||||||.|. .....|.| .|...  |. | .. .....| . . ||.
ptAFefneefLitlldhlysclfGtflfnsekervkekvkektvslwsyvn..sskeeftnplyaeelekkvlypkaslrrlelWkeyylrwn

subfamily_MTMR6_pd Subfamily MTMR6 120-517 7.8e-97 317.0 In-house 2-396 (397) alignment
Range on Protein: 120-517
Range on HMM: 2-396/397.0
YAFFYNSPFT--ILDDGWSAFDLEQEFARLMLSTDAFRISSVNENFAICPTYPEKLIVPKGIGDDYLKISATFREGGRFPVLSYFHKETKSPLVRCSQPL
||| |.. .   .||. .||..|..|. .. ... ....|... .| |||..| ||| . . | |. || ||.|||||.|||... . ||||||
yafsykpkkdkeekvsGwklldlkaeytrmgvpnekwtltdlnkdyelcdtyprelyvPksatkevlvgsskfrskgrlPvlsylhkeneaaicrcsqpl

IGPTNrRCREDETILNSMITVNRG----YIIDTRSKSSATAAKAKGGGAEPQGNYRQWRYIQCPIPRQREIHDALTRMVDVCSERKVTSDRWVSRVGQAG
 | .. || |||..|. . . |   |..||| | | | ||.| | | . ||  .. . |   . ..|.....|. .. .  ..| . ..|
sgfsa.rcledeklleairkanpnsellyvvdtrpklnalankaagkGyenednysnikfqfvgienihvmreslqkllevvelksksvseflsglessg

WLSSVAASLEAAANVAQCIYNErleEVPVVIHGGDGLDSTLIASSLAQILLDADARTIRGFESVIEREWICGGHPFSLRNNHCAYAEGTVtgpfeSPVFL
|| . | |.|.. .|. ...|  .. |..| || | |  |||..|||  |||.|| .||.||.. || || |. .  .. |   ||.|.
wlkhikavldasifiakavaee...gasvlvhcsdGwdrtaqvcslasllldpyyrtikGflvliekewlsfGhkfsercGlldedskev.....sPift

VFLDAVHQMIAQYPMSFEFDENFLIFLFEHAYASEFGSFLGNCEKEKKDNGIRKKTVSLWSHVHhpENMKQFVNVCYDPTP--GVIWPSIAPQCIKIWDR
 ||..| |.. |.|..|||.|.||. | .| |...||.|||||||...|. ....| |||.... |. ....| |...  .|..|..||...|.| 
qflecvwqlleqfpkafefnerfllelhdhvyscqfGtflgncekdrrdlklkertkslwayll..erkddylnplykaetekevlkpdtapaalklwra

LFFRWQ
|. |..
lynrfd

subfamily_Dicty-MTMR1-like_pd Subfamily Dicty-MTMR1-like 120-517 9.9e-96 313.3 In-house 1-403 (404) alignment
Range on Protein: 120-517
Range on HMM: 1-403/404.0
YAFFYNSPFTILDDGWSAFDLEQEFARLMLSTD-AFRISSVNENFAICPTYPEKLIVPKGIGDDYLKISATFREGGRFPVLSYFHKETKSPLVRCSQPLI
.|| |. .. |.||| .| |.|..|| .... .|||..| .. .|.|||. |.||. | |. || .|.||. ||.||||. |....| ..|.||||.
fafsysekksvledgwliydaeeEykRlgikseseWriskinsdyelcetYPkllvvPesisDeelkkvasfRskgRiPvlswrhrsknstitRssqplv

GPTNRRCREDETILNSMIT----VNRGYIIDTRSKSSATAAKAKGGGAEPQGNYRQWRYIQCPIPRQREIHDALTRMVDVCSERKVTSDRWVSRVGQAGW
| |..|. |||...||. .  .. ||.|.|.| .|.| .||| | |  .|..    |  |....| .. ..... . .. | |.. ...|
GltksrseedEklinsirkaktqletlyildarpkanavansakgagyedisryenceieflnienihelreslkklkkavnsiiekeknwlselessrW

LSSVAASLEAAANVAQCIYNErleEVPVVIHGGDGLDSTLIASSLAQILLDADARTIRGFESVIEREWICGGHPFSLRNNHcayaEGTVTGPFESPVFLV
| .  ||....... | .|  . .|..| ||.| |  |||.|.|||. |||.||...||.||. || | |...  . .   .||.|| 
ldhiklllegskrivelieke...kssvlvhcsdgwDrtsqlsslsqllldpyyrtiegFivliekewlsfGhkfaqRigq....ttekssdersPiflq

FLDAVHQMIAQYPMSFEFDENFLIFLFEHAYASEFGSFLGNCEKEKKDNGIRKKTVSLWSHVHhpENMKQFVNVCYDPT----PGVIWPSI-----APQC
|.|.|.|.. |.| ||||.|.||| . .. |...|| || ..|||...| . |.|||||. .. .| ....| | .    | |    .. 
FidcvyqltkqfptsFeFnekflikildalyscrfgtFLydsekeRqqnnlaketvslWalle..ankseylnplyilekkeqkenitssessssadikl

IKIWDRLFFRWQ
||.|. ...||.
iklWseyylrwr

subfamily_Ank-MTMR1_pd Subfamily Ank-MTMR1 133-515 2.9e-68 222.5 In-house 14-403 (405) alignment
Range on Protein: 133-515
Range on HMM: 14-403/405.0
DGWSAFDLEQEFARLMLSTDA-------FRISSVNENFAICPTYPEKLIVPKGIGDDYLKISATFREGGRFPVLSYFHKETKSPLVRCSQPLIGPTNRRC
||| .. ..|..|. . .|    ....|.| .. .| .|. |.| .  | |.  .|| || | ||.  .... . ||||||.|  ||
dgwevynqkkeylrfniyideenssncywkvtsinkeykmcssyssslvvlskaldkdlekifsfrskgripslswkdpssnasisrcsqplvgierarc

REDETILNSMITV---NRGYIIDTRSKSSATAAKAKGGGAEPQGNYRQWRYIQCPIPRQREIHDALTRMVDVC--SER-----KVTSDRWVSRVGQAGWL
 |||  |.   . |.||.| | | | |.| | |  || . . .  ||  |. .| ..|   | |   . | |.  . ..||.
pedelycsslalsapsktlylidarpklnaiantangagfenihnypncklvfmnipnihvirksleklvlamkssardkdhtestdmrfwgyieetgwi

SSVAASLEAAANVAQCIynerLEEVPVVIHGGDGLDSTLIASSLAQILLDADARTIRGFESVIEREWICGGHPFSLRNNHCAYAEGTvtgpfESPVFLVF
| . . ||||. |. |  |  ...| || | |  .||.|||||  ||| ||. .||.||. || |||| |  |    ||.| |
shiksileaatfsaeli....lkgnsilvhcsdgwdrtpqitsltqilldpyyrtivgfqvliekewlsfghkfslrlghlpgneee.....rspifqqf

LDAVHQMIAQYPMSFEFDENFLIFLFEHAYASEFGSFLGNCEKEKKDNGIRKKTVSLWSHVHHpeNMKQFVNVCYDPTP-GVIWPSIAPQCIKIWDRLFF
||.. |...|.|. ||| ..|.|. . .. .|.|| ||||.. .. .. ||.|.|| |.  |...|.| |.|   | | . .|...|  ..
ldccfqllsqfpllfeftpslllfisdnihsckygtflnncekdrvqdqvktktisiwsevnl..nvnkflnpyynpqdiqsikpklysrclelwkacym

R
|
r

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 242-514 3.3e-61 200.4 In-house 176-440 (442) alignment
Range on Protein: 242-514
Range on HMM: 176-440/442.0
YIIDTRSKSSATAAKAKGGGAEPQGNYRQWRYIQCPIPRQREIHDALTRMVDVCSeRKVTSDRWVSRVGQAGWLSSVAASLEAAANVAQCIYNErleEVP
 |.| || ..| | .||||| | . | .  .  ..  . .. . ..| .. . .|.|.. .. || .. |.||..|.. . .|  . |
livdarsytaafanrakgGGceleeyypncevvflglanihavrksfnslralls.qspdesnwlsalektkWlqnlsvllkaavkvveavdke...grp

VVIHGGDGLDSTLIASSLAQILLDADARTIRGFESVIEREWICGGHPFSLRnnhCAYAEGTVTGPFESPVFLVFLDAVHQMIAQYPMSFEFDENFLIFLF
|..| || | |  .||..|||  ||..||. ..||||. || |. |  |.. | . .  .|||| .||||||. |.| ||||.| ||. | 
vlvhCsdGWdrttqivalakllldpyyrtleGfkvlvereWldfGhkfadr...cghgenvddanercPvflqwldavhqlqrqfPtsfefneaflvklv

EHAYASEFGSFLGNCEKEKKDNGIRKKTVSLWSHVHHpeNMKQFVNVCYDP-TPGVIWPSIAPQCIKIWDRLFF
.|.|.. ||.||.|.|||.... ....|.|.|| ... . |...|. |.. | |..|.. . .|.| .. 
qhtysclfGtflansekereeekvkertlsvWsllra..kekeyrnllykekteavllpavsvrelklwsevyl

subfamily_MTMR10_pd Subfamily MTMR10 150-467 6.9e-54 175.0 In-house 22-309 (380) alignment
Range on Protein: 150-467
Range on HMM: 22-309/380.0
STDAFRISSVNENFAICPTYPEKLIVPKGIGDDYLK-ISATFREgGRFPVLSYFHKETKSPlVRCSQplIGPTNRRCREDETILNSMITVNRGYIidtrs
..||.. . .|| || ..|.|....||. . |. .. .| ..| .|||.... | ..... .|.|.  ....  |.|  . ...      
vsdaivvllknelfaaaqtlPqyfvvpnslsdsdverlsrhyke.sRfplwvwshakgaal.lrlsa..lqeaesadkekeekmlelvrkchpan.....

kssataakakgggaepqgnYRQWRYIQCPIPRQREIHDALTRMVDVCSERKVT-----SDRWVSRVGQAGWLSSVAASLEAAANVAQCIYNErleEVPVV
           . . .. .| ... | .. .|  ..   |.|.|  ...|| .| ..|. | .........  . .|.
...................dvklvdlsdelpsiqdvqkaylklreLcvidtseefvtlddkwlssLektrWLayvrlclstasdavktvvek...krsvi

IHGGDGLDSTLIASSLAQILLDADARTIRGFESVIEREWICGGHPFSLRNNHCAYAEGTVTgpfesPVFLVFLDAVHQMIAQYPMSFEFDENFLIFLFEH
.  .| | .. .||||..||  |||.||.| |..||. .|||| | .|.. .|..    ||||.||| |.| . |.| .|||.| ||| |. .
lqesegrDlscvvaSLaqlmldphyrtisGfqsliqkewvaaghpfldrlghikpsekses.....pvfllFldcvdqlleqfpseFeFtetfLialwds

AYASEFGSFLGNCEKEKKDNGIRK
 ... |..|| |.|.... .  .
shsgifltflfnseeqrlkavvss

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 268-510 9.2e-43 138.7 In-house 225-476 (483) alignment
Range on Protein: 268-510
Range on HMM: 225-476/483.0
YRQWRYIQCPIPRQREIHDALTRMVDVCSERKVTSDR----WVSRVGQAGWLSSVAASLEAAANVAQCIyneRLEEVPVVIHGGDGLDSTLIASSLAQIL
. .. .|  .. .|... ...... .|. . ....  ... |... ||. . . |. .. |.. .  |.. |..  || | | . |||||.|
dskaefipvelveirqvkasfkkllraClpstaveeaesqsFlksvedseWlqqissllqlsgavvdll...dlqgssvlvslEdGwdvtaqvsslaqll

LDADARTIRGFESVIEREWICGGHPFSLRNNHCAYAEGTvtgpFESPVFLVFLDAVHQMIAQYPMSFEFDENFLIFLFEHAYASEFGSFLGNCEKEKKDN
||. ||. ||. ..|.||. || |. | |.  |...   .|||| |||.|||. |.|..|||.. .| || | . | || ..|.|. ..
ldpyYRtleGFkvLveKEWLafGHrFtkrsnqtlsaqss....gfaPvFlqFLDcvhqvsrqfPlafefndfylkflayhsvsnrfrtfllDseyerles

GI--------R--KKTVSLWSHVHHPENM-KQFVNVCYDP-TPGVIWPSIAPQCIKIWD
|.    | | ..|.| .... ..  | | |.|  |. ||   .|.||
gllyeekaekrakkagksvwdyidrqhkrspifynflyspdesevlrPssnvsslkvWd

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 136-236 5.2e-27 87.7 In-house 25-126 (442) alignment
Range on Protein: 136-236
Range on HMM: 25-126/442.0
SAFDLEQEFARLMLS-TDAFRISSVNENFAICPTYPEKLIVPKGIGDDYLKISATFREGGRFPVLSYFHKETKSPLVRCSQPLIGPTNRRCREDETILNS
. .|..|..|| . ..|.|||.||..| .|..||.|||||| | || || .|.|| .|.|.. . ||.... |.||||| .|  |..|||..|..
aeeklkeeverlGfdlkeawrisdvnsdfklCssyPkklivPksitdddlkkvasfrslkrlPavvwrhkkngavlarcsqPevgwlgWrnaedekllka

MI
. 
ia

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 409-492 3.2e-19 60.8 In-house 553-634 (691) alignment
Range on Protein: 409-492
Range on HMM: 553-634/691.0
SPVFLVFLDAVHQMIAQYPMSFEFDENFLIFLFEHAYASEFGSFLGNCEKEKKDNGIRKKTVSLWSHVHhpENMKQFVNVCYDP
||.|. |||.| |. ..|. |||.| .|. | .....| ||.|| . |.. .. . |.. |.|| ..  | .|.|. | .
sPifvqfldlvwqlqkefPfhfefneslllllvkesfssrfGnflyseakrdserkvlkrsksiwsfin..qnksrfinllykh

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 150-216 1.1e-14 46.2 In-house 27-93 (483) alignment
Range on Protein: 150-216
Range on HMM: 27-93/483.0
STDAFRISSVNENFAICPTYPEKLIVPKGIGDDYL-KISATFREgGRFPVLSYFHKETKSPLVRCSQP
... ||||.||.....| .|| ..||. . || . ... .||. .|.|| . |. .|. |.| ...
krgkfrisevNkkytvcrsYPalivvPsevsddsiarvakcfrq.nRlPvvtWrhernkalLiRsggf

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 278-396 2.8e-14 44.4 In-house 343-460 (691) alignment
Range on Protein: 278-396
Range on HMM: 343-460/691.0
IPRQREIHDALTRMVDVCSERKVTSDRWVSrVGQAGWLSSVAASLEAAANVAQCIYNERLEEVPVVIhggDGLDSTLIA---SSLAQILLDADARTIRGF
.| . ....  ....  .  . | | . . . |. ||  |||| .|.. . . .  .  |  |. . .|   |||||.|.|  ||. ||
lPtrekveerffdllqsilsldgsddewke.ieeskwvdsvkllleaavkvsnlldeGssvllknsi...dsPlieldlasisslaqvlsdPfyrtldGf

ESVIEREWICGGHPFSLRNNHC
 .||.||. |.||| .| | 
kvliekewlsyGfPfskinyhk

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 135-254 1.3e-11 35.6 In-house 6-125 (691) alignment
Range on Protein: 135-254
Range on HMM: 6-125/691.0
WSAFDLEQEFARLMLSTDA-FRISSVNENfAICPTYPEKLIVPKGIGDDYLKISATFREgGRFPVLSYFHKETKSPLVRCSQpLIGPTNRRCREDETIL-
. . | .|. || |. | .|. . .. .. ||.. .||| ..|. |. .. |. ..||||. ... || |.|    | | .   |. 
fdiyslliegqrlkldldkdwrvveflsr.dlseiyPkrilvPklvsdellvsyvrkrs.skiPvlswsnqnnksslfricv.ynqpfnnkfnsggtlay

--NSMItVNRGYIIDTRSKSSATA
 || | .|  .| ||| | . 
nnnsti.innnsviitrsssiedn